banner
เมนูหลัก
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างนิเทศ
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา


 

เว็บไซต์ห้องนิเทศออนไลน์

นางสุชญา บำรุงกิจ

นายกิตติศักดิ์ แป้นงาม

นางชวนชื่น ทัศนา

นางอรัญญา สุธาสิโนบล

นางสิริสรณ์ ศักดิ์รามินทร์

นางบุญปรานี ขันธวิเชียร

น.ส.วิริยาภรณ์ อินทร์จันทร์

นางบุญณิศา  มะสิโกวา

นายโสภณ อั๋นบางไทร

นางสาวขวัญยืน มูลศรี

นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์

นางสาวสุชาดา ทองอยู่

นายเอกรัฐ อดิเทพสถิต

น.ส.ทัศน์ชกรานต์ ปานสุข

ว่าที่ร้อยตรี พรชัย ช่วยเอียด

นางสาวกฤษณา ขำปากพลี

นางสาวชุติมา เสนา

 
แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติผู้เข้าชม

 
เริ่มตั้งแต่ เดือน มกราคม 2562

ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มงานหลักสูตรฯ

นางบุญปรานี ขันธวิเชียร
(หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ)

นางชวนชื่น ทัศนา

ว่าที่ร้อยตรี พรชัย ช่วยเอียด

นางสาวทัศน์ชกรานต์ ปานสุข

ขอบข่ายงาน
  • งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ  ผู้ด้อยโอกาสและ
    ผู้มีความสามารถพิเศษ
  • งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
เอกสารกลุ่มงานหลักสูตรฯ
สื่อนวัตกรรม ทำอย่างไรให้อ่านออกเขียนได้  
คู่มือการสอนอ่านเขียน โดยการแจกลูกสะกดคำ  
คู่มือการเรียนการสอนวรรณคดีไทย หน่อเนื้อเชื้อไข ในวรรณคดีไทย  
การเรียนการสอนแบบ Active Learning  
คู่มือการดำเนินงานขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ปีงบประมาณ 2563  
แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ พุทธศักราช 2551  
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
แผนพัฒนาภาษาไทย สำหรับโรงเรียน  
หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  
ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  
ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  
ตัวชี้วัด สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  

รายงานสรุปผล โครงการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน
ระดับนานาชาติ PISA ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เผยแพร่ผลงาน รายงานสรุปผลโครงการสร้างความเข้าใจ
และขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมสำหรับ
การประเมินระดับนานาชาติ (PISA) 2022
ของ ว่าที่ร้อยตรี พรชัย ช่วยเอียด

เผยแพร่ผลงาน แนวทางการนิเทศ
เพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ของครูปฐมวัย
ของ
นางสาวกนกรัตน์ ศิริมาลกุล

บทคัดย่อ รายงานผลการนิเทศเพื่อพัฒนา
การจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ของครูปฐมวัย
ของ นางสาวกนกรัตน์ ศิริมาลกุล


แนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ


คู่มือการประเมินตามจุดเน้น ปีการศึกษา 2564


แบบฝึกทักษะ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน


มาตรการเร่งรัดการพัฒนาการอ่าน การเขียน


แนวทางการปฏิบัติตามจุดเน้น สพป.นครนายก

 

ผู้บริหาร

 
เว็บไซต์สังกัด สพป.นครนายก
 
เว็ปไซต์แนะนำ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่ายเยาวชน...รักพงษ์ไพร
ช่องทางติดต่อสอบถาม/ชมเชย/ เสนอแนะ/ร้องเรียน
 
 
     

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 Tel. 037-311628