banner
เมนูหลัก
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างนิเทศ
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา


 

เว็บไซต์ห้องนิเทศออนไลน์

นายบัญชา รัตนมาลี

นายกิตติศักดิ์ แป้นงาม

นางชวนชื่น ทัศนา

นางอรัญญา สุธาสิโนบล

นางสิริสรณ์ ศักดิ์รามินทร

นางสุชญา บำรุงกิจ

นางบุญปรานี ขันธวิเชียร

นางบุญณิศา  มะสิโกวา


น.ส.วิริยาภรณ์ อินทร์จันทร์


นายโสภณ อั๋นบางไทร


นางสาวขวัญยืน มูลศรี

นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์

นางสาวสุชาดา ทองอยู่

นางสาวกนกรัตน์ ศิริมาลกุล

นางสาวกฤษณา ขำปากพลี
 
แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติผู้เข้าชม

 
เริ่มตั้งแต่ เดือน มกราคม 2562


ฉบับที่ 23/2564
การประชุมระดมความคิดและสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ


ฉบับที่ 24/2564
ร่วมแสดงความยินดีกับ นายรามิล ตาเดอิน
เนื่องในโอกาสย้ายไปปฏิบัติราชการ
ณ สพป.ยะลา เขต 3


ฉบับที่ 25/2564
การอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ประจำปี 2564 ด้วยรูปแบบออนไลน์


ฉบับที่ 26/2564
การมอบโล่ เกียรติบัตรกิจกรรมตามโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา"ป้องกันการทุจริต"


ฉบับที่ 27/2564
มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรต
การพัฒนาการปฏิบัติที่ดีสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ

(Best Practice)


ฉบับที่ 28/2564
ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ เพื่อสรุปผลการ ปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
และทราบข้อราชการอื่นๆ


ฉบับที่ 29/2564
ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
โดยกำหนดแบ่งมอบหมายงานในหน้าที่
ของบุคลากรกลุ่มนิเทศฯ

ฉบับที่ 30/2564
มอบโล่และเกียรติบัตรผลงานรางวัล ยกย่องเชิดชูเกียรติ ปีงบประมาณ 2564
แก่ผู้บริหาร และครูในสังกัด สพป.นครนายก
 
ผู้บริหาร

 
เว็บไซต์สังกัด สพป.นครนายก
 
เว็ปไซต์แนะนำ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่ายเยาวชน...รักพงษ์ไพร
ช่องทางติดต่อสอบถาม/ชมเชย/ เสนอแนะ/ร้องเรียน
 
 
     

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 Tel. 037-311628