เมนูหลัก
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างนิเทศ
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา


 

เว็บไซต์ห้องนิเทศออนไลน์

นางวาสิรินทร์ รัตนมาลี

นางสุบิน ณ อัมพร

นางประภร พูลศิลป์

นายบัญชา รัตนมาลี

นายกิตติศักดิ์ แป้นงาม

นางสุชญา บำรุงกิจ


นางอรัญญา สุธาสิโนบล


นางชวนชื่น ทัศนา


นายโสภณ อั๋นบางไทร

นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์

นางสาวสุชาดา ทองอยู่

นางสาวกนกรัตน์ ศิริมาลกุล

สถิติผู้เข้าชม

 
เริ่มตั้งแต่ เดือน มกราคม 2562


ฉบับที่ ๓/๒๕๖๓
ต้อนรับคณะบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑


ฉบับที่ ๒/๒๕๖๓
ต้อนรับคณะฝึกประสบการณ์นิเทศก์การศึกษา หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ ๑๔/๒๕๖๒


ฉบับที่ ๑/๒๕๖๓
ประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓


ฉบับที่ ๘๘/๒๕๖๒
นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการสอบ
RT/NT/O-NET ของโรงเรียนในศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษาปากพลี รวม ๑๒ โรงเรียน

 

เอกสารแนะนำ     

รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร ฯ ปีที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๒

แบบฝึกทักษะ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

สื่อ 60 พรรษา

โปรแกรม Offline

ภาพประกอบกิจกรรม

นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ปีการศึกษา ๒๕๖๒
หนังสือราชการ
164.การฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา
163.การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวินัยนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  
162.เร่งรัดการพัฒนาสมรรถนะครูสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตผ่านโปรแกรมพัฒนาครูแบบออนไลน  
161.แนวปฏิบัติการใช้ข้อสอบแบบเขียนตอบในการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียน  
160.ขอเชิญประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
 
ผู้บริหาร

 
แบบประเมินความพึงพอใจ
 
ช่องทางติดต่อสอบถาม/ชมเชย/ เสนอแนะ/ร้องเรียน
 
เว็บไซต์สังกัด สพป.นครนายก
 

เว็ปไซต์แนะนำ

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ค่ายเยาวชน...รักพงษ์ไพร
     

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 Tel. 037-311628