banner
เมนูหลัก
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างนิเทศ
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา


 

เว็บไซต์ห้องนิเทศออนไลน์

นางวาสิรินทร์ รัตนมาลี

นางสุบิน ณ อัมพร

นางประภร พูลศิลป์

นายบัญชา รัตนมาลี

นายกิตติศักดิ์ แป้นงาม

นางชวนชื่น ทัศนา

นางอรัญญา สุธาสิโนบล

นางสุชญา บำรุงกิจ

นางสาววิริยาภรณ์ อินทร์จันทร


นางบุญณิศา  มะสิโกวา


นายโสภณ อั๋นบางไทร

นางสาวขวัญยืน มูลศรี

นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์

นางสาวสุชาดา ทองอยู่

นางสาวกนกรัตน์ ศิริมาลกุล

นางบุญปรานี ขันธวิเชียร

นางสิริสรณ์ ศักดิ์รามินทร

นางสาวกฤษณา ขำปากพลี
 
แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติผู้เข้าชม

 
เริ่มตั้งแต่ เดือน มกราคม 2562

ฉบับที่ ๑๘/๒๕๖๔
การประชุมขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต ด้วยวิธีการประชุมทางไกลแบบสื่อสารสองทาง (Video Conference) ด้วยระบบ Google Meet
ณ สพป. นครนายก อาคาร ๒
 

ฉบับที่ ๑๗/๒๕๖๔
ประชุมวางแผนการดำเนินงานการนิเทศ ติดตามและประเมินผลภายในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Meet
ณ สพป. นครนายก อาคาร ๒

ฉบับที่ ๑๖/๒๕๖๔
ประชุมแนวทางการต่อยอดขยายกิจกรรมค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม
Google Meet

ฉบับที่ ๑๕/๒๕๖๔
ประขุมการจัดทำขอบเขตการจัดจ้าง ระบบรายงานผลการนิเทศอนไลน์
ณ ห้องประชุมท่าช้าง อาคาร ๑ สพป.นครนายก

ฉบับที่ ๑๔/๒๕๖๔
ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ณ ห้องประชุมวังกระโจมอาคาร ๒ สพป. นครนายก

ฉบับที่ ๑๓/๒๕๖๔
ประชุมมอบนโยบายและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์
สพป. นครนายก ณ ห้องประชุมวังกระโจมอาคาร ๒
สพป. นครนายก

ฉบับที่ ๑๒/๒๕๖๔
ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ มาดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป. นครนายก ณ ห้องปีะชุมวังกระโจมอาคาร ๒
สพป.นครนายก

ฉบับที่ ๑๑/๒๕๖๔
การประเมินผลงานเพื่อขอรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"
ณ ห้องประชุมวังกระโจมอาคาร ๒ สพป.นครนายก

ฉบับที่ ๑๐/๒๕๖๔
การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา แก่ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดวังทิพย์พันธาราม
ณ ห้องประชุมวังกระโจมอาคาร ๒ สพป.นครนายก

ฉบับที่ ๙/๒๕๖๔
ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและนิเทศการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ณ ห้องประชุมวังกระโจมอาคาร ๒ สพป.นครนายก

ฉบับที่ ๘/๒๕๖๔
ประชุมคณะกรรมการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมวังกระโจมอาคาร ๒ สพป.นครนายก

ฉบับที่ ๗/๒๕๖๔
ประชุมชี้แจงคณะกรรมการการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมวังกระโจมอาคาร ๒ สพป.นครนายก

ฉบับที่ ๖/๒๕๖๔
ประชุมขี้แจงคณะกรรมการ การประเมินความรู้ความสามารถด้านการอ่าน (RT)
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมวังกระโจม อาคาร ๒ สพป. นครนายก

ฉบับที่ ๕/๒๕๖๔
การประชุมศึกษานิเทศก์ ครรั้งที่ ๙/๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมวังกระโจมอาคาร ๒ สพป.นครนายก

ฉบับที่ ๔/๒๕๖๔
ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการทดสอบระดับชาติ
ขั้นพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมปีที่ ๓
(O-NET) ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนบุาลเมืองนครนายก

ฉบับที่ ๓/๒๕๖๔
การประเมิน นายกิตติศักดิ์ แป้นงาม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ขอเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ณ ห้องประชุมวังกระโจม อาคาร ๒ สพป.นครนายก

ฉบับที่ ๒/๒๕๖๔
ประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมวังกระโจม อาคาร ๒ สพป.นครนายก


ฉบับที่ ๑/๒๕๖๔
ร่วมต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์จากศึกษาธิการจังหวัดนครนายก มาดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ของสพป.นครนายก
ณ ห้องประชุมวังกระโจมอาคาร ๒ สพป.นครนายก

ฉบับที่ ๖๐/๒๕๖๓
กิจกรรม big cleaning day
ณ อาคาร ๒ สพป.นครนายก

ฉบับที่ ๕๙/๒๕๖๓
การประชุมโครงการบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ผสานเครือข่ายการนิเทศการศึกษา
ณ ห้องประชุมอาคาร ๒ สพป.นครนายก

ฉบับที่๕๘/๒๕๖๓
โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ผสานเครือข่ายนิเทศการศึกษาครั้งที่ ๑
ณ ห้องประชุมอาคาร ๒ สพป.นครนายก

ฉบับที่ ๕๗/๒๕๖๓
การประชุมปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนจุดเน้น
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของ สพป.นครนายก สู่การปฏิบัติของสถานศึกษา
ณ ห้องประชุมวังกระโจม อาคาร ๒ สพป.นครนายก

ฉบับที่ ๕๖/๒๕๖๓
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
ณ ห้องประชุมวังกระโจม อาคาร ๒ สพป.นครนายก

ฉบับที่ ๕๕/๒๕๖๓
ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโรงเรียนแกนนำ
ในโครงการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
(Project-Based Learning : PBL)
ณ โรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ฉบับที่ ๕๔/๒๕๖๓
ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
โครงการตามงบพัฒนาของ สพป.นครนายก และพิจารณาเครื่องมือนิเทศ
ติดตามฯ ของภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓
ของกลุ่มนิเทศฯ
ณ ห้องประชุมอาคาร ๒ วัดวังกระโจม

ฉบับที่ ๕๓/๒๕๖๓
ศึกษานิเทศก์ ดูแลผู้ฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
การบริหารการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

ฉบับที่ ๕๒/๒๕๖๓
ประชุมคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ณ ห้องประชุมท่าช้าง อาคาร ๑ ชั้น ๒

ฉบับที่ ๕๑/๒๕๖๓
คณะศึกษานิเทศก์ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด
เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"
ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น ๒
ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ฉบับที่ ๕๐/๒๕๖๓
โครงการกิจกรรมค่ายนักเรียน
Innovation Camp ตามโครงการโบอิ้ง
ยกระดับการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีปีที่ ๘
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร

ฉบับที่ ๔๙/๒๕๖๓
การประชุมชี้แจงนโยบาย
การบริหารงานวิชาการแก่ศึกษานิเทศก์
ณ ห้องประชุมวังกระโจม อาคาร ๒

ฉบับที่ ๔๘/๒๕๖๓
การประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓
โดยมีศึกษานิเทศก์ทุกท่าน
เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมวังกระโจม

ฉบับที่ ๔๗/๒๕๖๓
ต้อนรับ พยาบาล/นักจิตวิทยาจาก
รพ.บ้านนาและนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๔
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

ฉบับที่ ๔๖/๒๕๖๓
การประชุมสรรหา และเลือกคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปี ๒๕๖๓ (ก.ต.ป.น.)

ฉบับที่ ๔๕/๒๕๖๓
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
เสริมสร้างศักยภาพภาวะผู้นำ
ให้ผู้บริหาร และเสริมสร้างศักภาพให้กับคร
ูในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ฉบับที่ ๔๔/๒๕๖๓
มอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ
ประจำปี ๒๕๖๓ และเจ้าหน้าที่ธุรการ

ฉบับที่ ๔๓/๒๕๖๓
การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูวิทยากร
ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ปีที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๖๓
เครือข่ายเชิงพื้นที่ภาคกลาง ๒
(นครนายก สระบุรี จันทบุรี ชลบุรี)

ฉบับที่ ๔๒/๒๕๖๓
ต้อนรับและนำเสนอผลงานของกลุ่มนิเทศฯ
แก่ผู้ฝึกประสบการณ์ฯ ให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ฉบับที่ ๔๑/๒๕๖๓
ประขุมปฏิบัติการจัดทำสื่อ
เครื่องมือและสรุปผลการนิเทศ

ฉบับที่ ๔๐/๒๕๖๓
โครงการศึกษาดูงาน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กลุ่มนิเทศฯ สพป.ราชบุรี เขต ๑

ฉบับที่ ๓๙/๒๕๖๓
อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
การรู้เรื่องภูมิศาสตร์ (Geo-Literacy)
สู่ชั้นเรียน

ฉบับที่ ๓๘/๒๕๖๓
อบรมเชิงปฏิบัติการ "สเต็มศึกษา
กับกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น"
เพื่อพัฒนาและส่งเสริมครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีและคณิตศาสตร

ฉบับที่ ๓๗/๒๕๖๓
การตรวจราชการของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สพป.นครนายก

ฉบับที่ ๓๖/๒๕๖๓
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
สัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ครูวิทยากรค่ายเยาวชน...รักษพงไพร
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
เครือข่ายเชิงพื้นที่ภาคกลาง ๒
(นครนายก สระบุรี จันทบุรี ชลบุรี)
ปีที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๖๓

ฉบับที่ ๓๕/๒๕๖๓
การคัดเลือกผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practice) ตามโครงการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี
และโรงเรียนในสังกัด

ฉบับที่ ๓๔/๒๕๖๓
การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน
สำหรับครูปฐมวัย


ฉบับที่ ๓๓/๒๕๖๓
การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-๑๙)
หลังเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒

ฉบับที่ ๓๒/๒๕๖๓
การแข่งขันกิจกรรม
ด้านวิชาการภาษาไทย
ตัวแทนนักเรียนระดับภาคกลาง
โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชดำริฯ

ฉบับที่ ๒๙/๒๕๖๓
ประชุมคณะกรรมการนิเทศ
ติดตามการจัดการเรียนการสอน
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ครั้งที่ ๒

ฉบับที่ ๒๘/๒๕๖๓
ประชุมเตรียมความพร้อม
การเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓
และการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19)
ผ่านระบบ Google Meet ครั้งที่ ๒

ฉบับที่ ๒๗/๒๕๖๓
ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

ฉบับที่ ๒๖/๒๕๖๓
ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

ฉบับที่ ๒๕/๒๕๖๓
ประชุมศูนย์เฉพาะกิจ
การจัดการศึกษาทางไกล
ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19)

ฉบับที่ ๒๔/๒๕๖๓
ประชุมสรุปผลการนิเทศ
ติดตามความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ในสถานการณ์แพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ฉบับที่ ๒๓/๒๕๖๓
ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม
การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี
ทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ฉบับที่ ๒๒/๒๕๖๓
ประชุมทางไกลผ่านระบบ Conference

ฉบับที่ ๒๑/๒๕๖๓
ประชุมจัดทำร่างกรอบเอกสาร
แนวการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
(Best Practice)

ฉบับที่ ๒๐/๒๕๖๓
อบรมครูด้วยระบบทางไกล
โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพ ด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา (SMT)

ฉบับที่ ๑๙/๒๕๖๓
ประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

ฉบับที่ ๑๘/๒๕๖๓
อบรมครูด้วยระบบทางไกล
โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพ ด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร
์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา (SMT)

ฉบับที่ ๑๗/๒๕๖๓
อบรมครูด้วยระบบทางไกลรอบครูพี่เลี้ยง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ให้กับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ผ่านทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Channal)

ฉบับที่ ๑๖/๒๕๖๓
ประชุมปฏิบัติการตรวจ
ให้คะแนนข้อสอบแบบเขียนตอบ
การประเมินคุณภาพผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (NT)
ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ฉบับที่ ๑๕/๒๕๖๓
อบรมเชิงปฏิบัติการด้วยระบบทางไกล โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพ ด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา (SMT)

ฉบับที่ ๑๔/๒๕๖๓
ประชุมรับฟังคำชี้แจงแนวปฏิบัติการ
ดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๓ (NT)
ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ฉบับที่ ๑๓/๒๕๖๓
ประชุมรับฟังคำชี้แจงการดำเนินการประเมิน
ด้วยข้อสอบปลายปีของผู้เรียน
ในระดับชั้น ป.๒, ป.๔, ป.๕, ม.๑ และ ม.๒

ฉบับที่ ๑๒/๒๕๖๓
การแข่งขันกิจกรรมทักษะภาษาไทย
กิจกรรมทักษะวิชาการ
และกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน
โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับภาคกลาง

ฉบับที่ ๑๐/๒๕๖๓
ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการดำเนินการ
ประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ฉบับที่ ๑๑/๒๕๖๓
ประชุมคณะกรรมการประกวดแข่งขัน
กิจกรรมทักษะภาษาไทย กิจกรรมทักษะวิชาการ
และกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน
โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราขเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับภาคกลาง
 
ผู้บริหาร

 
เว็บไซต์สังกัด สพป.นครนายก
 
เว็ปไซต์แนะนำ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่ายเยาวชน...รักพงษ์ไพร
ช่องทางติดต่อสอบถาม/ชมเชย/ เสนอแนะ/ร้องเรียน
 
 
     

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 Tel. 037-311628