banner
เมนูหลัก
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างนิเทศ
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา


 

เว็บไซต์ห้องนิเทศออนไลน์

นางวาสิรินทร์ รัตนมาลี

นางสุบิน ณ อัมพร

นางประภร พูลศิลป์

นายบัญชา รัตนมาลี

นายกิตติศักดิ์ แป้นงาม

นางสุชญา บำรุงกิจ

นางอรัญญา สุธาสิโนบล


นางชวนชื่น ทัศนา


นายโสภณ อั๋นบางไทร

นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์

นางสาวกนกรัตน์ ศิริมาลกุล

ฉบับที่ ๕๕/๒๕๖๒
ประชุมทางไกล เรื่อง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพบผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ


ฉบับที่ ๕๔/๒๕๖๒
ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


ฉบับที่ ๕๓/๒๕๖๒
ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


ฉบับที่ ๕๒/๒๕๖๒
ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


ฉบับที่ ๕๑/๒๕๖๒
ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙
นักเรียนระดับปฐมวัยและนักบินน้อย สพฐ.


ฉบับที่ ๕๐/๒๕๖๒
มอบของที่ระลึกเนื่องในเกษียณอายุราชการของข้าราชการและบุคลากร
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก


ฉบับที่ ๔๙/๒๕๖๒
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔


ฉบับที่ ๔๘/๒๕๖๒
ประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒


ฉบับที่ ๔๗/๒๕๖๒
การตัดสินการประกวดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๒


ฉบับที่ ๔๖/๒๕๖๒
ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการตรวจสอบคุณภาพภายในเตรียมพร้อมรับการประเมินภายนอก


ฉบับที่ ๔๕/๒๕๖๒
ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒


ฉบับที่ ๔๔/๒๕๖๒
อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวน (Computing Science) สู่ห้องเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒


ฉบับที่ ๔๓/๒๕๖๒
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) นิเทศ ติดตามฯ โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา, โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ, โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์และโรงเรียนวัดอัมพวัน


ฉบับที่ ๔๒/๒๕๖๒
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา


ฉบับที่ ๔๑/๒๕๖๒
คณะกรรมการนิเทศบูรณาการ สพฐ. ลงพื้นที่ติดตามการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน


ฉบับที่ ๔๐/๒๕๖๒
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) นิเทศ ติดตามฯ โรงเรียนวัดสันตยารามและโรงเรียนวัดเขาน้อย


ฉบับที่ ๓๙/๒๕๖๒
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) นิเทศ ติดตามฯ โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์,โรงเรียนวัดท่าทราย,โรงเรียนบ้านคลอง ๓ วิทยา,โรงเรียนบ้านคลอง ๓ (ดรุณศึกษา),โรงเรียนวัดวังไทรและโรงเรียนวัดวังตูม

ฉบับที่ ๓๘/๒๕๖๒
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) นิเทศ ติดตามฯ โรงเรียนวัดหนองรี,โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง,โรงเรียนวัดพิกุลแก้วและโรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม

ฉบับที่ ๓๗/๒๕๖๒
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) นิเทศ ติดตามฯ โรงเรียนอนุบาลอำเภอปากพลี โรงเรียนวัดโพธิ์และโรงเรียนวัดลำบัวลอย


ฉบับที่ ๓๖/๒๕๖๒
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) นิเทศ ติดตามฯ โรงเรียนวัดดีรีวันและโรงเรียนวัดพราหมณี


ฉบับที่ ๓๕/๒๕๖๒
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) นิเทศ ติดตามฯ โรงเรียนวัดนาหินลาดและโรงเรียนบ้านโคกสว่าง


ฉบับที่ ๓๔/๒๕๖๒
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) นิเทศ ติดตามฯ อำเภอองครักษ์


ฉบับที่ ๓๓/๒๕๖๒
อบรมเร่งรัดยกระดับคุณภาพการศึกษาวิชาภาษาไทย ระดับประถมศึกษา


ฉบับที่ ๓๒/๒๕๖๒
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย


ฉบับที่ ๓๑/๒๕๖๒
ประชุมจัดทำแผนบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก


ฉบับที่ ๓๐/๒๕๖๒
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) นิเทศ ติดตามฯ โรงเรียนวัดท่าด่านและโรงเรียนหัวเขาแก้ว


ฉบับที่ ๒๙/๒๕๖๒
ประชุมนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ครั้งที่ ๒


ฉบับที่ ๒๘/๒๕๖๒
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อสอบ RT และ NT ปีการศึกษา ๒๕๖๑


ฉบับที่ ๒๗/๒๕๖๒
ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)


ฉบับที่ ๒๖/๒๕๖๒
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวนด้วย KidBright"


ฉบับที่ ๒๕/๒๕๖๒
การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกล โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

ฉบับที่ ๒๔/๒๕๖๒
คัดเลือกและมอบรางวัลขวัญใจชาวค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร

ฉบับที่ ๒๓/๒๕๖๒
ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

รักษ์พงไพร ฉบับที่ ๕/๒๕๖๒
กิจกรรม"ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร" ปีที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๔

รักษ์พงไพร ฉบับที่ ๔/๒๕๖๒
กิจกรรม"ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร" ปีที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๓

ฉบับที่ ๒๒/๒๕๖๒
อบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยด้วยระบบทางไกล ครั้งที่ ๔ หลักสูตรบูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย

ฉบับที่ ๒๑/๒๕๖๒
อบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยด้วยระบบทางไกล หลักสูตรบูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย

รักษ์พงไพร ฉบับที่ ๓/๒๕๖๒
กิจกรรม"ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร" ปีที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๒

รักษ์พงไพร ฉบับที่ ๒/๒๕๖๒
กิจกรรม"ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร" ปีที่ ๕
พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑

รักษ์พงไพร ฉบับที่ ๑/๒๕๖๒
กำหนดการกิจกรรม "ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร" ปีที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๒

ฉบับที่ ๒๐/๒๕๖๒
ประชุมชี้แจงการจัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ฉบับที่ ๑๙/๒๕๖๒
ประชุมคณะทำงานและวิทยากรแกนนำ
ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพรฯ

ฉบับที่ ๑๘/๒๕๖๒
ประชุมปรับปรุงโครงการยกระดับคุณภาพ
โรงเรียนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๒
จังหวัดนครนายก

ฉบับที่ ๑๗/๒๕๖๒
ประชุมประเมินผลงานเพื่อขอรับตรา "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย" ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ฉบับที่ ๑๖/๒๕๖๒
ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการนิเทศ
การศึกษาและเตรียมยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ฉบับที่ ๑๕/๒๕๖๒
พิธีรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์
ประจำปี ๒๕๖๒

ฉบับที่ ๑๔/๒๕๖๒
อบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มศึกษา
(STEM Education) ระดับประถมศึกษา
ตอนต้นด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV)


ฉบับที่ ๑๓/๒๕๖๒
ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินด้วยข้อสอบ
ปลายปี(สพฐ.) ปีการศึกษา ๒๕๖๑


ฉบับที่ ๑๒/๒๕๖๒
ประชุมปฏิบัติการตรวจให้คะแนนข้อสอบ
แบบเขียนตอบ : การทดสอบความสามารถ
พื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ฉบับที่ ๑๑/๒๕๖๒
ประชุมการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช ๒๕๖๐

ฉบับที่ ๑๐/๒๕๖๒ :
ประชุมชี้แจงคณะกรรมการทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
(National Test : NT)

ฉบับที่ ๙/๒๕๖๒ : การประชุมโครงการ
ยกระดับคุณภาพโรงเรียน ณ ห้องประชุม
สพป.นครนายก อาคาร ๒ ชั้น ๑

ฉบับที่ ๘/๒๕๖๒ : การประชุทการจัดทำ
เอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.๑-๓)
ด้วยโปรแกรม SchoolMis
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม
สพป. นครนายกอาคาร ๒ ชั้น ๑

ฉบับที่ ๗/๒๕๖๒ : การประชุมการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั้นประถม ศึกษาปีที่ ๑ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยพัฒนา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ฉบับที ๖/๒๕๖๒: การประชุมเพื่อรับ
นโยบายโครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประจำตำบล (๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ)
ณ ห้องประชุม สพป.นครนายก

ฉบับที่ ๕ /๒๕๖๒ : การลงนามร่วมพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
ระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครนายก กับ
คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนสุนันทา

ฉบับที่ ๔/๒๕๖๒ : การประชุมคณะกรรมการ
ตรวจรับข้อสอบ การทดสอบระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก (ศรีประชานคร)

ฉบับที่ ๓/๒๕๖๒ : การประชุมชี้แจง
คณะกรรมการดำเนินการทดสอบ
ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ณ ห้องประชุมสพป.นครนายก
อาคาร ๒ ชั้น ๑

ฉบับที่ ๒/๒๕๖๒: นายพิเชษฐ์ นนท์พละ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครนายก เป็นประธาน
ในการประชุม โครงสร้างกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา

ฉบับที่ ๑/๒๕๖๒ : การประชุมโครง
สร้างงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้บริหาร

แบบประเมินความพึงพอใจ
 
ช่องทางติดต่อสอบถาม/ชมเชย/ เสนอแนะ/ร้องเรียน
 
เว็บไซต์สังกัด สพป.นครนายก
 

เว็ปไซต์แนะนำ

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ค่ายเยาวชน...รักพงษ์ไพร
     

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 Tel. 037-311628