banner
เมนูหลัก
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างนิเทศ
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา


 

เว็บไซต์ห้องนิเทศออนไลน์

นางวาสิรินทร์ รัตนมาลี

นางสุบิน ณ อัมพร

นางประภร พูลศิลป์

นายบัญชา รัตนมาลี

นายกิตติศักดิ์ แป้นงาม

นางสุชญา บำรุงกิจ

นางอรัญญา สุธาสิโนบล


นางชวนชื่น ทัศนา


นายโสภณ อั๋นบางไทร

นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์

นางสาวกนกรัตน์ ศิริมาลกุล
ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานเลขาฯ


นางสาวชุติมา   เบ็ญจมินทร์
(หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการฯ)
 
ขอบข่ายงาน
  • งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
  • งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
  • งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
 
 

 

 

เอกสารกลุ่มงานเลขาฯรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑
รายงานผลการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โดย องค์คณะ ก.ต.ป.น.
 

 

 

ผู้บริหาร

 
แบบประเมินความพึงพอใจ
 
ช่องทางติดต่อสอบถาม/ชมเชย/ เสนอแนะ/ร้องเรียน
 
เว็บไซต์สังกัด สพป.นครนายก
 

เว็ปไซต์แนะนำ

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ค่ายเยาวชน...รักพงษ์ไพร
     

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 Tel. 037-311628