banner
เมนูหลัก
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างนิเทศ
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา


 

เว็บไซต์ห้องนิเทศออนไลน์

นายบัญชา รัตนมาลี

นายกิตติศักดิ์ แป้นงาม

นางชวนชื่น ทัศนา

นางอรัญญา สุธาสิโนบล

นางสิริสรณ์ ศักดิ์รามินทร

นางสุชญา บำรุงกิจ

นางบุญปรานี ขันธวิเชียร

นางบุญณิศา  มะสิโกวา


น.ส.วิริยาภรณ์ อินทร์จันทร์


นายโสภณ อั๋นบางไทร


นางสาวขวัญยืน มูลศรี

นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์

นางสาวสุชาดา ทองอยู่

นางสาวกนกรัตน์ ศิริมาลกุล

นางสาวกฤษณา ขำปากพลี
 
แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติผู้เข้าชม

 
เริ่มตั้งแต่ เดือน มกราคม 2562
ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มงานนิเทศฯ

นางอรัญญา สุธาสิโนบล
(หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศฯ)นางสาวกฤษณา ขำปากพลี


 
ขอบข่ายงาน
  • งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
  • งานส่งเสริมสนับสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชน
  • งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัด
    การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
 

 

เอกสารกลุ่มงานนิเทศฯ


แผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษา
ปีการศึกษา 2563


แนวทางการนิเทศภายใน โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน
เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน


แผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2563

รายงาน สรุปผลการดำเนินโครงการ ขับเคลื่อนกระบวนการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


รายงานการนิเทศ ติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียน
ในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2563รายงานผลการปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒


คู่มือ การปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา (ฉบับปรับปรุง กรกฎาคม 2563)

เครื่องมือนิเทศ ภาคเรียนที่ 1 (พ.ค.-ก.ย.62)


รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร ฯ ปีที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๒

แผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษา
ปีการศึกษา 2562

คู่มือ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562

รายงานผลการปฏิบัติงานนิเทศการศึกษา
ปีการศึกษา 2561

 

ผู้บริหาร

 
เว็บไซต์สังกัด สพป.นครนายก
 
เว็ปไซต์แนะนำ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่ายเยาวชน...รักพงษ์ไพร
ช่องทางติดต่อสอบถาม/ชมเชย/ เสนอแนะ/ร้องเรียน
 
     

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 Tel. 037-311628