banner
เมนูหลัก
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างนิเทศ
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา


 

เว็บไซต์ห้องนิเทศออนไลน์

นายบัญชา รัตนมาลี

นายกิตติศักดิ์ แป้นงาม

นางชวนชื่น ทัศนา

นางอรัญญา สุธาสิโนบล

นางสิริสรณ์ ศักดิ์รามินทร

นางสุชญา บำรุงกิจ

นางบุญปรานี ขันธวิเชียร

นางบุญณิศา  มะสิโกวา


น.ส.วิริยาภรณ์ อินทร์จันทร์


นายโสภณ อั๋นบางไทร


นางสาวขวัญยืน มูลศรี

นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์

นางสาวสุชาดา ทองอยู่

นายเอกรัฐ อดิเทพสถิต

ว่าที่ร้อยตรี พรชัย ช่วยเอียด

นางสาวกนกรัตน์ ศิริมาลกุล

นางสาวกฤษณา ขำปากพลี

นางสาวชุติมา เสนา
 
แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติผู้เข้าชม

 
เริ่มตั้งแต่ เดือน มกราคม 2562
หนังสือราชการ
532.ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
531. แอปพลิเคชั่นใหม่ "Bangkok Post For Business" ของบริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)
530. โครงการมอบหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียนที่ขาดแคลนหนังสือ ประจำปี 2564
529.การรับสมัครโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน (Science Technology Innovation (STL)
: Smart Intensive Farming)
528. แจ้งโรงเรียนกรอกข้อมูลการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลย
ี ตามมาตรฐาน สสวท.
527.การสำรวจความคิดเห็นการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ใบงาน) ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธ
ิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ
526.รายงานผลการแจ้งความประสงค์รับอุปกรณ์ทดแทน Digital Life Box
525. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ "STEM CAMP" รูปแบบออนไลน์ (แก้ไขเพิ่มเติม)
524.ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ "STEM CAMP" รูปแบบออนไลน์
523. ส่งมอบใบงานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
522.เชิญโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายอินโนเวชั่น (Innovation Camp)
521. สำรวจข้อมูลนักเรียนในโรงเรียนเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทยของเหล่ากาชาด จังหวัดนครนายก
520.แจ้งประกาศผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค ในรูปแบบออนไลน์
519. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับประเทศ
518. เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) โดยโมเดลเศรษฐกิจใหม
517.ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกระยะที่ 2 (Site visit) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
516.ขอความร่วมมือสถานศึกษารางวัล IQA AWARD ให้ข้อมูลต้นแบบนวัตกรรมคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
515.กขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "อ่านยาใจ : ภูมิคุ้มใจเพื่อเด็กปฐมวัย" และจัดแสดงนิทรรศการหนังสือ "นิทานเรียนรู้ความสูญเสียและปลุกพลังบวก
514. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการวิทยศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา 
513.เชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขันกิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต)
512.โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร ฯ ปีงบประมาณ 2564
511.การเข้าร่วมกิจกรรม "ไทยพีบีเอส ชวนเล่น เรียนรู้ กับครูปฐมวัย" ปีที่ 2
510.การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565
509. การส่งแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเพื่อขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (บัญชี ก,ค) ตามกฏกระทรวง ปีการศึกษา 2564
508.ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการแห่งชาติ สมาคมสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการแห่งประเทศไทย
507.มอบหนังสือการ์ตูน "เรื่่องเล่าคชานุรักษ์"
506.ประกาศผลการประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กิจกรรมทักษะวิชาการ และกิจกรรมท้กษะภาษาไทย ในการประชุมวิขาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
505.การประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ICT Talent ภาครัฐ) รุ่นที่ 2 
504.การจัดทำคำของบปร่ะมาณเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ปีงบประมาณ2566
503.การประกวดวีดิทัศน์การพัฒนาความสามารถในการอ่านการเขียนภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จ

502. พิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร โครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียน
ที่มีผลการประเมินNT,O-NET สูงกว่าระดับประเทศ ปีการศึกษา 2563

501.พิธีรับมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร โครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียน
ที่มีผลการประเมินNT,O-NET สูงกว่าระดับประเทศ ปีการศึกษา 2563
500.การบันทึกข้อมูลของโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี บนระบบฐานข้อมูลและบริหาร
จัดการสถานศึกษา (School Management System) ประจำปีการศึกษา 2564
499.แจ้งประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา
ของเศษฐกิจพอเพียง"สถานศึกษาพอเพียง"ประจำปีการศึกษา 2563
498.จัดส่งเอกสาร 20 บทเรียนต้นแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Active Learning
497.จัดส่งเอกสาร 20 บทเรียนต้นแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Active Learning
496.พิธีรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2562
495.พิธีรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2562
494.ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องยกเลิกการใช้ผลกการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
493. เชิญเข้ารับการอบรม
492.การมอบโล่ เกียรติบัตรกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษาฯ 
491.ประกาศผลการประกวดการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
490.ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญ
489. ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญ
488.ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญ
487. เชิญวิทยากรการประชุมระดมความคิด (Brainstorming) วันที่ี 21 กันยายน 2564
486.ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประชุมระดมความคิด (Brainstorming)และสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
485.นโยบายการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถ
ด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การศึกษา 2564
484.แจ้งกำหนดการอบรมเชิงโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำร
ิเศษรฐกิจพอเพียง
"โคก หนอง นา แห่งนำใจและความหวัง" สถานศึกษานำร่อง ระยะที่ 1
483.ประกาศผลการตัดสินการปฏิบัติที่ดี ผลงานนักเรียนตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันทุจริต" (โครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564) 
482.ติดตามการดำเนินงาานโครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา์
481. เกียรติบัตรประเมินห้องเรียนคุณภาพ ฉบับแก้ไข ศูนย์พัฒนาการศึกษาอำเภอองครักษ์
480. เกียรติบัตรประเมินห้องเรียนคุณภาพ ฉบับแก้ไข ศูนย์พัฒนาการศึกษาอำเภอเมืองนครนายก
479. เกียรติบัตรประเมินห้องเรียนคุณภาพ ฉบับแก้ไข ศูนย์พัฒนาการศึกษาอำเภอปากพลี
478. เกียรติบัตรประเมินห้องเรียนคุณภาพ ฉบับแก้ไข ศูนย์พัฒนาการศึกษาอำเภอบ้านนา
477. ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลวิจัย
476. ติดตามการดำเนินงานโครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2564
475. การกำกับติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณฯ
474. ขอเผยแพร่ผลงานวิจัย
473. จัดสรรงบประมาณขับเคลื่อนกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ของโรงเรียนสุจริต
 
ผู้บริหาร

 
เว็บไซต์สังกัด สพป.นครนายก
 
เว็ปไซต์แนะนำ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่ายเยาวชน...รักพงษ์ไพร
ช่องทางติดต่อสอบถาม/ชมเชย/ เสนอแนะ/ร้องเรียน
 
 
     

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 Tel. 037-311628