banner
เมนูหลัก
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างนิเทศ
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา


 

เว็บไซต์ห้องนิเทศออนไลน์

นางวาสิรินทร์ รัตนมาลี

นางสุบิน ณ อัมพร

นางประภร พูลศิลป์

นายบัญชา รัตนมาลี

นายกิตติศักดิ์ แป้นงาม

นางสุชญา บำรุงกิจ

นางอรัญญา สุธาสิโนบล


นางชวนชื่น ทัศนา


นางบุญณิศา  มะสิโกวา


นายโสภณ อั๋นบางไทร

นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์

นางสาวสุชาดา ทองอยู่

นางสาวกนกรัตน์ ศิริมาลกุล
 
แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติผู้เข้าชม

 
เริ่มตั้งแต่ เดือน มกราคม 2562

ฉบับที่ ๔๖/๒๕๖๓ การประชุมสรรหา และเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ (ก.ต.ป.น.)

ฉบับที่ ๔๕/๒๕๖๓ โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน เสริมสร้างศักยภาพภาวะผู้นำให้ผู้บริหาร และเสริมสร้างศักภาพให้กับครูในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ฉบับที่ ๔๔/๒๕๖๓ มอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓ และเจ้าหน้าที่ธุรการ ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

ฉบับที่ ๔๓/๒๕๖๓ การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูวิทยากร ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือข่ายเชิงพื้นที่ภาคกลาง ๒ (นครนายก สระบุรี จันทบุรี ชลบุรี)

ฉบับที่ ๔๒/๒๕๖๓ ต้อนรับและนำเสนอผลงานของกลุ่มนิเทศฯ แก่ผู้ฝึกประสบการณ์ หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ฉบับที่ ๔๑/๒๕๖๓ ประขุมปฏิบัติการจัดทำสื่อ เครื่องมือและสรุปผลการนิเทศ

ฉบับที่ ๔๐/๒๕๖๓ โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ จังหวัดราชบุร

ฉบับที่ ๓๙/๒๕๖๓ อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การรู้เรื่องภูมิศาสตร์ (Geo-Literacy) สู่ชั้นเรียน

ฉบับที่ ๓๘/๒๕๖๓ อบรมเชิงปฏิบัติการ "สเต็มศึกษากับกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น" เพื่อพัฒนาและส่งเสริมครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณิตศาสตร

ฉบับที่ ๓๗/๒๕๖๓ การตรวจราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

ฉบับที่ ๓๖/๒๕๖๓ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครูวิทยากรค่ายเยาวชน...รักษพงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (Rakpongprai network : RN) เครือข่ายเชิงพื้นที่ภาคกลาง ๒ (นครนายก สระบุรี จันทบุรี ชลบุรี) ปีที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๖๓

ฉบับที่ ๓๕/๒๕๖๓ การคัดเลือกผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนาย

ฉบับที่ ๓๔/๒๕๖๓ การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานสำหรับครูปฐมวัย


ฉบับที่ ๓๓/๒๕๖๓
การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) หลังเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒


ฉบับที่ ๓๒/๒๕๖๓
การแข่งขันกิจกรรมด้านวิชาการภาษาไทย ตัวแทนนักเรียนระดับภาคกลาง โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ฉบับที่ ๒๙/๒๕๖๓
ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ครั้งที่ ๒

ฉบับที่ ๒๘/๒๕๖๓
ประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ และการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ผ่านระบบ Google Meet ครั้งที่ ๒

ฉบับที่ ๒๗/๒๕๖๓
ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

ฉบับที่ ๒๖/๒๕๖๓
ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

ฉบับที่ ๒๕/๒๕๖๓
ประชุมศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ฉบับที่ ๒๔/๒๕๖๓
ประชุมสรุปผลการนิเทศ ติดตามความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ฉบับที่ ๒๓/๒๕๖๓
ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ฉบับที่ ๒๒/๒๕๖๓
ประชุมทางไกลผ่านระบบ Conference

ฉบับที่ ๒๑/๒๕๖๓
ประชุมจัดทำร่างกรอบเอกสาร
แนวการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
(Best Practice)

ฉบับที่ ๒๐/๒๕๖๓
อบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพ ด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา (SMT

ฉบับที่ ๑๙/๒๕๖๓
ประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

ฉบับที่ ๑๘/๒๕๖๓
อบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพ ด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา (SMT)

ฉบับที่ ๑๗/๒๕๖๓
อบรมครูด้วยระบบทางไกลรอบครูพี่เลี้ยง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ให้กับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ผ่านทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Channal)

ฉบับที่ ๑๖/๒๕๖๓
ประชุมปฏิบัติการตรวจให้คะแนนข้อสอบแบบเขียนตอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ฉบับที่ ๑๕/๒๕๖๓
อบรมเชิงปฏิบัติการด้วยระบบทางไกล โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพ ด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา (SMT)

ฉบับที่ ๑๔/๒๕๖๓
ประชุมรับฟังคำชี้แจงแนวปฏิบัติการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๓ (NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ฉบับที่ ๑๓/๒๕๖๓
ประชุมรับฟังคำชี้แจงการดำเนินการประเมิน
ด้วยข้อสอบปลายปีของผู้เรียน
ในระดับชั้น ป.๒, ป.๔, ป.๕, ม.๑ และ ม.๒

ฉบับที่ ๑๒/๒๕๖๓
การแข่งขันกิจกรรมทักษะภาษาไทย
กิจกรรมทักษะวิชาการ
และกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับภาคกลาง

ฉบับที่ ๑๑/๒๕๖๓
ประชุมคณะกรรมการประกวดแข่งขัน
กิจกรรมทักษะภาษาไทย กิจกรรมทักษะวิชาการ
และกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน
โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราขเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับภาคกลาง

ฉบับที่ ๑๐/๒๕๖๓
ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการดำเนินการ
ประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
 
 
ผู้บริหาร

 
เว็บไซต์สังกัด สพป.นครนายก
เว็ปไซต์แนะนำ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่ายเยาวชน...รักพงษ์ไพร
ช่องทางติดต่อสอบถาม/ชมเชย/ เสนอแนะ/ร้องเรียน
 
 
     

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 Tel. 037-311628