เมนูหลัก
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างนิเทศ
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา


 

เว็บไซต์ห้องนิเทศออนไลน์

นายบัญชา รัตนมาลี

นายกิตติศักดิ์ แป้นงาม

นางชวนชื่น ทัศนา

นางอรัญญา สุธาสิโนบล

นางสิริสรณ์ ศักดิ์รามินทร์

นางสุชญา บำรุงกิจ

นางบุญปรานี ขันธวิเชียร

นางบุญณิศา  มะสิโกวา

น.ส.วิริยาภรณ์ อินทร์จันทร์

นายโสภณ อั๋นบางไทร

นางสาวขวัญยืน มูลศรี

นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์

นางสาวสุชาดา ทองอยู่

นายเอกรัฐ อดิเทพสถิต

น.ส.ทัศน์ชกรานต์ ปานสุข

ว่าที่ร้อยตรีพรชัย ช่วยเอียด

นางสาวกฤษณา ขำปากพลี

นางสาวชุติมา เสนา

 
แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติผู้เข้าชม

 
เริ่มตั้งแต่ เดือน มกราคม 2562


ฉบับที่ 33/2566
ร่วมแสดงความยินดี โรงเรียนอนุบาลบ้านนา (วัดช้าง) ที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมนักเรียนรองชนะเลิศอันดับ 3
ระดับปฐมวัย

 


ฉบับที่ 32/2566
ร่วมงานพลิกโฉมสร้างต้นแบบ นวัตกรรมครู สู่นวัตกรรมนักเรียน แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ GPAS 5 Steps ภาคตะวันออก การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2566


ฉบับที่ 31/2566
การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่โรงเรียน
ประกันคุณภาพ

 


ฉบับที่ 30/2566
อบรมเชิงปฏิบัติการคัดกรองเด็กพิการทางการศึกษา รุ่นที่ 2

 

หลักสูตรอบรมออนไลน์
เอกสารแนะนำ     


รายงานสรุปผล โครงการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินระดับนานาชาติ PISA ปีงบประมาณ พ.ศ.2566แนวทางการจัดการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
ระดับประถมศึกษา
แผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2566รายงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน ด้วยกระบวนการ 5 ร่วม


การนิเทศภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566


รายงานการติดตาม 2565

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ภาพประกอบกิจกรรม

 
264. ส่งหนังสือชุดแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ของผู้เรียน
263. ติดตามผลการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร ICT Talent ภาครัฐ ประจำปี 2566
262. ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยตีพิมพ์วารสารการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน
261. การประกวดแข่งขันคลิปภาพยนตร์สั้น ครอบครัวคุณธรรม ระดับเขตพื้นที่
260. การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถื่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566
259. การสำรวจความพร้อมในการเป็นสนามสอบ O-NET ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)  
258. การสังเกตการสอนครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ผลงานแนวปฎิบัติ (Best Practice) การจัดการเรียนการสอนพัฒนาผู้เรียน ให้มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR  
257. คณะกรรมการประเมินผลงานแนวปฎิบัติ (BestPractice) การจัดการเรียนการสอนพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถ ด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR  
256. ขอความร่วมมือเก็บข้อมูลวิจัย   
255. รับสมัครโรงเรียนเพื่อเข้ารับการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรุ่นปี พ.ศ.2566   
 
ผู้บริหาร

 
เว็บไซต์สังกัด สพป.นครนายก
 
เว็ปไซต์แนะนำ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่ายเยาวชน...รักพงษ์ไพร
ช่องทางติดต่อสอบถาม/
ชมเชย/ เสนอแนะ/ร้องเรียน
     

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 Tel. 037-311628