เมนูหลัก
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างนิเทศ
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา


 

เว็บไซต์ห้องนิเทศออนไลน์

นางวาสิรินทร์ รัตนมาลี

นางสุบิน ณ อัมพร

นางประภร พูลศิลป์

นายบัญชา รัตนมาลี

นายกิตติศักดิ์ แป้นงาม

นางสุชญา บำรุงกิจ


นางอรัญญา สุธาสิโนบล


นางชวนชื่น ทัศนา


นายโสภณ อั๋นบางไทร

นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์

นางสาวกนกรัตน์ ศิริมาลกุล

สถิติผู้เข้าชม

 
เริ่มตั้งแต่ เดือน มกราคม 2562


ฉบับที่ ๓๗/๒๕๖๒
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) นิเทศ ติดตามฯ โรงเรียนอนุบาลอำเภอปากพลี โรงเรียนวัดโพธิ์และโรงเรียนวัดลำบัวลอย


ฉบับที่ ๓๖/๒๕๖๒
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) นิเทศ ติดตามฯ โรงเรียนวัดดีรีวันและโรงเรียนวัดพราหมณี


ฉบับที่ ๓๕/๒๕๖๒
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) นิเทศ ติดตามฯ โรงเรียนวัดนาหินลาดและโรงเรียนบ้านโคกสว่าง


ฉบับที่ ๓๔/๒๕๖๒
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) นิเทศ ติดตามฯ อำเภอองครักษ์

 

เอกสารแนะนำ     

โปรแกรม Offline

ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อสอบ RT & NT ปีการศึกษา 2561

เครื่องมือนิเทศ ภาคเรียนที่ 1 (พ.ค.-ก.ย.62)

คู่มือ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562

ภาพประกอบกิจกรรม

นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ปีการศึกษา ๒๕๖๒
หนังสือราชการ
106.ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการตรวจสอบคุณภาพภายในเตรียมพร้อมรับการประเมินภายนอก
105.ขอเชิญเป็นวิทยากรการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการตรวจสอบคุณภาพภายในเตรียมพร้อมรับการประเมินภายนอก(วัดปากคลองพระอาจารย์)
104.ขอเชิญเป็นวิทยากรการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการตรวจสอบคุณภาพภายในเตรียมพร้อมรับการประเมินภายนอก(อนุบาลบ้านนา)
103.ขอเชิญเป็นวิทยากรการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการตรวจสอบคุณภาพภายในเตรียมพร้อมรับการประเมินภายนอก(วัดดอนยอ)
102.มอบหนังสือคู่มือและแผ่นพับการดำเนินงานขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอนภาษาไทย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
 
ผู้บริหาร

 
แบบประเมินความพึงพอใจ
 
ช่องทางติดต่อสอบถาม/ชมเชย/ เสนอแนะ/ร้องเรียน
 
เว็บไซต์สังกัด สพป.นครนายก
 

เว็ปไซต์แนะนำ

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ค่ายเยาวชน...รักพงษ์ไพร
     

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 Tel. 037-311628