เมนูหลัก
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างนิเทศ
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา


 

เว็บไซต์ห้องนิเทศออนไลน์

นางวาสิรินทร์ รัตนมาลี

นางสุบิน ณ อัมพร

นางประภร พูลศิลป์

นายบัญชา รัตนมาลี

นายกิตติศักดิ์ แป้นงาม

นางชวนชื่น ทัศนา

นางอรัญญา สุธาสิโนบล

นางสุชญา บำรุงกิจ

นางสาววิริยาภรณ์ อินทร์จันทร์

นางบุญณิศา  มะสิโกวา


นายโสภณ อั๋นบางไทร


นางสาวขวัญยืน มูลศรี


นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์

นางสาวสุชาดา ทองอยู่

นางสาวกนกรัตน์ ศิริมาลกุล
 
แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติผู้เข้าชม

 
เริ่มตั้งแต่ เดือน มกราคม 2562


ฉบับที่ ๙/๒๕๖๔
ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและนิเทศการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ณ ห้องประชุมวังกระโจมอาคาร ๒ สพป.นครนายก


ฉบับที่ ๘/๒๕๖๔
ประชุมคณะกรรมการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมวังกระโจมอาคาร ๒ สพป.นครนายก


ฉบับที่ ๗/๒๕๖๔
ประชุมชี้แจงคณะกรรมการการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมวังกระโจมอาคาร ๒ สพป.นครนายก


ฉบับที่ ๖/๒๕๖๔
ประชุมขี้แจงคณะกรรมการ การประเมินความรู้ความสามารถด้านการอ่าน (RT)
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมวังกระโจม อาคาร ๒ สพป. นครนายก

 

หลักสูตรอบรมออนไลน์
เอกสารแนะนำ     


คู่มือการดำเนินงาน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.)คู่มือการประเมินตามจุดเน้น ปีการศึกษา 2564แนวทางการปฏิบัติตามจุดเน้น สพป.นครนายก


รายงานการนิเทศ ติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียน
ในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2563แผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษา
ปีการศึกษา 2563


รายงานผลการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศฯ
ปีงบประมาณ 2563

ภาพประกอบกิจกรรม

นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ปีการศึกษา 2563-2564
หนังสือราชการ
372 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (C4T) รุ่นที่ 3
371 แจ้งปรับเปลี่ยนการดำเนินงานตามโครงการ " โรงเรียนประกันคุณภาพ"
370 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจ
369 เลื่อนการอบรมหลักสูตรการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามแนวคิดมอนเตซซอรี (Momtessori) ในบริบท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
368 ขอเลื่อนการอบรมทำเจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ  
 
ผู้บริหาร

เว็บไซต์สังกัด สพป.นครนายก
 
เว็ปไซต์แนะนำ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่ายเยาวชน...รักพงษ์ไพร
ช่องทางติดต่อสอบถาม/ชมเชย/ เสนอแนะ/ร้องเรียน
 
     

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 Tel. 037-311628