เมนูหลัก
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างนิเทศ
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา


 

เว็บไซต์ห้องนิเทศออนไลน์

นางสุชญา บำรุงกิจ

นายกิตติศักดิ์ แป้นงาม

นางชวนชื่น ทัศนา

นางอรัญญา สุธาสิโนบล

นางสิริสรณ์ ศักดิ์รามินทร์

นางบุญปรานี ขันธวิเชียร

น.ส.วิริยาภรณ์ อินทร์จันทร์

นางบุญณิศา  มะสิโกวา

นายโสภณ อั๋นบางไทร

นางสาวขวัญยืน มูลศรี

นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์

นางสาวสุชาดา ทองอยู่

นายเอกรัฐ อดิเทพสถิต

น.ส.ทัศน์ชกรานต์ ปานสุข

ว่าที่ร้อยตรีพรชัย ช่วยเอียด

นางสาวกฤษณา ขำปากพลี

นางสาวชุติมา เสนา
 
แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติผู้เข้าชม

 
เริ่มตั้งแต่ เดือน มกราคม 2562


ฉบับที่ 82/2566
ประชุมคณะกรรมการ ศึกษาวิเคราะห์วิจัย การบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ในสังกัด ครั้งที่ 1/2566

 


ฉบับที่ 81/2566
ร่วประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาข้อสอบ
ในการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)
ป.1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ป.3


ฉบับที่ 80/2566
การประกาศผล BEST PRACTICE การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (ACTIVE LEARNING) และการร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ "สื่อสร้างสรรค์ สานฝันการเรียนรู้อย่างมีความสุข"

 


ฉบับที่ 79/2566
การนำเสนอผลการพัฒนานวัตกรรมนิเทศของศึกษานิเทศก์
ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของเครือข่ายการนิเทศ เขตตรวจราชการที่ 9

 

หลักสูตรอบรมออนไลน์
เอกสารแนะนำ     


เสริมคิด พิชิต RT 2566
เสริมคิด พิชิต NT 2566


บัญชีคำพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
บัญชีคำพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓


การสังเคราะห์ รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา 2565

แผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2566

การขับเคลื่อนจุดเน้นการจัดการศึกษาสู่ผู้เรียน

คุณลักษณะของบุคลากรในองค์กร สพป.นครนายก
 
 
ผู้บริหาร

 
เว็บไซต์สังกัด สพป.นครนายก
 
เว็ปไซต์แนะนำ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่ายเยาวชน...รักพงษ์ไพร
ช่องทางติดต่อสอบถาม/
ชมเชย/ เสนอแนะ/ร้องเรียน
     

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 Tel. 037-311628