เมนูหลัก
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างนิเทศ
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา


 

เว็บไซต์ห้องนิเทศออนไลน์

นางวาสิรินทร์ รัตนมาลี

นางสุบิน ณ อัมพร

นางประภร พูลศิลป์

นายบัญชา รัตนมาลี

นายกิตติศักดิ์ แป้นงาม

นางชวนชื่น ทัศนา

นางอรัญญา สุธาสิโนบล

นางสุชญา บำรุงกิจ

นางสาววิริยาภรณ์ อินทร์จันทร์

นางบุญณิศา  มะสิโกวา


นายโสภณ อั๋นบางไทร


นางสาวขวัญยืน มูลศรี


นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์

นางสาวสุชาดา ทองอยู่

นางสาวกนกรัตน์ ศิริมาลกุล

นางบุญปรานี ขันธวิเชียร

นางสิริสรณ์ ศักดิ์รามินทร์

นางสาวกฤษณา ขำปากพลี
 
แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติผู้เข้าชม

 
เริ่มตั้งแต่ เดือน มกราคม 2562

ฉบับที่ ๒๒/๒๕๖๔
อบรมการจัดการศึกษาเรียนรวมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษสู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรมในรูปแบบออนไลน์ให้กับครูผู้สอน
โดยผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Google Meet


ฉบับที่ ๒๑/๒๕๖๔
อบรมออนไลน์ การพัฒนาจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยใช้กระบวนการ PLC ด้วยโปรแกรม Google Meet


ฉบับที่ ๒๐/๒๕๖๔
การอบรมค่ายเยาวชน คนดีของสังคม สะท้อนผลิตสื่อสร้างสรรค์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันทุจริต ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Meet


ฉบับที่ ๑๙/๒๕๖๔
การอบรม การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Meet

 

หลักสูตรอบรมออนไลน์
เอกสารแนะนำ     

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2564
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6

คู่มือการดำเนินงาน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.)


คู่มือการประเมินตามจุดเน้น ปีการศึกษา 2564
แนวทางการปฏิบัติตามจุดเน้น สพป.นครนายกรายงานการนิเทศ ติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียน
ในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2563แผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษา
ปีการศึกษา 2563


รายงานผลการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศฯ
ปีงบประมาณ 2563


ภาพประกอบกิจกรรม

นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ปีการศึกษา 2563-2564
หนังสือราชการ
481. เกียรติบัตรประเมินห้องเรียนคุณภาพ ฉบับแก้ไข ศูนย์พัฒนาการศึกษาอำเภอองครักษ์
480. เกียรติบัตรประเมินห้องเรียนคุณภาพ ฉบับแก้ไข ศูนย์พัฒนาการศึกษาอำเภอเมืองนครนายก
479. เกียรติบัตรประเมินห้องเรียนคุณภาพ ฉบับแก้ไข ศูนย์พัฒนาการศึกษาอำเภอปากพลี
478. เกียรติบัตรประเมินห้องเรียนคุณภาพ ฉบับแก้ไข ศูนย์พัฒนาการศึกษาอำเภอบ้านนา
477. ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลวิจัย
476. ติดตามการดำเนินงานโครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  
475. การกำกับติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาและหน่วยงานที่กำกับดูแลเครือข่าย  
474. ขอเผยแพร่ผลงานวิจัย  
473. จัดสรรงบประมาณขับเคลื่อนกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ของโรงเรียนสุจริต  
 
ผู้บริหาร

เว็บไซต์สังกัด สพป.นครนายก
 
เว็ปไซต์แนะนำ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่ายเยาวชน...รักพงษ์ไพร
ช่องทางติดต่อสอบถาม/ชมเชย/ เสนอแนะ/ร้องเรียน
 
     

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 Tel. 037-311628