เมนูหลัก
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างนิเทศ
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา


 

เว็บไซต์ห้องนิเทศออนไลน์

นางวาสิรินทร์ รัตนมาลี

นางสุบิน ณ อัมพร

นางประภร พูลศิลป์

นายบัญชา รัตนมาลี

นายกิตติศักดิ์ แป้นงาม

นางสุชญา บำรุงกิจ


นางอรัญญา สุธาสิโนบล


นางชวนชื่น ทัศนา


นางบุญณิศา  มะสิโกวา

นายโสภณ อั๋นบางไทร

นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์

นางสาวสุชาดา ทองอยู่

นางสาวกนกรัตน์ ศิริมาลกุล
 
แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติผู้เข้าชม

 
เริ่มตั้งแต่ เดือน มกราคม 2562

ฉบับที่ ๓๒/๒๕๖๓
การแข่งขันกิจกรรมด้านวิชาการภาษาไทย ตัวแทนนักเรียนระดับภาคกลาง โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี


ฉบับที่ ๓๑/๒๕๖๓
ประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓


ฉบับที่ ๓๐/๒๕๖๓
ติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ในสถานการณ์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โรงเรียนบ้านคลอง ๓ (ดรุณศึกษา)


ฉบับที่ ๒๙/๒๕๖๓
ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ครั้งที่ ๒
 

หลักสูตรอบรมออนไลน์
เอกสารแนะนำ     


รายงาน สรุปผลการดำเนินโครงการ ขับเคลื่อนกระบวนการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


แผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2563

คู่มือ การปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา (ฉบับปรับปรุง กรกฎาคม 2563)

รายงานผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2562

ภาพประกอบกิจกรรม

นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ปีการศึกษา ๒๕๖๒
หนังสือราชการ
267.การประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการ รอบระดับประเทศ ในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
266.แจ้งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการอบรมและยกเลิกการจัดสรรงบประมาณการจัดอบรมครูด้วยระบบทางไกล (รอบครูผู้สอน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
265.ประชุมปฏิบัติการสร้าง InfoGraphic เพื่อการสร้างนวัตกรรม
264.การประกวดผลงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา  
263.ประชาสัมพันธ์ตอบแบบสำรวจการจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการสืบเสาะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนระดับปฐมวัย  
 
ผู้บริหาร

 
เว็บไซต์สังกัด สพป.นครนายก
เว็ปไซต์แนะนำ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่ายเยาวชน...รักพงษ์ไพร
ช่องทางติดต่อสอบถาม/ชมเชย/ เสนอแนะ/ร้องเรียน
 
     

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 Tel. 037-311628