banner
เมนูหลัก
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างนิเทศ
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา


 

เว็บไซต์ห้องนิเทศออนไลน์

นางวาสิรินทร์ รัตนมาลี

นางสุบิน ณ อัมพร

นางประภร พูลศิลป์

นายบัญชา รัตนมาลี

นายกิตติศักดิ์ แป้นงาม

นางสุชญา บำรุงกิจ

นางอรัญญา สุธาสิโนบล


นางชวนชื่น ทัศนา


นายโสภณ อั๋นบางไทร

นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์

นางสาวกนกรัตน์ ศิริมาลกุล

ฉบับที่ ๓๓/๒๕๖๒
อบรมเร่งรัดยกระดับคุณภาพการศึกษาวิชาภาษาไทย ระดับประถมศึกษา


ฉบับที่ ๓๒/๒๕๖๒
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย


ฉบับที่ ๓๑/๒๕๖๒
ประชุมจัดทำแผนบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก


ฉบับที่ ๓๐/๒๕๖๒
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) นิเทศ ติดตามฯ โรงเรียนวัดท่าด่านและโรงเรียนหัวเขาแก้ว


ฉบับที่ ๒๙/๒๕๖๒
ประชุมนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ครั้งที่ ๒


ฉบับที่ ๒๘/๒๕๖๒
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อสอบ RT และ NT ปีการศึกษา ๒๕๖๑


ฉบับที่ ๒๗/๒๕๖๒
ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)


ฉบับที่ ๒๖/๒๕๖๒
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวนด้วย KidBright"

ฉบับที่ ๒๕/๒๕๖๒
การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกล โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

ฉบับที่ ๒๔/๒๕๖๒
คัดเลือกและมอบรางวัลขวัญใจชาวค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร

ฉบับที่ ๒๓/๒๕๖๒
ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

รักษ์พงไพร ฉบับที่ ๕/๒๕๖๒
กิจกรรม"ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร" ปีที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๔

รักษ์พงไพร ฉบับที่ ๔/๒๕๖๒
กิจกรรม"ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร" ปีที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๓

ฉบับที่ ๒๒/๒๕๖๒
อบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยด้วยระบบทางไกล ครั้งที่ ๔ หลักสูตรบูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย

ฉบับที่ ๒๑/๒๕๖๒
อบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยด้วยระบบทางไกล หลักสูตรบูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย

รักษ์พงไพร ฉบับที่ ๓/๒๕๖๒
กิจกรรม"ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร" ปีที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๒

รักษ์พงไพร ฉบับที่ ๒/๒๕๖๒
กิจกรรม"ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร" ปีที่ ๕
พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑

รักษ์พงไพร ฉบับที่ ๑/๒๕๖๒
กำหนดการกิจกรรม "ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร" ปีที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๒
 
ผู้บริหาร

แบบประเมินความพึงพอใจ
 
ช่องทางติดต่อสอบถาม/ชมเชย/ เสนอแนะ/ร้องเรียน
 
เว็บไซต์สังกัด สพป.นครนายก
 

เว็ปไซต์แนะนำ

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ค่ายเยาวชน...รักพงษ์ไพร
     

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 Tel. 037-311628