เมนูหลัก
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างนิเทศ
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา


 

เว็บไซต์ห้องนิเทศออนไลน์

นางวาสิรินทร์ รัตนมาลี

นางสุบิน ณ อัมพร

นางประภร พูลศิลป์

นายบัญชา รัตนมาลี

นายกิตติศักดิ์ แป้นงาม

นางชวนชื่น ทัศนา

นางอรัญญา สุธาสิโนบล

นางสุชญา บำรุงกิจ

นางสาววิริยาภรณ์ อินทร์จันทร์

นางบุญณิศา  มะสิโกวา


นายโสภณ อั๋นบางไทร


นางสาวขวัญยืน มูลศรี


นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์

นางสาวสุชาดา ทองอยู่

นางสาวกนกรัตน์ ศิริมาลกุล

นางบุญปรานี ขันธวิเชียร

นางสิริสรณ์ ศักดิ์รามินทร์

นางสาวกฤษณา ขำปากพลี
 
แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติผู้เข้าชม

 
เริ่มตั้งแต่ เดือน มกราคม 2562


ฉบับที่ ๑๗/๒๕๖๔
ประชุมวางแผนการดำเนินงานการนิเทศ ติดตามและประเมินผลภายในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Meet
ณ สพป. นครนายก อาคาร ๒


ฉบับที่ ๑๖/๒๕๖๔
ประชุมแนวทางการต่อยอดขยายกิจกรรมค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม
Google Meet


ฉบับที่ ๑๕/๒๕๖๔
ประขุมการจัดทำขอบเขตการจัดจ้าง ระบบรายงานผลการนิเทศอนไลน์
ณ ห้องประชุมท่าช้าง อาคาร ๑ สพป.นครนายก


ฉบับที่ ๑๔/๒๕๖๔
ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ณ ห้องประชุมวังกระโจมอาคาร ๒ สพป. นครนายก

 

หลักสูตรอบรมออนไลน์
เอกสารแนะนำ     

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2564
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6

คู่มือการดำเนินงาน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.)


คู่มือการประเมินตามจุดเน้น ปีการศึกษา 2564
แนวทางการปฏิบัติตามจุดเน้น สพป.นครนายกรายงานการนิเทศ ติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียน
ในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2563แผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษา
ปีการศึกษา 2563


รายงานผลการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศฯ
ปีงบประมาณ 2563


ภาพประกอบกิจกรรม

นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ปีการศึกษา 2563-2564
หนังสือราชการ
410. ประชาสัมพันธ์การส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยฯ
409. การส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ. 2564
408. การต่อยอดขยายผลโครงการค่าย เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
407. การคัดเลือกรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
406. ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในหัวข้อ สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย 4.0  
405. ประชาสัมพันธ์วิธีการสร้างสื่อการสอนออนไลน์ด้วยรูปแบบของเกม  
404. การส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ. 2564  
 
ผู้บริหาร

เว็บไซต์สังกัด สพป.นครนายก
 
เว็ปไซต์แนะนำ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่ายเยาวชน...รักพงษ์ไพร
ช่องทางติดต่อสอบถาม/ชมเชย/ เสนอแนะ/ร้องเรียน
 
     

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 Tel. 037-311628