banner
เมนูหลัก
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างนิเทศ
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา


 

เว็บไซต์ห้องนิเทศออนไลน์

นายบัญชา รัตนมาลี

นายกิตติศักดิ์ แป้นงาม

นางชวนชื่น ทัศนา

นางอรัญญา สุธาสิโนบล

นางสิริสรณ์ ศักดิ์รามินทร

นางสุชญา บำรุงกิจ

นางบุญปรานี ขันธวิเชียร

นางบุญณิศา  มะสิโกวา


น.ส.วิริยาภรณ์ อินทร์จันทร์


นายโสภณ อั๋นบางไทร


นางสาวขวัญยืน มูลศรี

นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์

นางสาวสุชาดา ทองอยู่

ว่าที่ร้อยตรี พรชัย ช่วยเอียด

นางสาวกนกรัตน์ ศิริมาลกุล

นางสาวกฤษณา ขำปากพลี
 
แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติผู้เข้าชม

 
เริ่มตั้งแต่ เดือน มกราคม 2562

ฉบับที่ 36 /2565
การประชุมการจัดทำแผนงานโครงการโรงเรียนสุจริต ปีการศึกษา 2565

ฉบับที่ 35 / 2565
การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำกิจกรรมและโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อขอรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ระดับปฐมวัย

ฉบับที่ 34 / 2565
การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2565

ฉบับที่ 33 / 2565
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบบอร์ดเกม เพื่อเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน
ให้แก่ครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัด

ฉบับที่ 32 / 2565
การประชุมปฏิบัติการเพื่อประสานแผนส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรม
คุณภาพสถานศึกษาและการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษากับหน่วยงานที่กำกับดูแล
ทุกระดับด้วยรูปแบบผสมผสาน

ฉบับที่ 31 / 2565
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมรับการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) 2565 รูปแบบออนไลน์

ฉบับที่ 30 / 2565
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) บูรณาการด้านสิ่งแวดล้อม 3 รักษ์

ฉบับที่ 29/2565
โครงการ "ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี"
ประจำปี 2565 รุ่นที่ 2

ฉบับที่ 28/2565
โครงการ "ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี"
ประจำปี 2565 รุ่นที่ 1

จดหมายข่าวชาวค่าย 3/2565
"ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี"
ประจำปี 2565 รุ่นที่ 2:27-29 มิ.ย. 65

จดหมายข่าวชาวค่าย 2/2565
"ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี"
ประจำปี 2565 รุ่นที่ 1:20-22 มิ.ย. 65

จดหมายข่าวชาวค่าย 1/2565
"ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี"
ประจำปี 2565

ฉบับที่ 26/2565
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การคัดกรองเด็กพิการเรียนรวมสำหรับโรงเรียนที่ไม่มีครูผ่านการอบรม
การคัดกรองเด็กพิการเรียนรวม


ฉบับที่ 25/2565
การประชุมกลุ่มนิเทศฯ เพื่อการนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ฉบับที่ 24/2565
การประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การส่งเสริมคุณภาพการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2565

ฉบับที่ 23/2565
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่ (ก.ต.ป.น)

ฉบับที่ 22/2565
อบรมการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษตามกรอบ
มาตรฐาน CEFR ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ฉบับที่ 21/2565
การอบรมเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้ ICT
เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศการศึกษา

ฉบับที่ 20/2565
ต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี พรชัย ช่วยเอียด ศึกษานิเทศก์ใหม่พร้อมคณะศึกษานิเทศก์จากสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

ฉบับที่ 19/2565
อบรมพัฒนาครูวิทยากรแกนนำค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพรฯ
ประจำปี พ.ศ.2565

ฉบับที่ 18/2565
อบรมการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ระดับชั้นประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤษภาคม 2565 ทางออนไลน์

ฉบับที่ 17/2565
การอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

ฉบับที่ 16/2565
โครงการการพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาตาม
แนวทางของโครงการอารยเกษตรฯ
กิจกรรม "เอามื้อสามัคคี ครั้งที่ 1"

ฉบับที่ 15/2565
มอบหนังสือ ตามโครงการส่งเสริมการอ่าน
ตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2565

ฉบับที่ 14/2565
อบรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Agreement : PA )

ฉบับที่ 13/2565
พิธีรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2563

ฉบับที่ 12/2565
การอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการจัดการ เรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการอ่านขั้นสูงฯ

ฉบับที่ 11/2565
การอบรมออนไลน์ขยายผลโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้
ดิจิทัลหลักสูตร "อุ่นใจไซเบอร์"


ฉบับที่ 10/2565
ประชุมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่าน
(RT) ป.1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน ป.3 (NT)


ฉบับที่ 9 /2565
ส่งแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.3


ฉบับที่ 8/2565
ส่งมอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ฉบับที่ 7/2565
โครงการค่ายเยาวชน.. รักษ์พงไพรฯ ประจำปี พ.ศ.2564ฉบับที่ 6/2565
มอบหนังสือจากบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัดฉบับที่ 5/2565
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนศตวรรษที่ 21


ฉบับที่ 4/2565
ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการทดสอบ
ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET)


ฉบับที่ 3/2565
ประชุมหารือข้อราชการของกลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา


ฉบับที่ 2/2565
ประชุมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมพัฒนาการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทยฯ

ฉบับที่ 1/2565
สำนักงานเหล่ากาชาดเข้าร่วมประชุมโครงการนิเทศการอ่าน เขียน ภาษาไทย

 
ผู้บริหาร

 
เว็บไซต์สังกัด สพป.นครนายก
 
เว็ปไซต์แนะนำ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่ายเยาวชน...รักพงษ์ไพร
ช่องทางติดต่อสอบถาม/ชมเชย/ เสนอแนะ/ร้องเรียน
 
 
     

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 Tel. 037-311628