banner
เมนูหลัก
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างนิเทศ
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา


 

เว็บไซต์ห้องนิเทศออนไลน์

นางวาสิรินทร์ รัตนมาลี

นางสุบิน ณ อัมพร

นางประภร พูลศิลป์

นายบัญชา รัตนมาลี

นายกิตติศักดิ์ แป้นงาม

นางสุชญา บำรุงกิจ

นางอรัญญา สุธาสิโนบล


นางชวนชื่น ทัศนา


นายโสภณ อั๋นบางไทร

นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์

นางสาวกนกรัตน์ ศิริมาลกุล

ฉบับที่ ๖๕/๒๕๖๒
การแข่งขันความสามารถนักเรียน สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ) ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา


ฉบับที่ ๖๔/๒๕๖๒
การแข่งขันความสามารถนักเรียน สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา


ฉบับที่ ๖๓/๒๕๖๒
การแข่งขันความสามารถนักเรียน สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา


ฉบับที่ ๖๒/๒๕๖๒
การแข่งขันความสามารถนักเรียน กลุ่มการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนรวม) ระดับเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษา


ฉบับที่ ๖๑/๒๕๖๒
การแข่งขันความสามารถนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษา


ฉบับที่ ๖๐/๒๕๖๒
ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)


ฉบับที่ ๕๙/๒๕๖๒
การแข่งขันความสามารถนักเรียน กลุ่มการศึกษาปฐมวัย ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉบับที่ ๕๘/๒๕๖๒
ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม

ฉบับที่ ๕๗/๒๕๖๒
การแข่งขันความสามารถนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก (ศรีประชานคร)

ฉบับที่ ๕๖/๒๕๖๒
ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ กลุ่มการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนรวม)
 
ผู้บริหาร

แบบประเมินความพึงพอใจ
 
ช่องทางติดต่อสอบถาม/ชมเชย/ เสนอแนะ/ร้องเรียน
 
เว็บไซต์สังกัด สพป.นครนายก
 

เว็ปไซต์แนะนำ

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ค่ายเยาวชน...รักพงษ์ไพร
     

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 Tel. 037-311628