เมนูหลัก
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างนิเทศ
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา


 

เว็บไซต์ห้องนิเทศออนไลน์

นายบัญชา รัตนมาลี

นายกิตติศักดิ์ แป้นงาม

นางชวนชื่น ทัศนา

นางอรัญญา สุธาสิโนบล

นางสิริสรณ์ ศักดิ์รามินทร์

นางสุชญา บำรุงกิจ

นางบุญปรานี ขันธวิเชียร

นางบุญณิศา  มะสิโกวา


น.ส.วิริยาภรณ์ อินทร์จันทร์


นายโสภณ อั๋นบางไทร


นางสาวขวัญยืน มูลศรี

นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์

นางสาวสุชาดา ทองอยู่

นางสาวกนกรัตน์ ศิริมาลกุล

นางสาวกฤษณา ขำปากพลี
 
แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติผู้เข้าชม

 
เริ่มตั้งแต่ เดือน มกราคม 2562

ฉบับที่ ๒๒/๒๕๖๔
อบรมการจัดการศึกษาเรียนรวมฯ


ฉบับที่ ๒๑/๒๕๖๔
อบรมออนไลน์ การพัฒนาจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์


ฉบับที่ ๒๐/๒๕๖๔
การอบรมค่ายเยาวชน คนดีของสังคม
สะท้อนผลิตสื่อสร้างสรรค์ฯ


ฉบับที่ ๑๙/๒๕๖๔
การอบรม การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ฯ

 

หลักสูตรอบรมออนไลน์
เอกสารแนะนำ     

รูปมอบโล่ และเกียรติบัตร NT, O-NET
"ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร"แผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษา 2564


รายงานผลการวิจัยข้อเสนอเชิงนโยบาย


รายงานผลการปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2563


แนวทางการปฏิบัติตามจุดเน้น สพป.นครนายกคู่มือการประเมินตามจุดเน้น ปีการศึกษา 2564

 

 

ภาพประกอบกิจกรรม

นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ปีการศึกษา 2563-2564
หนังสือราชการ
518. เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) โดยโมเดลเศรษฐกิจใหม่
517.ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกระยะที่ 2 (Site visit) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
516.ขอความร่วมมือสถานศึกษารางวัล IQA AWARD ให้ข้อมูลต้นแบบนวัตกรรมคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
515.กขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "อ่านยาใจ : ภูมิคุ้มใจเพื่อเด็กปฐมวัย" และจัดแสดงนิทรรศการหนังสือ "นิทานเรียนรู้ความสูญเสียและปลุกพลังบวก
514. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการวิทยศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา 
513.เชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขันกิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต)  
512.โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร ฯ ปีงบประมาณ 2564  
511.การเข้าร่วมกิจกรรม "ไทยพีบีเอส ชวนเล่น เรียนรู้ กับครูปฐมวัย" ปีที่ 2  
510.การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565  
 
ผู้บริหาร

เว็บไซต์สังกัด สพป.นครนายก
 
เว็ปไซต์แนะนำ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่ายเยาวชน...รักพงษ์ไพร
ช่องทางติดต่อสอบถาม/ชมเชย/ เสนอแนะ/ร้องเรียน
 
     

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 Tel. 037-311628