banner
เมนูหลัก
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างนิเทศ
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา


 

เว็บไซต์ห้องนิเทศออนไลน์


นางวาสิรินทร์ รัตนมาลี


นางสุบิน ณ อัมพร


นางประภร พูนศิลป์

นายบัญชา รัตนมาลี

นายกิตติศักดิ์ แป้นงาม

นางสุชญา บำรุงกิจ

นางอรัญญา สุธาสิโนบล

นางชวนชื่น ทัศนา

นายโสภณ อั๋นบางไทร


นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์


นางสาวกนกรัตน์ ศิริมาลกุล
ทำเนียบบุคลากรนางวาสิรินทร์ รัตนมาลี
(ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะเชียวชาญ)

นางสุบิน ณ อัมพร
(ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ)

นางประภร พูลศิลป์
(ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ)


นายบัญชา รัตนมาลี
(ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ)


นายกิตติศักดิ์ แป้นงาม
(ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ)

นางสุชญา บำรุงกิจ
(ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ)

นางอรัญญา สุธาสิโนบล
(ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ)

นางชวนชื่น ทัศนา
(ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการ)

นายโสภณ อั๋นบางไทร
(ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ)

นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์
(ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการ)

นางสาวกนกรัตน์ ศิริมาลกุล
(ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการ)

นางสาวพรนภา พรหมศร
( เจ้าพนักงานธุรการ)

นายณรงค์ชัย นาคสุข
( เจ้าพนักงานธุรการ )
ผู้บริหาร

 
แบบประเมินความพึงพอใจ
 
ช่องทางติดต่อสอบถาม/ชมเชย/ เสนอแนะ/ร้องเรียน
 
เว็บไซต์สังกัด สพป.นครนายก
 

เว็ปไซต์แนะนำ

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ค่ายเยาวชน...รักพงษ์ไพร
     

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 Tel. 037-311628