เมนูหลัก
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างนิเทศ
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา


 

เว็บไซต์ห้องนิเทศออนไลน์

นางวาสิรินทร์ รัตนมาลี

นางสุบิน ณ อัมพร

นางประภร พูลศิลป์

นายบัญชา รัตนมาลี

นายกิตติศักดิ์ แป้นงาม

นางสุชญา บำรุงกิจ


นางอรัญญา สุธาสิโนบล


นางชวนชื่น ทัศนา


นางบุญณิศา  มะสิโกวา

นายโสภณ อั๋นบางไทร

นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์

นางสาวสุชาดา ทองอยู่

นางสาวกนกรัตน์ ศิริมาลกุล
 
แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติผู้เข้าชม

 
เริ่มตั้งแต่ เดือน มกราคม 2562

ฉบับที่ ๒๐/๒๕๖๓
อบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพ ด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา (SMT)

ฉบับที่ ๑๙/๒๕๖๓
ประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

ฉบับที่ ๑๘/๒๕๖๓
อบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพ ด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา (SMT)


ฉบับที่ ๑๗/๒๕๖๓
อบรมครูด้วยระบบทางไกลรอบครูพี่เลี้ยง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ให้กับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ผ่านทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Channal)
 

เอกสารแนะนำ     

รวม IS ศน.ฝึกประสบการณ์ รุ่นที่ ๑๔/๒๕๖๒

Template Powerpoint

รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร ฯ ปีที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๒

แบบฝึกทักษะ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

ภาพประกอบกิจกรรม

นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ปีการศึกษา ๒๕๖๒
หนังสือราชการ
192.ขอเชิญประชุมปฏิบัติการจัดทำแนวปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)(เพิ่มเติม)
191.กรอกข้อมูลการประเมินสภาพจริงของครูภาษาอังกฤษ
190.ขอเชิญประชุมปฏิบัติการจัดทำแนวปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)
189.แจ้งผลการประเมินด้วยข้อสอบปลายปี (สพฐ.) ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
188.การประยุกต์ใช้สื่อ ICT เพื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑  
 
ผู้บริหาร

 
เว็บไซต์สังกัด สพป.นครนายก
เว็ปไซต์แนะนำ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่ายเยาวชน...รักพงษ์ไพร
ช่องทางติดต่อสอบถาม/ชมเชย/ เสนอแนะ/ร้องเรียน
 
     

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 Tel. 037-311628