เมนูหลัก
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างนิเทศ
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา


 

เว็บไซต์ห้องนิเทศออนไลน์

นางวาสิรินทร์ รัตนมาลี

นางสุบิน ณ อัมพร

นางประภร พูลศิลป์

นายบัญชา รัตนมาลี

นายกิตติศักดิ์ แป้นงาม

นางสุชญา บำรุงกิจ


นางอรัญญา สุธาสิโนบล


นางชวนชื่น ทัศนา


นางบุญณิศา  มะสิโกวา

นายโสภณ อั๋นบางไทร

นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์

นางสาวสุชาดา ทองอยู่

นางสาวกนกรัตน์ ศิริมาลกุล
 
แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติผู้เข้าชม

 
เริ่มตั้งแต่ เดือน มกราคม 2562

ฉบับที่ ๕๗/๒๕๖๓
การประชุมปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนจุดเน้น
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของ สพป.นครนายก สู่การปฏิบัติของสถานศึกษา
ณ ห้องประชุมวังกระโจม อาคาร ๒ สพป.นครนายก

ฉบับที่ ๕๖/๒๕๖๓
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
รุ่นที่ ๑/๒๕๖๓ ระยะที่ ๒ การเรียนรู้สภาพจริง
ณ สพป.นครนายก
ห้องประชุมวังกระโจม อาคาร ๒

ฉบับที่ ๕๕/๒๕๖๓
ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโรงเรียนแกนนำ
ในโครงการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
(Project-Based Learning : PBL)
ณ โรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ฉบับที่ ๕๔/๒๕๖๓
ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
โครงการตามงบพัฒนาของ สพป.นครนายก และพิจารณาเครื่องมือนิเทศ
ติดตามฯ ของภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓
ของกลุ่มนิเทศฯ
ณ ห้องประชุมอาคาร ๒ วัดวังกระโจม

 

หลักสูตรอบรมออนไลน์
เอกสารแนะนำ     รายงานการนิเทศ ติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียน
ในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2563


รายงานผลการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศฯ
ปีงบประมาณ 2563


รายงาน สรุปผลการดำเนินโครงการ
ขับเคลื่อนกระบวนการนิเทศ ติดตาม
การจัดการเรียนการสอน
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ในสถานการณ์แพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


แผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษา
ปีการศึกษา 2563

ภาพประกอบกิจกรรม

นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ปีการศึกษา ๒๕๖๒
หนังสือราชการ
334 นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
333 การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
332 การจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กอีดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
331 การบันทึกข้อมูลของโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี บนระบบฐานข้อมูลและบริหารจัดการสถานศึกษา (School Management System) ประจำปีการศึกษา 2563  
 
ผู้บริหาร

เว็บไซต์สังกัด สพป.นครนายก
 
เว็ปไซต์แนะนำ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่ายเยาวชน...รักพงษ์ไพร
ช่องทางติดต่อสอบถาม/ชมเชย/ เสนอแนะ/ร้องเรียน
 
     

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 Tel. 037-311628