เมนูหลัก
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างนิเทศ
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา


 

เว็บไซต์ห้องนิเทศออนไลน์

นางวาสิรินทร์ รัตนมาลี

นางสุบิน ณ อัมพร

นางประภร พูลศิลป์

นายบัญชา รัตนมาลี

นายกิตติศักดิ์ แป้นงาม

นางชวนชื่น ทัศนา

นางอรัญญา สุธาสิโนบล

นางสุชญา บำรุงกิจ

นางสาววิริยาภรณ์ อินทร์จันทร์

นางบุญณิศา  มะสิโกวา


นายโสภณ อั๋นบางไทร


นางสาวขวัญยืน มูลศรี


นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์

นางสาวสุชาดา ทองอยู่

นางสาวกนกรัตน์ ศิริมาลกุล
 
แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติผู้เข้าชม

 
เริ่มตั้งแต่ เดือน มกราคม 2562


ฉบับที่ ๙/๒๕๖๔
ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและนิเทศการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ณ ห้องประชุมวังกระโจมอาคาร ๒ สพป.นครนายก


ฉบับที่ ๘/๒๕๖๔
ประชุมคณะกรรมการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมวังกระโจมอาคาร ๒ สพป.นครนายก


ฉบับที่ ๗/๒๕๖๔
ประชุมชี้แจงคณะกรรมการการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมวังกระโจมอาคาร ๒ สพป.นครนายก


ฉบับที่ ๖/๒๕๖๔
ประชุมขี้แจงคณะกรรมการ การประเมินความรู้ความสามารถด้านการอ่าน (RT)
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมวังกระโจม อาคาร ๒ สพป. นครนายก

 

หลักสูตรอบรมออนไลน์
เอกสารแนะนำ     


คู่มือการประเมินตามจุดเน้น ปีการศึกษา 2564แนวทางการปฏิบัติตามจุดเน้น สพป.นครนายกรายงานการนิเทศ ติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียน
ในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2563แผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษา
ปีการศึกษา 2563


รายงานผลการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศฯ
ปีงบประมาณ 2563


 

ภาพประกอบกิจกรรม

นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ปีการศึกษา 2563-2564
หนังสือราชการ
363 การดำเนินงานตามจุดเน้น
362 เชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมครูโครงการโบอิ้ง ยกระดับการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี ปีที่ 9
361 ประชุมคณะทำงานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะการสอนคิดเชิงวิทยาการคำนวณ สู่การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project based Learning
360 กิจกรรมแข่งขันสร้างสรรค์วิดีโอจากเพลง Coding ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน The coding challenge vdo contest ภายใต้โครงการพัฒนาสื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการคิด Coding Ambassador:CA
359 การอบรมหลักสูตรการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ตามแนวคิดมอนเตสเซอรี (Montessori) ในบริบท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 
ผู้บริหาร

เว็บไซต์สังกัด สพป.นครนายก
 
เว็ปไซต์แนะนำ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่ายเยาวชน...รักพงษ์ไพร
ช่องทางติดต่อสอบถาม/ชมเชย/ เสนอแนะ/ร้องเรียน
 
     

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 Tel. 037-311628