banner
เมนูหลัก
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างนิเทศ
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา


 

เว็บไซต์ห้องนิเทศออนไลน์

นางวาสิรินทร์ รัตนมาลี

นางสุบิน ณ อัมพร

นางประภร พูลศิลป์

นายบัญชา รัตนมาลี

นายกิตติศักดิ์ แป้นงาม

นางสุชญา บำรุงกิจ

นางอรัญญา สุธาสิโนบล


นางชวนชื่น ทัศนา


นางบุญณิศา  มะสิโกวา

นายโสภณ อั๋นบางไทร

นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์

นางสาวสุชาดา ทองอยู่

นางสาวกนกรัตน์ ศิริมาลกุล
 
แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติผู้เข้าชม

 
เริ่มตั้งแต่ เดือน มกราคม 2562


ฉบับที่ ๙/๒๕๖๓
การปัจฉิมนิเทศผู้เข้ารับการฝึกประสบการณ์
นิเทศการศึกษาหลักสูตรการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก
์ รุ่นที่ ๑๔/๒๕๖๒


ฉบับที่ ๘/๒๕๖๓
ประชุมคณะกรรมการประกวดแข่งขัน
กิจกรรมทักษะภาษาไทย แนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน
และกิจกรรมทักษะวิชาการ
โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราขเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี


ฉบับที่ ๗/๒๕๖๓
การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
O-NET (Ordinary National Education Test) โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)


ฉบับที่ ๖/๒๕๖๓
ประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบ
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒


ฉบับที่ ๕/๒๕๖๓
ประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓


ฉบับที่ ๔/๒๕๖๓
ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฝึกประสบการณ์
นิเทศการศึกษาหลักสูตรการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก
์ รุ่นที่ ๑๔/๒๕๖๒


ฉบับที่ ๓/๒๕๖๓
ต้อนรับคณะบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต ๑

ฉบับที่ ๒/๒๕๖๓
ต้อนรับคณะฝึกประสบการณ์
นิเทศก์การศึกษาหลักสูตรการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
รุ่นที่ ๑๔/๒๕๖๒

ฉบับที่ ๑/๒๕๖๓
ประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ฉบับที่ ๘๘/๒๕๖๒
นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการสอบ
RT/NT/O-NET ของโรงเรียนในศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษาปากพลี รวม ๑๒ โรงเรียน

ฉบับที่ ๘๗/๒๕๖๒
ต้อนรับนางสาวสุชาดา ทองอยู่ ศึกษานิเทศก์ใหม่ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒

ฉบับที่ ๘๖/๒๕๖๒
นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการสอบ
RT/NT/O-NET ของโรงเรียนในศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษาองครักษ์ก้าวหน้า ๗ โรงเรียน และโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
องครักษ์รวมพลัง ๓ โรงเรียน รวม ๑๒ โรงเรียน

ฉบับที่ ๘๕/๒๕๖๒
นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการสอบ
RT/NT/O-NETของโรงเรียนในศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษาบ้านพริก - พิกุลออก
โรงเรียนอนุบาลบ้านนา โรงเรียนวัดทองจรรยา
โรงเรียนวัดทองย้อยรวม ๑๒ โรงเรียน


ฉบับที่ ๘๔/๒๕๖๒
นิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน
และสังเกตการณ์

การประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสี่ ของ สมศ.
ณ โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์


ฉบับที่ ๘๓/๒๕๖๒
นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการสอบ
RT/NT/O-NET
ของโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาศรีจุฬา - ดงละคร - ดอนยอ
รวม ๑๑ โรงเรียน

ฉบับที่ ๘๒/๒๕๖๒
นิเทศ ติดตาม การเตรียม
ความพร้อมการสอบ RT/NT/O-NET
ของโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาป่าขะ - เขาเพิ่ม
โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา โรงเรียนบ้านเขาดิน
โรงเรียนวัดเกาะพิกุล รวม ๑๑ โรงเรียน

ฉบับที่ ๘๑/๒๕๖๒
นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการสอบ
RT/NT/O-NET ของโรงเรียน
ในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
พรหมณี ๙ โรงเรียน โรงเรียนวัดกุดตะเคียน
โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี
โรงเรียนวัดวังทิพย์พันธาราม รวม ๑๒ โรงเรียน

ฉบับที่ ๘๐/๒๕๖๒
นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการสอบ
RT/NT/O-NET ของโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสาริกา และศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหินตั้ง
- ศรีนาวา รวม ๑๓ โรงเรียน

ฉบับที่ ๗๙/๒๕๖๒
นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการสอบ
RT/NT/O-NET ของโรงเรียนในศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษาองครักษ์สามัคคี ๑๐ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
องครักษ์ก้าวหน้า ๒ โรงเรียน รวม ๑๒ โรงเรียน

ฉบับที่ ๗๘/๒๕๖๒
อบรมเชิงปฏิบัติการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย ระดับปฐมวัย

ฉบับที่ ๗๗/๒๕๖๒
ประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒

ฉบับที่ ๗๖/๒๕๖๒
คณะศึกษานิเทศก์ พร้อมเจ้าหน้าที่
ช่วยกันเก็บขยะบริเวณทางเข้า และทำความสะอาดบริเวณรอบๆ สระน้ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครนายก
อาคาร ๒

ฉบับที่ ๗๕/๒๕๖๒
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
ของ สมศ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดกุฎีเตี้ย

ฉบับที่ ๗๔/๒๕๖๒
คณะกรรมการนิเทศ ได้นิเทศติดตาม
ความพร้อมในการจัดการศึกษา
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ของโรงเรียนในศูนย์ฯ
สาริกาและศูนย์ฯ หินตั้ง - ศรีนาวา

ฉบับที่ ๗๓/๒๕๖๒
นางสาวกนกรัตน์ ศิริมาลกุล ศึกษานิเทศก์
ได้นิเทศติดตาม
ความพร้อมในการจัดการศึกษา
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒
ของโรงเรียนในศูนย์ฯ ป่าขะ - เขาเพิ่ม

ฉบับที่ ๗๒/๒๕๖๒
คณะกรรมการนิเทศ ได้นิเทศติดตาม
ความพร้อมในการจัดการศึกษา
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ของโรงเรียนในศูนย์ฯ
ท่าช้าง - วังกระโจมและศูนย์ฯ ศรีจุฬา
- ดงละคร - ดอนยอ

ฉบับที่ ๗๑/๒๕๖๒
คณะกรรมการนิเทศ ได้นิเทศติดตาม
ความพร้อมในการจัดการศึกษา
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ของโรงเรียนในศูนย์ฯ
ปากพลีและศูนย์ฯ พรหมณี

ฉบับที่ ๗๐/๒๕๖๒
คณะกรรมการนิเทศ ได้นิเทศติดตาม
ความพร้อมในการจัดการศึกษา
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ของโรงเรียนในศูนย์ฯ
องครักษ์ก้าวหน้าและศูนย์ฯ องครักษ์สามัคคี

ฉบับที่ ๖๙/๒๕๖๒
ประชุมศึกษานิเทศก์ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒

ฉบับที่ ๖๘/๒๕๖๒
การแข่งขันความสามารถนักเรียน
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉบับที่ ๖๗/๒๕๖๒
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ฉบับที่ ๖๖/๒๕๖๒
การแข่งขันความสามารถนักเรียน
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉบับที่ ๖๕/๒๕๖๒
การแข่งขันความสามารถนักเรียน
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(การงานอาชีพ)
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉบับที่ ๖๔/๒๕๖๒
การแข่งขันความสามารถนักเรียน
สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา วัฒนธรรม
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉบับที่ ๖๓/๒๕๖๒
การแข่งขันความสามารถนักเรียน สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉบับที่ ๖๒/๒๕๖๒
การแข่งขันความสามารถนักเรียน
กลุ่มการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนรวม)
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษา

ฉบับที่ ๖๑/๒๕๖๒
การแข่งขันความสามารถนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษา

ฉบับที่ ๖๐/๒๕๖๒
ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(การงานอาชีพ)

ฉบับที่ ๕๙/๒๕๖๒
การแข่งขันความสามารถนักเรียน
กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉบับที่ ๕๘/๒๕๖๒
ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม

ฉบับที่ ๕๗/๒๕๖๒
การแข่งขันความสามารถนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก (ศรีประชานคร)

ฉบับที่ ๕๖/๒๕๖๒
ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙
กลุ่มการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนรวม)

ฉบับที่ ๕๕/๒๕๖๒
ประชุมทางไกล เรื่อง เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พบผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ


ฉบับที่ ๕๔/๒๕๖๒
ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๙
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


ฉบับที่ ๕๓/๒๕๖๒
ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


ฉบับที่ ๕๒/๒๕๖๒
ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ ๖๙
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


ฉบับที่ ๕๑/๒๕๖๒
ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙
นักเรียนระดับปฐมวัยและนักบินน้อย สพฐ.


ฉบับที่ ๕๐/๒๕๖๒
มอบของที่ระลึกเนื่องในเกษียณอายุราชการ
ของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครนายก


ฉบับที่ ๔๙/๒๕๖๒
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๔


ฉบับที่ ๔๘/๒๕๖๒
ประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒


ฉบับที่ ๔๗/๒๕๖๒
การตัดสินการประกวดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ตามรอยพระจริยวัตร
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๒


ฉบับที่ ๔๖/๒๕๖๒
ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนร
ู้ตามโครงการตรวจสอบ
คุณภาพภายในเตรียมพร้อมรับ
การประเมินภายนอก


ฉบับที่ ๔๕/๒๕๖๒
ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒


ฉบับที่ ๔๔/๒๕๖๒
อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้วิทยาการคำน
วน
(Computing Scienc e) สู่ห้องเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๖๒


ฉบับที่ ๔๓/๒๕๖๒
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
นิเทศ ติดตามฯ โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา,
โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ, โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์และโรงเรียนวัดอัมพวัน


ฉบับที่ ๔๒/๒๕๖๒
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา


ฉบับที่ ๔๑/๒๕๖๒
คณะกรรมการนิเทศบูรณาการ สพฐ.
ลงพื้นที่ติดตามการนิเทศบูรณาการ
โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน


ฉบับที่ ๔๐/๒๕๖๒
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
นิเทศ ติดตามฯ โรงเรียนวัดสันตยาราม
และโรงเรียนวัดเขาน้อย


ฉบับที่ ๓๙/๒๕๖๒
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
นิเทศ ติดตามฯ โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์,
โรงเรียนวัดท่าทราย
,โรงเรียนบ้านคลอง ๓ วิทยา
,โรงเรียนบ้านคลอง ๓ (ดรุณศึกษา)
,โรงเรียนวัดวังไทร
และโรงเรียนวัดวังตูม

ฉบับที่ ๓๘/๒๕๖๒
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
นิเทศ ติดตามฯ โรงเรียนวัดหนองรี,โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง,
โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว
และโรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม

ฉบับที่ ๓๗/๒๕๖๒
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
นิเทศ ติดตามฯ โรงเรียนอนุบาลอำเภอปากพลี
โรงเรียนวัดโพธิ์และโรงเรียนวัดลำบัวลอย


ฉบับที่ ๓๖/๒๕๖๒
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
นิเทศ ติดตามฯ โรงเรียนวัดดีรีวั
นและโรงเรียนวัดพราหมณี


ฉบับที่ ๓๕/๒๕๖๒
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
นิเทศ ติดตามฯ โรงเรียนวัดนาหินลาด
และโรงเรียนบ้านโคกสว่าง


ฉบับที่ ๓๔/๒๕๖๒
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
นิเทศ ติดตามฯ อำเภอองครักษ์


ฉบับที่ ๓๓/๒๕๖๒
อบรมเร่งรัดยกระดับคุณภาพการศึกษา
วิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษา


ฉบับที่ ๓๒/๒๕๖๒
อบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย


ฉบับที่ ๓๑/๒๕๖๒
ประชุมจัดทำแผนบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก


ฉบับที่ ๓๐/๒๕๖๒
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) นิเทศ ติดตามฯ โรงเรียนวัดท่าด่านและโรงเรียนหัวเขาแก้ว


ฉบับที่ ๒๙/๒๕๖๒
ประชุมนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
ครั้งที่ ๒


ฉบับที่ ๒๘/๒๕๖๒
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อสอบ RT
และ NT ปีการศึกษา ๒๕๖๑


ฉบับที่ ๒๗/๒๕๖๒
ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)


ฉบับที่ ๒๖/๒๕๖๒
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวน
ด้วย KidBright"


ฉบับที่ ๒๕/๒๕๖๒
การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน
ด้วยระบบทางไกล
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย

ฉบับที่ ๒๔/๒๕๖๒
คัดเลือกและมอบรางวัลขวัญใจชาวค่าย
เยาวชน...รักษ์พงไพร

ฉบับที่ ๒๓/๒๕๖๒
ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

รักษ์พงไพร ฉบับที่ ๕/๒๕๖๒
กิจกรรม"ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร"
ปีที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๔

รักษ์พงไพร ฉบับที่ ๔/๒๕๖๒
กิจกรรม"ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร" ปีที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๒
รุ่นที่ ๓

ฉบับที่ ๒๒/๒๕๖๒
อบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา
และครูปฐมวัย
ด้วยระบบทางไกล ครั้งที่ ๔
หลักสูตรบูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย

ฉบับที่ ๒๑/๒๕๖๒
อบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา
และครูปฐมวัย
ด้วยระบบทางไกล
หลักสูตรบูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย

รักษ์พงไพร ฉบับที่ ๓/๒๕๖๒
กิจกรรม"ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร" ปีที่ ๕
พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๒

รักษ์พงไพร ฉบับที่ ๒/๒๕๖๒
กิจกรรม"ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร" ปีที่ ๕
พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑

รักษ์พงไพร ฉบับที่ ๑/๒๕๖๒
กำหนดการกิจกรรม "ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร"
ปีที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๒

ฉบับที่ ๒๐/๒๕๖๒
ประชุมชี้แจงการจัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ฉบับที่ ๑๙/๒๕๖๒
ประชุมคณะทำงานและวิทยากรแกนนำ
ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพรฯ

ฉบับที่ ๑๘/๒๕๖๒
ประชุมปรับปรุงโครงการยกระดับคุณภาพ
โรงเรียนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๒
จังหวัดนครนายก

ฉบับที่ ๑๗/๒๕๖๒
ประชุมประเมินผลงานเพื่อขอรับตรา
"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย" ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ฉบับที่ ๑๖/๒๕๖๒
ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการนิเทศ
การศึกษาและเตรียมยกระดับคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ฉบับที่ ๑๕/๒๕๖๒
พิธีรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์
ประจำปี ๒๕๖๒

ฉบับที่ ๑๔/๒๕๖๒
อบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มศึกษา
(STEM Education) ระดับประถมศึกษา
ตอนต้นด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV)


ฉบับที่ ๑๓/๒๕๖๒
ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินด้วยข้อสอบ
ปลายปี(สพฐ.) ปีการศึกษา ๒๕๖๑


ฉบับที่ ๑๒/๒๕๖๒
ประชุมปฏิบัติการตรวจให้คะแนนข้อสอบ
แบบเขียนตอบ : การทดสอบความสามารถ
พื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ฉบับที่ ๑๑/๒๕๖๒
ประชุมการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช ๒๕๖๐

ฉบับที่ ๑๐/๒๕๖๒ :
ประชุมชี้แจงคณะกรรมการทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
(National Test : NT)

ฉบับที่ ๙/๒๕๖๒ : การประชุมโครงการ
ยกระดับคุณภาพโรงเรียน ณ ห้องประชุม
สพป.นครนายก อาคาร ๒ ชั้น ๑

ฉบับที่ ๘/๒๕๖๒ : การประชุทการจัดทำ
เอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.๑-๓)
ด้วยโปรแกรม SchoolMis
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม
สพป. นครนายกอาคาร ๒ ชั้น ๑

ฉบับที่ ๗/๒๕๖๒ : การประชุมการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั้นประถม ศึกษาปีที่ ๑ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยพัฒนา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ฉบับที ๖/๒๕๖๒: การประชุมเพื่อรับ
นโยบายโครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประจำตำบล (๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ)
ณ ห้องประชุม สพป.นครนายก

ฉบับที่ ๕ /๒๕๖๒ : การลงนามร่วมพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
ระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครนายก กับ
คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนสุนันทา

ฉบับที่ ๔/๒๕๖๒ : การประชุมคณะกรรมการ
ตรวจรับข้อสอบ การทดสอบระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก (ศรีประชานคร)

ฉบับที่ ๓/๒๕๖๒ : การประชุมชี้แจง
คณะกรรมการดำเนินการทดสอบ
ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ณ ห้องประชุมสพป.นครนายก
อาคาร ๒ ชั้น ๑

ฉบับที่ ๒/๒๕๖๒: นายพิเชษฐ์ นนท์พละ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครนายก เป็นประธาน
ในการประชุม โครงสร้างกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา

ฉบับที่ ๑/๒๕๖๒ : การประชุมโครง
สร้างงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้บริหาร

 
เว็บไซต์สังกัด สพป.นครนายก
เว็ปไซต์แนะนำ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่ายเยาวชน...รักพงษ์ไพร
ช่องทางติดต่อสอบถาม/ชมเชย/ เสนอแนะ/ร้องเรียน
 
 
     

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 Tel. 037-311628