banner
เมนูหลัก
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างนิเทศ
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา


 

เว็บไซต์ห้องนิเทศออนไลน์

นายบัญชา รัตนมาลี

นายกิตติศักดิ์ แป้นงาม

นางชวนชื่น ทัศนา

นางอรัญญา สุธาสิโนบล

นางสิริสรณ์ ศักดิ์รามินทร

นางสุชญา บำรุงกิจ

นางบุญปรานี ขันธวิเชียร

นางบุญณิศา  มะสิโกวา


น.ส.วิริยาภรณ์ อินทร์จันทร์


นายโสภณ อั๋นบางไทร


นางสาวขวัญยืน มูลศรี

นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์

นางสาวสุชาดา ทองอยู่

นายเอกรัฐ อดิเทพสถิต

ว่าที่ร้อยตรี พรชัย ช่วยเอียด

นางสาวกนกรัตน์ ศิริมาลกุล

นางสาวกฤษณา ขำปากพลี

นางสาวชุติมา เสนา
 
แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติผู้เข้าชม

 
เริ่มตั้งแต่ เดือน มกราคม 2562
หนังสือราชการ
800. ประกาศผลการประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน และการประกวดสถานศึกษาที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเยาวชนดีเด่น ในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็กพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็กพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (ระดับภูมิภาค)
799. การแข่งขันทักษะวิชาการในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภูมิภาค
798. ประกาศผลการพิจารณาวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) และผลงานนักเรียน งานโรงเรียนสุจริต งานโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565
797. มอบเกียรติบัตรคณะนักวิจัยโครงการส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่
796. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต "เด็กปฐมวัย"
795. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครสอนเสริม เพื่อใช้คู่มือเทคนิค Scaffolding ตามโครงการส่งเสริม
และพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย(ฉบับแก้ไข)
794. แจ้งเปลี่ยนวันมอบรางวัลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) และผลการประเมินรายงาน
การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพตามจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
793. การกำกับติดตามและสะท้อนคิดการบริหารจัดการ 178 เครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา
792. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครสอนเสริม เพื่อใช้คู่มือเทคนิค Scaffolding ตามโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย
791. การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต "เด็กปฐมวัย"
790. การสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูวิทยากรค่ายเยาวชน... รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.2565 เครือข่ายเชิงพื้นที่ภาคกลางกลุ่มที่ 2 (สระบุรี นครนายก สมุทรปราการ จันทบุรี ชลบุรี)
789. แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติที่เป็นเลิศ(BestPractice)และผลการประเมินรายงานการดำเนินงาน
พัฒนาคุณภาพจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
788. ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
787. การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจของโรงเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา
786. การประกวดผลงานปฏิบัติที่เป็นเลิศ(BestPractice)โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้
ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล
785. แจ้งรับเกียรติบัตรสำหรับโรงเรียนที่ผ่านการประเมินโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563
784. กิจกรรมวิชาการโรงเรียนสุจริต ปีการศึกษา 2565 
783. การประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ และการประกวดสถานศึกษาที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
และเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565
782. มอบสื่อชุดนิทาน"อ่านอุ่นรัก"
781. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการนำหลักสูตรต้านทุจริต
ไปใช้ในสถานศึกษา
780. ขอเชิญประชุมคณะกรรมการการตัดสินการประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดี
รายด้าน กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการและการประกวดสถานศึกษาที่มีการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565
779. เชิญเข้าร่วมกิจกรรมการติดตามผลและชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)ครั้งที่ 2 สำหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
778. ขอเชิญประชุมคณะกรรมการการตัดสินการประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดี
รายด้าน กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการและการประกวดสถานศึกษาที่มีการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565
777. การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด้วยเทคนิคบันได 6 ขั้น สู่ความสำเร็จในการอ่านจับใจความสำคัญประจำปี 2565
776. คณะทำงานและวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ระดับประถมศึกษา
775. การสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2564
774. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนด้านการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนา
การเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
773. การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน เรื่องน้ำและอากาศ ทดแทนครูผู้เกษียณอายุราชการ ลาออก เปลี่ยนสายงาน และครูที่ยังไม่ผ่านการอบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย
772. แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณโรงเรียนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ประจำปี 2565
771. จัดสรรงบประมาณโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน (Science Technology Innovation(STI)): Smart Intensive ประจำปี 2565 
770. ประกาศผลการคัดเลือกรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
769. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
768. คัดเลือกครูแกนนำเพื่อขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา
767. เชิญประชุมคณะทำงานและวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน เรื่องน่้ำและอากาศ ทดแทนครูผู้เกษียณอายุ ลาออก เปลี่ยนสายงาน และครูที่ยังไม่ผ่านการอบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย
766. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาข้อสอบในการประเมินความสามารถด้านการอ่าน(RT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมิน
คุณณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
765. แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ครูนักวิจัย" 
764. ขอเชิญประชุมคณะกรรมการการตัดสินการประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ และการประกวดสถานศึกษาที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565
763. การประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กิจกรรมแข่งขันทักษะวิิชาการ และการประกวดสถานศึกษาที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิติเด็กและเยาวชนดีเด่น
ประจำปี 2565
762. แจ้งการเปิดอบรมพัฒนาสมรรถนะครูสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
761. การเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินระดับนานาชาติ (PISA)2022
760. แบบสำรวจข้อมูลครูสอนภาษาไทยในโรงเรียนระดับประถมศึกษาตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย
759. การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด้วยเทคนิคบันได 6 ขั้น สู่ความสำเร็จในการอ่านจับใจความสำคัญประจำปี 2565
758. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำเยาวชนรักษ์พงไพร ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2565 โครงการค่าย "เยาวชน...รักษ์พงไพร
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี"
757. ประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนขวัญใจชาวค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.2565 ระดับจังหวัด
756. โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทับ (OBEC Content Center) 
755. แนวทางการประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล
754. ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลตอบแบบสอบถามออนไลน์ (Online Survey)
753. การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา
752. ประกาศผลการประกวดผลงานดีเด่นด้าน coding "CODING Achievement Awards"
751. จัดสรรงบประมาณขับเคลื่อนกิจกรรมค่ายเยาวชนต้นกล้าสุจริต 
750. กิจกรรมประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) บูรณาการด้านสิ่งแวดล้อม 3 รักษ์ 
749. ขอเชิญประชุม ขับเคลื่อนงานโรงเรียนสุจริต ปีการศึกษา 2565
748. การบันทึกข้อมูลของโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี บนระบบฐานข้อมูลและบริหารจัดการสถานศึกษา (School Management System) ประจำปีการศึกษา 2565
747. ขอเชิญประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการนำแนวทางการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต "เด็กปฐมวัย" สู่การปฏิบัติ
746. การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (Online) โดรงการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพการศึกษา
745. นิเทเศ ติดตามประเมินผลและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อม
รับการประเมินระดับนานาชาติ (PISA 2022)(ระยะที่2)
744. ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบบอร์ดเกมส์ (Board Game)
743. กิจกรรมเอามื้อสามัคคีวิชาการ 
742. เชิญเข้าร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคค
741. ผลการประกวดแข่งขันภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2565
740. รายงานขยายผลโครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และการคัดเลือกขวัญใจชาวค่ายฯ ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2565
739. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ครูนักวิจัย"
738. การปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยองค์คณะบุคคล ก.ต.ป.น. ปีการศึกษา 2565
737. การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการขับเคลืี่อนการเตรียมความพร้อมรับการประเมินระดับนานาชาติ (PISA 2022) ระยะที 1
736. การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565
735. การปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยองค์คณะบุคคล ก.ต.ป.น. ปีการศึกษา 2565
734.ขอเชิญวิทยากร เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์แทน
733. อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 เพื่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้วยกระบวนการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) แบบ Fundamental AL Training
732. โครงการประกวด ต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์ ประจำปี 2565
731. การเผยแพร่สื่อวิีดีทัศน์การพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ผ่านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
730. การนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาต
729. ขอเชิญเป็นวิทยากร เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครนายก, โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
728. การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมและโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อขอรับตราพระราชทาน"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ระดับปฐมวัย ด้วยรูปแบบออนไลน์
727. จัดสรรงบประมาณโครงการบ้านนักวิยศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2565
726. แจ้งกำหนดการนิเทศ ติดตาม โครงการส่งเสริมทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
725. ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
724. การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ.2564 ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและปรับใช้ในโครงการหรือหลักสูตรฝึกอบรม
723. เชิญเข้าร่วมกิจกรรมการติดตามผลและชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สำหรับครูวิทยาศาสตร์
722. ประกาศรายชื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และสื่อสารสอนด้านคณิตศาสตร์ ภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนร
ู้คณิตศาสตร์เชิงบูรณาการ (คณิตคิดเร็ว)
721. การสำรวจข้อมูลการใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
และระดับสถานศึกษา
720. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนครูส่งผลงานประกวดผลงานดีเด่นด้าน Coding "CODING Achievement Awards"
719. ขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี ประจำปี 2565
718. การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ตามนโยบาย "เด็กไทยวิถีใหม่อ่านออกเขียนได้ทุกคน"
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด
717. การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ตามนโยบาย "เด็กไทยวิถีใหม่อ่านออกเขียนได้ทุกคน"
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
716. การลงพื้นที่ปฏิบัติงานของ School Partner กลุ่มทรู ประจำปี 2565 และการอบรมออนไลน์หลักสูตร Digital Classroom การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้
715. พิธีรับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย (ออนไลน์)
714. ตรวจสอบรายชื่อครูที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
713.  การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2565
712. แจ้งผลการเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมและแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษในที่สาธารณะ โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกาษาเพื่อการพัฒนาการศึกษาไทย ประจำปีงบประมาณ 2565
711. การรับสมัครทีมวิทยากรแกนนำตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านการบริหารการศึกษาภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีด
710. การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริต ปีการศึกษา 2565
709. ขอเชิญครูแกนนำร่วมเป็นวิทยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์แทน/ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม
708. การประชุมปฏิบัติการเพื่อประสานแผนส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาและการลงนามบันทึกข้อความตกลงความร่วมมือ
ระหว่างเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา กับหน่วยงานที่กำกับดูแลทุกระดับ 
707. ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมรับการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) รูปแบบออนไลน์ 
706. การเปิดการอบรมพัฒนาสมรรถนะให้ครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์
705. ขอหนังสือขอบคุณจากโรงเรียนที่รับบริจาคหนังสือ
704. แจ้งรายชื่อครูผู้สอนวิชาภาษาไทย เพื่อการพัฒนาเป็นครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย
703. ประชาสัมพันธ์สื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียพากย์ภาษาไทย"มาสร้างสรรค์กับโพโรโระ" 
702. ขอความร่วมมือดำเนินงานสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาเด็กปฐมวัยล่าช้า ปี 2565
701. การเตรียมความพร้อมนักเรียนในการสอบ PISA 2020 ผ่านระบบ PISA Style
 
ผู้บริหาร

 
เว็บไซต์สังกัด สพป.นครนายก
 
เว็ปไซต์แนะนำ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่ายเยาวชน...รักพงษ์ไพร
ช่องทางติดต่อสอบถาม/ชมเชย/ เสนอแนะ/ร้องเรียน
 
 
     

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 Tel. 037-311628