เมนูหลัก
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างนิเทศ
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา


 

เว็บไซต์ห้องนิเทศออนไลน์

นางวาสิรินทร์ รัตนมาลี

นางสุบิน ณ อัมพร

นางประภร พูลศิลป์

นายบัญชา รัตนมาลี

นายกิตติศักดิ์ แป้นงาม

นางสุชญา บำรุงกิจ


นางอรัญญา สุธาสิโนบล


นางชวนชื่น ทัศนา


นายโสภณ อั๋นบางไทร

นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์

นางสาวกนกรัตน์ ศิริมาลกุล

สถิติผู้เข้าชม

 
เริ่มตั้งแต่ เดือน มกราคม 2562

ฉบับที่ ๗๘/๒๕๖๒
อบรมเชิงปฏิบัติการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย


ฉบับที่ ๗๗/๒๕๖๒
ประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒

ฉบับที่ ๗๖/๒๕๖๒
คณะศึกษานิเทศก์ พร้อมเจ้าหน้าที่ช่วยกันเก็บขยะบริเวณทางเข้า และทำความสะอาดบริเวณรอบๆ สระน้ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก อาคาร ๒


ฉบับที่ ๗๕/๒๕๖๒
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ของ สมศ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดกุฎีเตี้ย

 

เอกสารแนะนำ     

รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร ฯ ปีที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๒

แบบฝึกทักษะ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

สื่อ 60 พรรษา

โปรแกรม Offline

ภาพประกอบกิจกรรม

นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ปีการศึกษา ๒๕๖๒
หนังสือราชการ
149.การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓
148.ขออนุญาตใช้ห้องประชุมเพื่อเก็บเอกสารการทดสอบและแบบทดสอบ O-NET  
147.ขอรายชื่อกรรมการดำเนินการสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
146.การประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
145.ประกาศการประกวด Video Clip ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ฯ ปี ๒๕๖๒  
 
ผู้บริหาร

 
แบบประเมินความพึงพอใจ
 
ช่องทางติดต่อสอบถาม/ชมเชย/ เสนอแนะ/ร้องเรียน
 
เว็บไซต์สังกัด สพป.นครนายก
 

เว็ปไซต์แนะนำ

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ค่ายเยาวชน...รักพงษ์ไพร
     

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 Tel. 037-311628