เมนูหลัก
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างนิเทศ
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา


 

เว็บไซต์ห้องนิเทศออนไลน์

นางวาสิรินทร์ รัตนมาลี

นางสุบิน ณ อัมพร

นางประภร พูลศิลป์

นายบัญชา รัตนมาลี

นายกิตติศักดิ์ แป้นงาม

นางสุชญา บำรุงกิจ


นางอรัญญา สุธาสิโนบล


นางชวนชื่น ทัศนา


นางบุญณิศา  มะสิโกวา

นายโสภณ อั๋นบางไทร

นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์

นางสาวสุชาดา ทองอยู่

นางสาวกนกรัตน์ ศิริมาลกุล
 
แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติผู้เข้าชม

 
เริ่มตั้งแต่ เดือน มกราคม 2562

ฉบับที่ ๕๐/๒๕๖๓ โครงการกิจกรรมค่ายนักเรียน Innovation Camp ตามโครงการโบอิ้ง ยกระดับการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีปีที่ ๘ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

ฉบับที่ ๔๙/๒๕๖๓ การประชุมชี้แจงนโยบายการบริหารงานวิชาการแก่ศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมวังกระโจม อาคาร ๒

ฉบับที่ ๔๘/๒๕๖๓ การประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ โดยมีศึกษานิเทศก์ทุกท่านเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมวังกระโจม อาคาร ๒

ฉบับที่ ๔๗/๒๕๖๓ ต้อนรับ พยาบาล/นักจิตวิทยาจากรพ.บ้านนาและนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๔ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ มาขอข้อมูลการจัดการเรียนการสอนนักเรียนเรียนรวมในสังกัด สพป. นครนายก

 

หลักสูตรอบรมออนไลน์
เอกสารแนะนำ     


รายงานผลการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศฯ
ปีงบประมาณ 2563รายงาน สรุปผลการดำเนินโครงการ ขับเคลื่อนกระบวนการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


แผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2563


คู่มือ การปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา (ฉบับปรับปรุง กรกฎาคม 2563)

ภาพประกอบกิจกรรม

นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ปีการศึกษา ๒๕๖๒
หนังสือราชการ
316 เผยแพร่คู่มือครูเอกสารประกอบการสอนวิชาชีพ ข่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6)
315 การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564
314 การตอบแบบสอบถามข้อมูล เรื่องการจัดการศึกษาเรียนรวมสำหรับเด็กพิการและเด็กที่มีความจำเป็นพิเศษ
313 การกำหนดรหัสวิชาเป็นภาษาอังกฤษของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการงานอาชีพ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขุ้นพื้นฐานพุทธศักราช 2561  
 
ผู้บริหาร

 
เว็บไซต์สังกัด สพป.นครนายก
เว็ปไซต์แนะนำ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่ายเยาวชน...รักพงษ์ไพร
ช่องทางติดต่อสอบถาม/ชมเชย/ เสนอแนะ/ร้องเรียน
 
     

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 Tel. 037-311628