banner
เมนูหลัก
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างนิเทศ
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา


 

เว็บไซต์ห้องนิเทศออนไลน์


นางวาสิรินทร์ รัตนมาลี


นางสุบิน ณ อัมพร

นางประภร พูลศิลป์

นายบัญชา รัตนมาลี

นายกิตติศักดิ์ แป้นงาม

นางสุชญา บำรุงกิจ

นางอรัญญา สุธาสิโนบล


นางชวนชื่น ทัศนา


นายโสภณ อั๋นบางไทร

นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์

นางสาวกนกรัตน์ ศิริมาลกุล
ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มงานวัดผลฯ


นายบัญชา รัตนมาลี
(หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลฯ)

นายโสภณ อั๋นบางไทร

ขอบข่ายงาน
  • งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา  
  • งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา
  • งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา
  • งานทดสอบทางการศึกษา
 
เอกสารกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

รายงานการประเมินคุณภาพนักเรียน โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานของ สพฐ. ในการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2561

รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน (Reading Test : RT) ปีการศึกษา 2561

รายงานผลการทดสอบความสามารถของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ปีการศึกษา 2561

รายงานผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561

สื่อ 60 พรรษา

ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อสอบ RT & NT ปีการศึกษา 2561

ประชุมชี้แจง-ข้อสอบปลายปี2561

ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ NT ป.3 ปีการศึกษา 2561


คู่มือ Schoolmis60

แนวปฏิบัติการวัดและประเมินการเรียนรู้

รายงาน NT ปีการศึกษา 2560

รายงาน NT ปีการศึกษา 2559

รายงาน NT ปีการศึกษา 2558

รายงานการอ่านของนักเรียน ป.1
ปีการศึกษา 2560

 

ผู้บริหาร

 
แบบประเมินความพึงพอใจ
 
ช่องทางติดต่อสอบถาม/ชมเชย/ เสนอแนะ/ร้องเรียน
 
เว็บไซต์สังกัด สพป.นครนายก
 

เว็ปไซต์แนะนำ

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ค่ายเยาวชน...รักพงษ์ไพร
     

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 Tel. 037-311628