เมนูหลัก
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างนิเทศ
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา


 

เว็บไซต์ห้องนิเทศออนไลน์

นางวาสิรินทร์ รัตนมาลี

นางสุบิน ณ อัมพร

นางประภร พูลศิลป์

นายบัญชา รัตนมาลี

นายกิตติศักดิ์ แป้นงาม

นางชวนชื่น ทัศนา

นางอรัญญา สุธาสิโนบล

นางสุชญา บำรุงกิจ

นางสาววิริยาภรณ์ อินทร์จันทร์

นางบุญณิศา  มะสิโกวา


นายโสภณ อั๋นบางไทร


นางสาวขวัญยืน มูลศรี


นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์

นางสาวสุชาดา ทองอยู่

นางสาวกนกรัตน์ ศิริมาลกุล
 
แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติผู้เข้าชม

 
เริ่มตั้งแต่ เดือน มกราคม 2562


ฉบับที่ ๑๑/๒๕๖๔
การประเมินผลงานเพื่อขอรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"
ณ ห้องประชุมวังกระโจมอาคาร ๒ สพป.นครนายก


ฉบับที่ ๑๐/๒๕๖๔
การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา แก่ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดวังทิพย์พันธาราม
ณ ห้องประชุมวังกระโจมอาคาร ๒ สพป.นครนายกฉบับที่ ๙/๒๕๖๔
ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและนิเทศการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ณ ห้องประชุมวังกระโจมอาคาร ๒ สพป.นครนายก


ฉบับที่ ๘/๒๕๖๔
ประชุมคณะกรรมการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมวังกระโจมอาคาร ๒ สพป.นครนายก

 

หลักสูตรอบรมออนไลน์
เอกสารแนะนำ     

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2564
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6

คู่มือการดำเนินงาน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.)


คู่มือการประเมินตามจุดเน้น ปีการศึกษา 2564
แนวทางการปฏิบัติตามจุดเน้น สพป.นครนายกรายงานการนิเทศ ติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียน
ในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2563แผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษา
ปีการศึกษา 2563


รายงานผลการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศฯ
ปีงบประมาณ 2563


ภาพประกอบกิจกรรม

นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ปีการศึกษา 2563-2564
หนังสือราชการ
386. ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 และการอนุมัติการจบการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (หลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2564)
385. การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Leraning ร่วมกับภาคีเครือข่าย
384. แจ้งเตือนการดำเนินงานตามจุดเน้น
383. ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานติดตาม ตรวจสอบ และนิเทศการจัดการศึกษา โดยองค์คณะบุคคล (ก.ต.ป.น.) ปีการศึกษา 2563
382. ประเมินผลงานเพื่อรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2563  
381. ส่งมอบใบงานระดับชะเนประถมศึกษาปีที่ 1-6  
380. ขอความร่วมมือส่งรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  
 
ผู้บริหาร

เว็บไซต์สังกัด สพป.นครนายก
 
เว็ปไซต์แนะนำ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่ายเยาวชน...รักพงษ์ไพร
ช่องทางติดต่อสอบถาม/ชมเชย/ เสนอแนะ/ร้องเรียน
 
     

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 Tel. 037-311628