ลกเปลี่ยนความคิดเห็น
banner
เมนูหลัก
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างนิเทศ
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา


 

เว็บไซต์ห้องนิเทศออนไลน์

นายบัญชา รัตนมาลี

นายกิตติศักดิ์ แป้นงาม

นางชวนชื่น ทัศนา

นางอรัญญา สุธาสิโนบล

นางสิริสรณ์ ศักดิ์รามินทร

นางสุชญา บำรุงกิจ

นางบุญปรานี ขันธวิเชียร

นางบุญณิศา  มะสิโกวา


น.ส.วิริยาภรณ์ อินทร์จันทร์


นายโสภณ อั๋นบางไทร


นางสาวขวัญยืน มูลศรี

นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์

นางสาวสุชาดา ทองอยู่

ว่าที่ร้อยตรี พรชัย ช่วยเอียด

นางสาวกนกรัตน์ ศิริมาลกุล

นางสาวกฤษณา ขำปากพลี
 
แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติผู้เข้าชม

 
เริ่มตั้งแต่ เดือน มกราคม 2562
หนังสือราชการ
736. การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565
735. การปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยองค์คณะบุคคล ก.ต.ป.น. ปีการศึกษา 2565
734.ขอเชิญวิทยากร เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์แทน
733. อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 เพื่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) แบบ Fundamental AL Training
732. โครงการประกวด ต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์ ประจำปี 2565
731. การเผยแพร่สื่อวิีดีทัศน์การพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ผ่านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
730. การนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาต
729. ขอเชิญเป็นวิทยากร เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครนายก, โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
728. การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมและโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อขอรับตราพระราชทาน"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ระดับปฐมวัย ด้วยรูปแบบออนไลน์
727. จัดสรรงบประมาณโครงการบ้านนักวิยศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2565
726. แจ้งกำหนดการนิเทศ ติดตาม โครงการส่งเสริมทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
725. ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
724. การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ.2564 ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและปรับใช้ในโครงการหรือหลักสูตรฝึกอบรม
723. เชิญเข้าร่วมกิจกรรมการติดตามผลและชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สำหรับครูวิทยาศาสตร์
722. ประกาศรายชื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และสื่อสารสอนด้านคณิตศาสตร์ ภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เชิงบูรณาการ (คณิตคิดเร็ว)
721. การสำรวจข้อมูลการใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา
720. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนครูส่งผลงานประกวดผลงานดีเด่นด้าน Coding "CODING Achievement Awards"
719. ขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี ประจำปี 2565
718. การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ตามนโยบาย "เด็กไทยวิถีใหม่อ่านออกเขียนได้ทุกคน" เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด
717. การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ตามนโยบาย "เด็กไทยวิถีใหม่อ่านออกเขียนได้ทุกคน" เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
716. การลงพื้นที่ปฏิบัติงานของ School Partner กลุ่มทรู ประจำปี 2565 และการอบรมออนไลน์หลักสูตร Digital Classroom การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้
715. พิธีรับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย (ออนไลน์)
714. ตรวจสอบรายชื่อครูที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
713.  การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2565
712. แจ้งผลการเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมและแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษในที่สาธารณะ โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกาษาเพื่อการพัฒนาการศึกษาไทย ประจำปีงบประมาณ 2565
711. การรับสมัครทีมวิทยากรแกนนำตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านการบริหารการศึกษาภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี
710. การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริต ปีการศึกษา 2565
709. ขอเชิญครูแกนนำร่วมเป็นวิทยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์แทน/ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม
708. การประชุมปฏิบัติการเพื่อประสานแผนส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาและการลงนามบันทึกข้อความตกลงความร่วมมือระหว่างเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพ
สถานศึกษา กับหน่วยงานที่กำกับดูแลทุกระดับ 
707. ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมรับการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) รูปแบบออนไลน์ 
706. การเปิดการอบรมพัฒนาสมรรถนะให้ครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์
705. ขอหนังสือขอบคุณจากโรงเรียนที่รับบริจาคหนังสือ
704. แจ้งรายชื่อครูผู้สอนวิชาภาษาไทย เพื่อการพัฒนาเป็นครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย
703. ประชาสัมพันธ์สื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียพากย์ภาษาไทย"มาสร้างสรรค์กับโพโรโระ" 
702. ขอความร่วมมือดำเนินงานสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาเด็กปฐมวัยล่าช้า ปี 2565
701. การเตรียมความพร้อมนักเรียนในการสอบ PISA 2020 ผ่านระบบ PISA Style
700.  เชิญประชุมคณะทำงานและวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบบอร์ดเกมเพื่อเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน
699. การอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบบอร์ดเกมเพื่อเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน
698. การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทยจังหวัดนครนายก
697. การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม)
696. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการสำนักหอสมุดกลาง
695. แจ้งแนวทางการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ระดับปฐมวัย สำหรับโรงเรียนในเครือข่าย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565
694. แจ้งปฏิทินนิเทศ ติดตามการศึกษาโรงเรียนเป้าหมายการส่่งเสริมคุณภาพการศึกษา ด้วยการขับเคลื่อนตามหล้กปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2565
693. การสร้างสื่อประกอบการสอนออนไลน์ 
692. อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) บูรณาการด้านสิ่งแวดล้อม 3 รักษ์ (รักษ์ชาติ รักษ์ศาสนา รักษ์กษัตริย์)
691. การประเมินและคัดเลือกการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ตามโครงการจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
690. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการใช้แบบฝึกหัดการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงและการประเมินพัฒนาสมรรถนะ
การอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
689. ขอความอนุเคราะห์เข้าสังเกตการสอน
688. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประกวดคัดเลือกผลการปฏิบัติที่ดี Best Practice โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) ประจำปีงบประมาณ 2565 

687. การประเมินคัดเลือกรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

686.  เลื่อนกำหนดการจัดค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.2565 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน (ตามประกาศ)
685.  เลื่อนกำหนดการจัดค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.2565 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน (ตามรายชื่อแนบ)
684. ขอเชิญคณะจิตอาสา 904 ลงพื้นที่สถานศึกษาในโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวทางพระราขดำริเศษรฐกิจพอเพียง ด้วย "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทำนบ (เลิศสินอนุสรณ์)
683. ขอเชิญคณะจิตอาสา 904 ลงพื้นที่สถานศึกษาในโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวทางพระราขดำริเศษรฐกิจพอเพียง ด้วย "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง 14
682. ขอเชิญคณะจิตอาสา 904 ลงพื้นที่สถานศึกษาในโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวทางพระราขดำริเศษรฐกิจพอเพียง ด้วย "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมปัญญา
681. ขอเชิญคณะจิตอาสา 904 ลงพื้นที่สถานศึกษาในโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวทางพระราขดำริเศษรฐกิจพอเพียง ด้วย "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง
680. ขอเชิญคณะจิตอาสา 904 ลงพื้นที่สถานศึกษาในโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวทางพระราขดำริเศษรฐกิจพอเพียง ด้วย "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง 1
679. ขอเชิญคณะจิตอาสา 904 ลงพื้นที่สถานศึกษาในโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวทางพระราขดำริเศษรฐกิจพอเพียง ด้วย "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันติวัฒนาราม (สมบุญประชาสรรค์)
678. ขอเชิญคณะจิตอาสา 904 ลงพื้นที่สถานศึกษาในโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวทางพระราขดำริเศษรฐกิจพอเพียง ด้วย "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" เรียนผู้อำนวยการอนุบาลเมืองนครนายก (วัดวังกระโจม)
677. ขอความอนุเคราะห์เข้าสังเกตการสอน
676.  ขอเชิญเข้าร่วมงานพิธิเปิดโครงการ สพฐ. รักการอ่าน : แก้ปัญหา Learning Loss ด้วยการอ่าน
675.  ประกาศรายชื่อบุคลากร ICT Talent ภาครัฐ รุ่นที่ 2
674. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21
673. ขอเชิญประชุม ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาในสังกัด
672. ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการ Kiddy Code สนุกโค้ด สนุกคิด
671. แจ้งการปรับปรุงเครื่องมือ หลักเกณฑ์ขั้นตอนปฏิทินการประเมินสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565
670.  เชิญครูวิทยากรแกนนำและคณะทำงาน "ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี" ประจำปี พ.ศ. 2565 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนตามประกาศ
669. การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2565
668.  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรม รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ปีที่ 6
667. สำรวจโรงเรียนที่มีความประสงค์ขอรับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ใบงาน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
666. การใช้งานระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - SAR) 
665. การจัดกิจกรรม "ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี" ประจำปี พ.ศ. 2565 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน (ตามรายชื่อแนบ)
664. ขอเชิญชวนโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 22 "สร้างนวัตกรรมการอ่านเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Reading for Sustainable Development) Read & Share อ่านแล้วบอกต่อ"
663. ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงงานและรายงานการศึกษา จากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 4
662. การประชุมกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางพััฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
661.  ขอมอบเกียรติบัตรการประชุมเชิงปฏิบัติการใช้แบบสำรวจแววความสามารถพิเศษสำหรับครูแกนนำ เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนยอ
660. การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ตามนโยบาย"เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน" 
659. การเข้าร่วมโครงการอารยเกษตรสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราขดำริเศษฐกิจพอเพียงด้วย "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" ระยะที่ 3
658. ขอเชิญประชุม นายสวัสดิ์ เดชกัลยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน
657. ขอเชิญประชุม นายวินัย อ่ำประเวทย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษาปฐมวัย
656. ขอเชิญประชุม ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาในสังกัด
655. ขอความอนุเคราะห์คณะทำงาน ผู้บริหารสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง
654. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำ ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565
653. การอบรมการจัดการเรียนรู้การสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR
652. แจ้งรายชื่อศึกษานิเทศก์ประจำโรงเรียน ปีการศึกษา 2565
651. การติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
650.  แจ้งจัดสรรงบประมาณ
649. การขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
648. การส่งแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเพื่อขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (บัญชี ข,ค) ตามกฏกระทรวง ปีการศึกษา 2565 (ภาคเรียนที่ 1/2565)
647.มอบเกียรติบัตรด้านวนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และสื่อการสอนด้านคณิตศาสตร์ นางสาวธีรรัตน์ เป้ากัณหา, นางสาวจันทิมา มะลิ ครูโรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา) 
646.มอบเกียรติบัตรด้านวนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และสื่อการสอนด้านคณิตศาสตร์ นางสาวรุสิตา เฮงน้อย ครูโรงเรียนบ้านปากคลอง 17
645. การสำรวจข้อมูลการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้
644. แจ้งขยายระยะเวลาในการบันทึกข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ (ระบบประเมินออนไลน์) ปีการศึกษา 2564
643. การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทยจังหวัดนครนายก
642. แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษาร่วมพัฒนาการนิเทศการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เพิ่มเติม)
641.ประชาสัมพันธ์โครงการ "สรรค์สาร....ปันประสบการณ์การอ่าน" ปีการศึกษา 2565
640.เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้สำหรับครูวิทยาศาสตร
639.สำรวจข้อมูลการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ในโรงเรียนขนาดเล็กและจัดการศึกษาเรียนรวม
638. เชิญเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมโครงงาน (ePBL 102) ผ่านระบบออนไลน์
637.ประชาสัมพันธ์ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ Aksorn On-Learn
636. การอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองเด็กพิการเรียนรวม 
635. เชิญวิทยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง / โรงเรียนบ้านกำแพงเศียร / โรงเรียนวัดหนองทองทราย
634.  โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรฯ ปีงบประมาณ 2565
633. ประชาสัมพันธ์หนังสือดีเด่น ประจำปี 2565
632.  สำรวจข้อมูลครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และวิทยาการคำนวณ ปีการศึกษา 2565 
631.  แจ้งคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2564 
630. กิจกรรม"เปิดรั้วเครือข่ายโครงการอารยเกษตรสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศษฐกิจพอเพียง ด้วย "โคก หนอง นา แห่งนำใจและความหวัง
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทำนบ (เลิศสินอนุสรณ์)
629. เชิญวิทยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทำนบ (เลิศสินอนุสรณ์)
628.  กิจกรรม"เปิดรั้วเครือข่ายโครงการอารยเกษตรสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศษฐกิจพอเพียง ด้วย "โคก หนอง นา แห่งนำใจและความหวัง
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก
627.  กิจกรรม"เปิดรั้วเครือข่ายโครงการอารยเกษตรสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศษฐกิจพอเพียง ด้วย "โคก หนอง นา แห่งนำใจและความหวัง
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันติวัฒนาราม (สมบุญประชาสรรค์)
626.  กิจกรรม"เปิดรั้วเครือข่ายโครงการอารยเกษตรสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศษฐกิจพอเพียง ด้วย "โคก หนอง นา แห่งนำใจและความหวัง
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง 1
625. กิจกรรม"เปิดรั้วเครือข่ายโครงการอารยเกษตรสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศษฐกิจพอเพียง ด้วย "โคก หนอง นา แห่งนำใจและความหวัง
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาริกา
624.  กิจกรรม"เปิดรั้วเครือข่ายโครงการอารยเกษตรสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศษฐกิจพอเพียง ด้วย "โคก หนอง นา แห่งนำใจและความหวัง
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ทุกแห่ง
623. สพป.จิตอาสา "เอามื้อสามัคคี ครั้งที่ 1"
622. กิจกรรมการอบรมและการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษในที่สาธารณะ
621. การประเมินคุณภาพตามจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกปีการศึกษา 2564
620. แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมวิจัยปฏิบัตการในชั้นเรียน
619. การมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติและเงินรางวัลให้กับนักเรียนที่มีผลการทอสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
618. เชิญวิทยากร นางประภาวรรณ สุวรรณไชยรบ ครูโรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง
617. เชิญวิทยากร นายณัฐพงษ์ บัวเพ็ญ ครูโรงเรียนวัดหนองทองทราย

616. เชิญวิทยากร นางสาวนภสวรรณ์ ฤทธิ์เดช ครูโรงเรียนวัดคีรีวัน

615. การอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองเด็กพิการเรียนรวม
614. การประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนในโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน (Science Technology Innovation (STI) : Smart Intensive Farming) ประจำปีการศึกษา
613. จัดส่งข้อมูลสถิติพื้นฐานสำหรับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564
612. คัดเลือกเข้าอบรมโครงการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษา Java Script ระดับเบื้องต้นและภาษา C# ระดับเบื้องต้น สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
611. การถ่ายทอดสดออนไลน์การประชุมพิจารณ์ (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช... ระดับประถมศึกษา
610. ขอเชิญถอดบทเรียนการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาด้วยยการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา)
609. ขอเชิญถอดบทเรียนการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาด้วยยการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนวัดสันติวัฒนาราม (สมบุญประชาสรรค์)
608. ขอเชิญประชุมปฏิบัติการ (Workshop) การส่งเสริมคุณภาพการศึกษาด้วยการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2565
607. การอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย หัวข้อ "บ้านนักวิทยาศาสตร์กับการศึกษาเพืี่อความยั่งยืน" ด้วยระบบทางไกล
606. ประชาสัมพันธ์บุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
605. ตอบแบบสอบถามขอความยินยอมในการสนับสนุนการดำเนินงานของ ICT Talent ภาครัฐ รุ่นที่ 2
604. มอบเกียรติบัตรครูผู้สอนที่มีการขยายผลการอบรมออนไลน์หลักสูตร "อุ่นใจไซเบอร์" โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) ระยะที่ 2
603. การอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา และการให้ข้อมูลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.
602. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษา ฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2
601. การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2564 
600. ขอความอนุเคราะห์ครูผู้สอนระดับปฐมวัยทุกโรงเรียน ในสังกัด กรอกข้อมูลตามแบบสำรวจผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564
599. ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลโรงเรียนที่ได้รับรางวัล ตั้งแต่ปี พ.ศ.2563 ถึงปัจจุบัน
598. พิธีรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอนุบาลนครนายก,โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
597. พิธีรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2563 
596. การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ของเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก ประจำปี 2565 
595. ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และสื่อการสอนด้านคณิตศาสตร์
594. แบบกรอกข้อมูลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ชั้น ป.1-ม.3 
593.การประเมินมาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
592.ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564
591.การรับสมัครคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา" ปีงบประมาณ 2565
590.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานการจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ (COVID-19)
589.โครงการประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ (ICE 2022)
588.แจกสื่อมัลติมีเดียระดับปฐมวัยฟรี
587.ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม
586.การอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับครูผู้สอนภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
585.เชิญวิทยากร
584.ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจสภาพปัจจุบัน ความต้องการและความพร้อมในการนำหลักสูตรฐานสมรรถนะไปใช้กับโรงเรียนในจังหวัดนครนายก
583.ชี้แจงกรณีประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2564 ที่ให้สถานศึกษาขอรับการประเมินภายนอกในระยะท่ี่ 2 การตรวจสอบหลักฐานและข้อมูลของสถานศึกษาด้วยวิธีทางการอิเล็กทรอนิกส์ (Online)
582.ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ (ระบบประเมินออนไลน์) ปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564 
581.การเตรียมความพร้อมนักเรียนในการสอบ PISA ผ่านระบบ PISa Style
580.ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การนับเวลาเรียน การอนุมัติการจบการศึกษา และการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ปีการศึกษา 2564
579.การบันทึกข้อมูลของโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี บนระบบฐานข้อมูลและบริหารจัดการสถานศึกษา (School Management System) ประจำปีการศึกษา 2564 
578.ขยายผลโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลหลักสูตร "อุ่นใจไซเบอร์" เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) สู่บุคลากรทางการศึกษา ครูและนักเรียน (ระยะที่ 2)
577. มอบเกียรติบัตรครูผู้สอนที่มีการขยายผลการอบรมออนไลน์หลักสูตร "อุ่นใจไซเบอร์"โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) ระยะที่ 1
576.การขับเคลื่อนแนวทางเศษฐกิจพอเพียง (SEDZ) โดยโมเดลเศรษฐกิจใหม่
575.ประชุมชี้แจงบทบาทความร่วมมือการดำเนินงานในโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี ประจำปี 2565
574.ประชุมชี้แจงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา
2564
573.การอบรมออนไลน์หลักสูตร ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent รุ่นที่ 2
572.ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอการวิจัยเชิงปฏิบัติการในงาน MIRI International Education E-Colloquium 2022 
571.ขอให้เร่งรัดการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ 
570.การจัดส่งสื่อ/นวัตกรรมพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนที่ประสบผลสำเร็จ
569.โครงการสนับสนุนบริจาคหนังสือ
568.ประชาสัมพันธ์รายการ "เสาร์สนุก ปลุกสมรรถนะการอ่าน"
567.โครงการสนับสนุนบริจาคหนังสือ
566. ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามสำหรับครูที่ได้รับมอบหมายให้สอนวิชาเพศวิถีศึกษาให้กับผู้เรียนที่มีความพิการและ/หรือผู้เรียนทั่วไป
565.ประชุมชี้แจงการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ "ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี " ประจำปี 2564

564.โครงการนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนงานอาชีพและผลิตภัณฑ์ โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศษฐกิจสร้างสรรค

563.เชิญโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายอินโนเวชั่น (Innovation Camp)
562. การกรอกข้อมูลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
561. ขอแจ้งประกาศแก้ไขเพิ่มเติมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
560.แจ้งมาตรการในการดดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564
559. รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัยวารสารการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน
558.ประชาสัมพันธ์ส่งบทความวิจัยในวารสารการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
557.การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ของเหล่ากาชาด จังหวัดนครนายก ประจำปี 2565
556.แจ้งมาตรการในการดดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564
555.ประกาศผลการคัดเลือกนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
554.การประชุมออนไลน์โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายโครงการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21 
553.ขอเชิญประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564
552.ขออนุญาติใช้ห้องประชุมและห้องเก็บเอกสารการทดสอบและแบบทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 
551.รับเอกสารเสริมคิดคณิตศาสรตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
550.การอบรมออนไลน์หลักสูตร"อุ่นใจไซเบอร์" โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิตัล เพือส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship)
549.ขอเชิญประชุมโรงเรียนเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย
548. สำรวจโรงเรียนที่มีความประสงค์ขอรับชุดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565
547.ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบสอบถามความต้องการและสภาพปัญหาในการบริหารการจัดการศึกษาและความต้องการใช้งานการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียนในจังหวัดนครนายก
546.กรอบมาตรฐานการจัดกิจกรรมแข่งขันหุ่นยนต์
545.ประชาสัมพันธ์วีดีทัศน์ส่งเสริมการเรียนรู้ "ปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง" โครงการอันเนื่อนมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดนครนายก
544.การคัดเลือกโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21 ปีงบประมาณ 2565
543.ขอรายชื่อกรรมการดำเนินการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564
542.การอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้นำทางวิชาการโรงเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา
541.แนวทางการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564
540. แนวทางการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่1 และการประเมินคุณภาพโรงเรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา 2564 สำหรับโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกรษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
539เกียรติบัตรมอบตัวแทนเขตพื้นที่ เข้าประกวดแข่งขันกิจกรรมภายใต้ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2564 ระดับภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก ในรูปแบบออนไลน์
538.เกียรติบัตรมอบตัวแทนเขตพื้นที่ เข้าประกวดแข่งขันกิจกรรมภายใต้ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2564 ระดับภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก ในรูปแบบออนไลน์
537. เกียรติบัตรมอบตัวแทนเขตพื้นที่ เข้าประกวดแข่งขันกิจกรรมภายใต้ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2564 ระดับภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก ในรูปบบออนไลน์

536.เกียรติบัตรมอบตัวแทนเขตพื้นที่ เข้าประกวดแข่งขันกิจกรรมภายใต้ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2564 ระดับภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก ในรูปแบบออนไลน์

535.ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หลักสูตรเศษฐกิจพอเพียง Online ของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
534.ขอเชิญร่วมชมการบรรยาย "กรอบแนวทางรูปแบบและวิธีการประกันคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19"
533.สำรวจโรงเรียนที่มีความประสงค์ใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
 
ผู้บริหาร

 
เว็บไซต์สังกัด สพป.นครนายก
 
เว็ปไซต์แนะนำ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่ายเยาวชน...รักพงษ์ไพร
ช่องทางติดต่อสอบถาม/ชมเชย/ เสนอแนะ/ร้องเรียน
 
 
     

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 Tel. 037-311628