banner
เมนูหลัก
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างนิเทศ
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา


 

เว็บไซต์ห้องนิเทศออนไลน์


นางวาสิรินทร์ รัตนมาลี


นางสุบิน ณ อัมพร


นางประภร พูนศิลป์

นายบัญชา รัตนมาลี

นายกิตติศักดิ์ แป้นงาม

นางชวนชื่น ทัศนา

นางอรัญญา สุธาสิโนบล

นางสุชญา บำรุงกิจ

นางสาววิริยาภรณ์ อินทร์จันทร์

นางบุญณิศา  มะสิโกวา

นายโสภณ อั๋นบางไทร


นางสาวขวัญยืน มูลศรี


นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์

นางสาวสุชาดา ทองอยู่

นางสาวกนกรัตน์ ศิริมาลกุล

นางบุญปรานี ขันธวิเชียร

นางสิริสรณ์ ศักดิ์รามินทร

นางสาวกฤษณา ขำปากพลี
 
แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติผู้เข้าชม

 
เริ่มตั้งแต่ เดือน มกราคม 2562

ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มงานหลักสูตรฯนางสุบิน ณ อัมพร
(หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ)นางชวนชื่น ทัศนานางอรัญญา สุธาสิโนบล


น.ส.กนกรัตน์ ศิริมาลกุล
ขอบข่ายงาน
  • งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ  ผู้ด้อยโอกาสและ
    ผู้มีความสามารถพิเศษ
  • งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้


เอกสารกลุ่มงานหลักสูตรฯ
สื่อนวัตกรรม ทำอย่างไรให้อ่านออกเขียนได้  
คู่มือการสอนอ่านเขียน โดยการแจกลูกสะกดคำ  
คู่มือการเรียนการสอนวรรณคดีไทย หน่อเนื้อเชื้อไข ในวรรณคดีไทย  
การเรียนการสอนแบบ Active Learning  
คู่มือการดำเนินงานขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ปีงบประมาณ 2563  
แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ พุทธศักราช 2551  
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
แผนพัฒนาภาษาไทย สำหรับโรงเรียน  
หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  
ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  
ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  
ตัวชี้วัด สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  

 


แบบฝึกทักษะ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

 

 
เว็บไซต์สังกัด สพป.นครนายก
 
เว็ปไซต์แนะนำ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่ายเยาวชน...รักพงษ์ไพร
ช่องทางติดต่อสอบถาม/ชมเชย/ เสนอแนะ/ร้องเรียน
 
 
     

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 Tel. 037-311628