banner
เมนูหลัก
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างนิเทศ
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา


 

เว็บไซต์ห้องนิเทศออนไลน์

นายบัญชา รัตนมาลี

นายกิตติศักดิ์ แป้นงาม

นางชวนชื่น ทัศนา

นางอรัญญา สุธาสิโนบล

นางสิริสรณ์ ศักดิ์รามินทร

นางสุชญา บำรุงกิจ

นางบุญปรานี ขันธวิเชียร

นางบุญณิศา  มะสิโกวา


น.ส.วิริยาภรณ์ อินทร์จันทร์


นายโสภณ อั๋นบางไทร


นางสาวขวัญยืน มูลศรี

นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์

นางสาวสุชาดา ทองอยู่

นางสาวกนกรัตน์ ศิริมาลกุล

นางสาวกฤษณา ขำปากพลี
 
แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติผู้เข้าชม

 
เริ่มตั้งแต่ เดือน มกราคม 2562
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษานายเสรี ขามประไพ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกนายจำลอง เรียงศรีเจริญ
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ื้นฐานของรัฐนายอนุรักษ์ ไวยศิลป์
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชนนายวินัย อ่ำประเวทย์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาประฐมวัยนายสวัสดิ์ เดชกัลยา
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน


นางณัฏฐนันท์ นวนสำเนียง
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและประเมินผล


นายบุญชิต รอดแก้ว
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษานายประเวช สุขประสงค์

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม


นายบัญชา รัตนมาลี
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ผู้บริหาร

 
เว็บไซต์สังกัด สพป.นครนายก
 
เว็ปไซต์แนะนำ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่ายเยาวชน...รักพงษ์ไพร
ช่องทางติดต่อสอบถาม/ชมเชย/ เสนอแนะ/ร้องเรียน
 
 
     

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 Tel. 037-311628