เมนูหลัก
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างนิเทศ
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา


 

เว็บไซต์ห้องนิเทศออนไลน์

นายบัญชา รัตนมาลี

นายกิตติศักดิ์ แป้นงาม

นางชวนชื่น ทัศนา

นางอรัญญา สุธาสิโนบล

นางสิริสรณ์ ศักดิ์รามินทร์

นางสุชญา บำรุงกิจ

นางบุญปรานี ขันธวิเชียร

นางบุญณิศา  มะสิโกวา

น.ส.วิริยาภรณ์ อินทร์จันทร์

นายโสภณ อั๋นบางไทร

นางสาวขวัญยืน มูลศรี

นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์

นางสาวสุชาดา ทองอยู่

นายเอกรัฐ อดิเทพสถิต

ว่าที่ร้อยตรี พรชัย ช่วยเอียด

นางสาวกฤษณา ขำปากพลี

นางสาวชุติมา เสนา
 
แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติผู้เข้าชม

 
เริ่มตั้งแต่ เดือน มกราคม 2562


ฉบับที่ 33/2566
ร่วมแสดงความยินดี โรงเรียนอนุบาลบ้านนา (วัดช้าง) ที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมนักเรียนรองชนะเลิศอันดับ 3
ระดับปฐมวัย

 


ฉบับที่ 32/2566
ร่วมงานพลิกโฉมสร้างต้นแบบ นวัตกรรมครู สู่นวัตกรรมนักเรียน แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ GPAS 5 Steps ภาคตะวันออก การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2566


ฉบับที่ 31/2566
การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่โรงเรียน
ประกันคุณภาพ

 


ฉบับที่ 30/2566
อบรมเชิงปฏิบัติการคัดกรองเด็กพิการทางการศึกษา รุ่นที่ 2

 

หลักสูตรอบรมออนไลน์
เอกสารแนะนำ     


รายงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน ด้วยกระบวนการ 5 ร่วม


การนิเทศภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566


สังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๔


รายงานการติดตาม 2565


คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษารายงานสรุปโครงการ นิเทศแบบผสมผสานสู่การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง PA ปีงบประมาณ พ.ศ.2565รายงานสรุปโครงการ ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีที่ 8 พ.ศ.2565


เผยแพร่ผลงานคู่มือการดำเนินงานตามกระบวนการ
6P Model 4 ขั้นเรียน ผ่านโครงการ "กล่องมหัศจรรย์งานอาชีพ"
ตามวิถี New Normal โดย 6P Model
ของ นางสาวกุลณัฐ เหมราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง


เผยแพร่ผลงานคู่มือการจัดการเรียนรู้ วิชาสหกรณ์ในสถานศึกษา
ของ นางสาวกุลณัฐ เหมราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง

ภาพประกอบกิจกรรม

 
หนังสือราชการ
118.ขอเชิญประชุม นายจำลอง เรียงศรีเจริญพร กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
117. การประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2566
116. การขับเคลี่อนโครงการน้อมนำพระบรมราโชบาย ในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ
115. การส่งรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2565 ในระบบ e - SAR
114. แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
113.  แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้สำหรับครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี  
112. ขอเชิญเป็นวิทยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง  
111. การอบรมเชิงปฏิบัติบัติการเขียนแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP, แผน IIPการใช้งานระบบ set และจัดทำสื่อสำหรับเด็กพิการทางการศึกษา  
110. การขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินระดับนานาชาติ(PISA 2025)   
109. อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Actve Learning) สู่ 8 ตัวชื้วัด PA  
 
ผู้บริหาร

 
เว็บไซต์สังกัด สพป.นครนายก
 
เว็ปไซต์แนะนำ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่ายเยาวชน...รักพงษ์ไพร
ช่องทางติดต่อสอบถาม/
ชมเชย/ เสนอแนะ/ร้องเรียน
     

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 Tel. 037-311628