banner
เมนูหลัก
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างนิเทศ
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา


 

เว็บไซต์ห้องนิเทศออนไลน์

นายบัญชา รัตนมาลี

นายกิตติศักดิ์ แป้นงาม

นางชวนชื่น ทัศนา

นางอรัญญา สุธาสิโนบล

นางสิริสรณ์ ศักดิ์รามินทร

นางสุชญา บำรุงกิจ

นางบุญปรานี ขันธวิเชียร

นางบุญณิศา  มะสิโกวา


น.ส.วิริยาภรณ์ อินทร์จันทร์


นายโสภณ อั๋นบางไทร


นางสาวขวัญยืน มูลศรี

นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์

นางสาวสุชาดา ทองอยู่

นางสาวกนกรัตน์ ศิริมาลกุล

นางสาวกฤษณา ขำปากพลี
 
แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติผู้เข้าชม

 
เริ่มตั้งแต่ เดือน มกราคม 2562
หนังสือราชการ
509. การส่งแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเพื่อขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (บัญชี ก,ค) ตามกฏกระทรวง ปีการศึกษา 2564
508.ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการแห่งชาติ สมาคมสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการแห่งประเทศไทย
507.มอบหนังสือการ์ตูน "เรื่่องเล่าคชานุรักษ์"
506.ประกาศผลการประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กิจกรรมทักษะวิชาการ และกิจกรรมท้กษะภาษาไทย ในการประชุมวิขาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
505.การประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ICT Talent ภาครัฐ) รุ่นที่ 2 
504.การจัดทำคำของบปร่ะมาณเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ปีงบประมาณ2566
503.การประกวดวีดิทัศน์การพัฒนาความสามารถในการอ่านการเขียนภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จ
502. พิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร โครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่มีผลการประเมิน NT,O-NET สูงกว่าระดับประเทศ ปีการศึกษา 2563
501.พิธีรับมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร โครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่มีผลการประเมิน NT,O-NET สูงกว่าระดับประเทศ ปีการศึกษา 2563
500.การบันทึกข้อมูลของโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี บนระบบฐานข้อมูลและบริหารจัดการสถานศึกษา (School Management System) ประจำปีการศึกษา 2564
499.แจ้งประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง"สถานศึกษาพอเพียง"ประจำปีการศึกษา 2563
498.จัดส่งเอกสาร 20 บทเรียนต้นแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Active Learning
497.จัดส่งเอกสาร 20 บทเรียนต้นแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Active Learning
496.พิธีรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2562
495.พิธีรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2562
494.ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องยกเลิกการใช้ผลกการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการ ตัดสินผลการเรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
493. เชิญเข้ารับการอบรม
492.การมอบโล่ เกียรติบัตรกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษาฯ 
491.ประกาศผลการประกวดการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
490.ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญ
489. ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญ
488.ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญ
487. เชิญวิทยากรการประชุมระดมความคิด (Brainstorming) วันที่ี 21 กันยายน 2564
486.ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประชุมระดมความคิด (Brainstorming)และสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
485.นโยบายการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การศึกษา 2564
484.แจ้งกำหนดการอบรมเชิงโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศษรฐกิจพอเพียง "โคก หนอง นา แห่งนำใจและความหวัง" สถานศึกษานำร่อง ระยะที่ 1
483.ประกาศผลการตัดสินการปฏิบัติที่ดี ผลงานนักเรียนตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันทุจริต" (โครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564) 
482.ติดตามการดำเนินงาานโครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา์
481. เกียรติบัตรประเมินห้องเรียนคุณภาพ ฉบับแก้ไข ศูนย์พัฒนาการศึกษาอำเภอองครักษ์
480. เกียรติบัตรประเมินห้องเรียนคุณภาพ ฉบับแก้ไข ศูนย์พัฒนาการศึกษาอำเภอเมืองนครนายก
479. เกียรติบัตรประเมินห้องเรียนคุณภาพ ฉบับแก้ไข ศูนย์พัฒนาการศึกษาอำเภอปากพลี
478. เกียรติบัตรประเมินห้องเรียนคุณภาพ ฉบับแก้ไข ศูนย์พัฒนาการศึกษาอำเภอบ้านนา
477. ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลวิจัย
476. ติดตามการดำเนินงานโครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
475. การกำกับติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณฯ
474. ขอเผยแพร่ผลงานวิจัย
473. จัดสรรงบประมาณขับเคลื่อนกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ของโรงเรียนสุจริต
 
ผู้บริหาร

 
เว็บไซต์สังกัด สพป.นครนายก
 
เว็ปไซต์แนะนำ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่ายเยาวชน...รักพงษ์ไพร
ช่องทางติดต่อสอบถาม/ชมเชย/ เสนอแนะ/ร้องเรียน
 
 
     

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 Tel. 037-311628