เมนูหลัก
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างนิเทศ
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา


 

เว็บไซต์ห้องนิเทศออนไลน์

นางวาสิรินทร์ รัตนมาลี

นางสุบิน ณ อัมพร

นางประภร พูลศิลป์

นายบัญชา รัตนมาลี

นายกิตติศักดิ์ แป้นงาม

นางสุชญา บำรุงกิจ


นางอรัญญา สุธาสิโนบล


นางชวนชื่น ทัศนา


นายโสภณ อั๋นบางไทร

นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์

นางสาวกนกรัตน์ ศิริมาลกุล

สถิติผู้เข้าชม

 
เริ่มตั้งแต่ เดือน มกราคม 2562


ฉบับที่ ๖๙/๒๕๖๒
ประชุมศึกษานิเทศก์ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒


ฉบับที่ ๖๘/๒๕๖๒
การแข่งขันความสามารถนักเรียน สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา


ฉบับที่ ๖๗/๒๕๖๒
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


ฉบับที่ ๖๖/๒๕๖๒
การแข่งขันความสามารถนักเรียน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

 

เอกสารแนะนำ     

รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร ฯ ปีที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๒

แบบฝึกทักษะ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

สื่อ 60 พรรษา

โปรแกรม Offline

ภาพประกอบกิจกรรม

นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ปีการศึกษา ๒๕๖๒
หนังสือราชการ
135.ส่งเอกสารแนวทางการวิเคราะห์ข้อสอบ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด...พิชิต NT และแนวทางการวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน (Reading Test : RT) ๒๕๖๒
134.การนำข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ๓ เข้าระบบ NT Access ปีการศึกษา ๒๕๖๒
133.การประเมินความสามารถการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ภาคเรียนที่ ๒
132.แจ้งกำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก  
131.การจัดเก็บข้อมูลแบบสอบถามเพื่องานวิจัยโครงการโรงเรียนประชารัฐ  
 
ผู้บริหาร

 
แบบประเมินความพึงพอใจ
 
ช่องทางติดต่อสอบถาม/ชมเชย/ เสนอแนะ/ร้องเรียน
 
เว็บไซต์สังกัด สพป.นครนายก
 

เว็ปไซต์แนะนำ

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ค่ายเยาวชน...รักพงษ์ไพร
     

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 Tel. 037-311628