banner
เมนูหลัก
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างนิเทศ
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา


 

เว็บไซต์ห้องนิเทศออนไลน์

นายบัญชา รัตนมาลี

นายกิตติศักดิ์ แป้นงาม

นางชวนชื่น ทัศนา

นางอรัญญา สุธาสิโนบล

นางสิริสรณ์ ศักดิ์รามินทร

นางสุชญา บำรุงกิจ

นางบุญปรานี ขันธวิเชียร

นางบุญณิศา  มะสิโกวา


น.ส.วิริยาภรณ์ อินทร์จันทร์


นายโสภณ อั๋นบางไทร


นางสาวขวัญยืน มูลศรี

นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์

นางสาวสุชาดา ทองอยู่

นางสาวกนกรัตน์ ศิริมาลกุล

นางสาวกฤษณา ขำปากพลี
 
แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติผู้เข้าชม

 
เริ่มตั้งแต่ เดือน มกราคม 2562
ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานเลขาฯ

นางสาววิริยาภรณ์ อินทร์จันทร์
(หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการฯ)


นางสิริสรณ์ ศักดิ์รามินทร

 
ขอบข่ายงาน
  • งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
  • งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
  • งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
 
 

 

 

เอกสารกลุ่มงานเลขาฯ


รายงานผลการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศฯ
ปีงบประมาณ 2563


คู่มือการดำเนินงาน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.)รายงานผลการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โดย องค์คณะ ก.ต.ป.น.

   
 

 

 

ผู้บริหาร

 
เว็บไซต์สังกัด สพป.นครนายก
 
เว็ปไซต์แนะนำ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่ายเยาวชน...รักพงษ์ไพร
ช่องทางติดต่อสอบถาม/ชมเชย/ เสนอแนะ/ร้องเรียน
 
 
     

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 Tel. 037-311628