เมนูหลัก
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างนิเทศ
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา


 

เว็บไซต์ห้องนิเทศออนไลน์

นางวาสิรินทร์ รัตนมาลี

นางสุบิน ณ อัมพร

นางประภร พูลศิลป์

นายบัญชา รัตนมาลี

นายกิตติศักดิ์ แป้นงาม

นางชวนชื่น ทัศนา

นางอรัญญา สุธาสิโนบล

นางสุชญา บำรุงกิจ

นางสาววิริยาภรณ์ อินทร์จันทร์

นางบุญณิศา  มะสิโกวา


นายโสภณ อั๋นบางไทร


นางสาวขวัญยืน มูลศรี


นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์

นางสาวสุชาดา ทองอยู่

นางสาวกนกรัตน์ ศิริมาลกุล
 
แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติผู้เข้าชม

 
เริ่มตั้งแต่ เดือน มกราคม 2562

ฉบับที่ ๖๑/๒๕๖๓
พิธีลงนามความร่วมมือเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา
ระหว่าง สพป.นครนายกกับสถานศึกษาแกนนำ
ณ ห้องประชุมอาคาร ๒ สพป.นครนายก

ฉบับที่ ๖๐/๒๕๖๓
กิจกรรม big cleaning day
ณ อาคาร ๒ สพป.นครนายก

ฉบับที่ ๕๙/๒๕๖๓
การประชุมโครงการบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ผสานเครือข่ายการนิเทศการศึกษา
ณ ห้องประชุมอาคาร ๒ สพป.นครนายก

ฉบับที่๕๘/๒๕๖๓
โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ผสานเครือข่ายนิเทศการศึกษาครั้งที่ ๑
ณ ห้องประชุมอาคาร ๒ สพป.นครนายก

 

หลักสูตรอบรมออนไลน์
เอกสารแนะนำ     รายงานการนิเทศ ติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียน
ในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2563


รายงานผลการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศฯ
ปีงบประมาณ 2563


รายงาน สรุปผลการดำเนินโครงการ
ขับเคลื่อนกระบวนการนิเทศ ติดตาม
การจัดการเรียนการสอน
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ในสถานการณ์แพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


แผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษา
ปีการศึกษา 2563

ภาพประกอบกิจกรรม

นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ปีการศึกษา ๒๕๖๒
หนังสือราชการ
351 การปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยองค์คณะบุคคล ก.ต.ป.น. ปีการศึกษา 2563
350 ขอรายชื่อกรรมการดำเนินการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563
349 แนวทางการปฏิบัติตามจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
348 สำรวจความต้องการของนักเรียนในการเรียนภาษาต่างประเทศรูปแบบการสื่อสารสองทาง จากครูชาวตางชาติ Native Speaker ระดับมัธยมศึกษา  
 
ผู้บริหาร

เว็บไซต์สังกัด สพป.นครนายก
 
เว็ปไซต์แนะนำ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่ายเยาวชน...รักพงษ์ไพร
ช่องทางติดต่อสอบถาม/ชมเชย/ เสนอแนะ/ร้องเรียน
 
     

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 Tel. 037-311628