เมนูหลัก
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างนิเทศ
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา


 

เว็บไซต์ห้องนิเทศออนไลน์

นางวาสิรินทร์ รัตนมาลี

นางสุบิน ณ อัมพร

นางประภร พูลศิลป์

นายบัญชา รัตนมาลี

นายกิตติศักดิ์ แป้นงาม

นางสุชญา บำรุงกิจ


นางอรัญญา สุธาสิโนบล


นางชวนชื่น ทัศนา


นางบุญณิศา  มะสิโกวา

นายโสภณ อั๋นบางไทร

นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์

นางสาวสุชาดา ทองอยู่

นางสาวกนกรัตน์ ศิริมาลกุล
 
แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติผู้เข้าชม

 
เริ่มตั้งแต่ เดือน มกราคม 2562

ฉบับที่ ๔๖/๒๕๖๓ การประชุมสรรหา และเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ (ก.ต.ป.น.)

ฉบับที่ ๔๕/๒๕๖๓ โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน เสริมสร้างศักยภาพภาวะผู้นำให้ผู้บริหาร และเสริมสร้างศักภาพให้กับครูในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ฉบับที่ ๔๔/๒๕๖๓ มอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓ และเจ้าหน้าที่ธุรการ ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

 

ฉบับที่ ๔๓/๒๕๖๓ การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูวิทยากร ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือข่ายเชิงพื้นที่ภาคกลาง ๒ (นครนายก สระบุรี จันทบุรี ชลบุรี)

 

หลักสูตรอบรมออนไลน์
เอกสารแนะนำ     


รายงาน สรุปผลการดำเนินโครงการ ขับเคลื่อนกระบวนการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


แผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2563

คู่มือ การปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา (ฉบับปรับปรุง กรกฎาคม 2563)

รายงานผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2562

ภาพประกอบกิจกรรม

นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ปีการศึกษา ๒๕๖๒
หนังสือราชการ
306 ขอเยี่ยมชมกิจกรรมโครงงานนักเรียน ตามโครงการโบอิ้ง ยกระดับการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี ปีที่ 8
305 ให้สถานศึกาาดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกของ สมศ.
304 การเข้าร่วมกิจกรรม ไทยพีบีเอส ชวนเล่น เรียนรู้ กับครูปฐมวัย
303 การดำเนินงานตามนโยบาย เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้
302 แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายลดการบ้าน ลดการสอบ และเพิ่มการเรียนรู้  
 
ผู้บริหาร

 
เว็บไซต์สังกัด สพป.นครนายก
เว็ปไซต์แนะนำ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่ายเยาวชน...รักพงษ์ไพร
ช่องทางติดต่อสอบถาม/ชมเชย/ เสนอแนะ/ร้องเรียน
 
     

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 Tel. 037-311628