banner
เมนูหลัก
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างนิเทศ
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา


 

เว็บไซต์ห้องนิเทศออนไลน์

นายบัญชา รัตนมาลี

นายกิตติศักดิ์ แป้นงาม

นางชวนชื่น ทัศนา

นางอรัญญา สุธาสิโนบล

นางสิริสรณ์ ศักดิ์รามินทร

นางสุชญา บำรุงกิจ

นางบุญปรานี ขันธวิเชียร

นางบุญณิศา  มะสิโกวา


น.ส.วิริยาภรณ์ อินทร์จันทร์


นายโสภณ อั๋นบางไทร


นางสาวขวัญยืน มูลศรี

นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์

นางสาวสุชาดา ทองอยู่

นางสาวกนกรัตน์ ศิริมาลกุล

นางสาวกฤษณา ขำปากพลี
 
แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติผู้เข้าชม

 
เริ่มตั้งแต่ เดือน มกราคม 2562
ทำเนียบบุคลากรนายบัญชา รัตนมาลี
(ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ)


นายกิตติศักดิ์ แป้นงาม
(ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ)


นางชวนชื่น ทัศนา
(ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการ)

นางอรัญญา สุธาสิโนบล
(ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ)

นางสุชญา บำรุงกิจ
(ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ)

นางบุญปรานี ขันธวิเชียร
(ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ)

นางสาววิริยาภรณ์ อินทร์จันทร์
(ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ)

นางสิริสรณ์ ศักดิ์รามินทร์
(ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ)

นางบุญณิศา มะสิโกวา
(ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ)

นายโสภณ อั๋นบางไทร
(ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ)

นางสาวขวัญยืน มูลศรี
(ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ)

นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์
(ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการ)

นางสาวสุชาดา  ทองอยู่
(ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการ)

นางสาวกนกรัตน์ ศิริมาลกุล
(ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการ)

นางสาวกฤษณา ขำปากพลี
(ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการ)

นางสาวซูใบดะห์ ยูโซะยาแล
( เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน )นางสาวนิรมล พุทธปัญญา
เจ้าพนักงานธุรการ

ผู้บริหาร

 
เว็บไซต์สังกัด สพป.นครนายก
 
เว็ปไซต์แนะนำ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่ายเยาวชน...รักพงษ์ไพร
ช่องทางติดต่อสอบถาม/ชมเชย/ เสนอแนะ/ร้องเรียน
 
 
     

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 Tel. 037-311628