banner
เมนูหลัก
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างนิเทศ
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา


 

เว็บไซต์ห้องนิเทศออนไลน์

นางวาสิรินทร์ รัตนมาลี

นางสุบิน ณ อัมพร

นางประภร พูลศิลป์

นายบัญชา รัตนมาลี

นายกิตติศักดิ์ แป้นงาม

นางสุชญา บำรุงกิจ

นางอรัญญา สุธาสิโนบล


นางชวนชื่น ทัศนา


นางบุญณิศา  มะสิโกวา

นายโสภณ อั๋นบางไทร

นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์

นางสาวสุชาดา ทองอยู่

นางสาวกนกรัตน์ ศิริมาลกุล
 
แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติผู้เข้าชม

 
เริ่มตั้งแต่ เดือน มกราคม 2562
หนังสือราชการ
158.โครงการประกวดแข่งขันกิจกรรมด้านวิชาการภาษาไทย กิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้านและกิจกรรมทักษะวิชาการ โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำร
ิสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
157.การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ตามนโยบาย "เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้"
156.การทดสอบคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (NT) และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (RT)
ปีการศึกษา ๒๕๖๒
155.(อนุบาลนครนายก)ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
154.(บ้านคลอง ๑)ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
153.ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อนครูเพื่อการพัฒนา
152.ส่งข้อสอบเตรียมความพร้อมนักเรียน(PRE O-NET) ในการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒
151.การประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดนครนายก
150.การติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการวัดแววผู้มีความสามารถพิเศษด้านต่างๆ
ระดับประถมศึกษา
149.การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓
148.ขออนุญาตใช้ห้องประชุมเพื่อเก็บเอกสารการทดสอบและแบบทดสอบ O-NET
147.ขอรายชื่อกรรมการดำเนินการสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒
146.การประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"
ปีการศึกษา ๒๕๖๒
145.ประกาศการประกวด Video Clip ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ฯ ปี ๒๕๖๒
144.ขอความอนุเคราะห์นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ
ประจำปี ๒๕๖๒
143.ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาการคำนวน โดยใช้เกม Unplugged
และ Coding by KidBright
142.การประเมินสถานศึกษาพอเพียงในระดับจังหวัดนครนายก ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
141.โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
140.(บ้านคลอง ๑)การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
139.(อนุบาลนครนายก)การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
138.ขอความร่วมมือสำรวจชื่อผู้ใช้งานระบบและรหัสผ่านเพื่อดำเนินงาน
ในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ
137.โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
136.อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
135.ส่งเอกสารแนวทางการวิเคราะห์ข้อสอบ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด...พิชิต NT และแนวทางการวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน (Reading Test : RT) ๒๕๖๒
134.การนำข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ๓ เข้าระบบ NT Access
ปีการศึกษา ๒๕๖๒
133.การประเมินความสามารถการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
ภาคเรียนที่ ๒
132.แจ้งกำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
131.การจัดเก็บข้อมูลแบบสอบถามเพื่องานวิจัยโครงการโรงเรียนประชารัฐ
130.การขับเคลื่อนนโยบาย "๒๕๖๒ ปีทองแห่งการนิเทศภายในโรงเรียน
โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน" สู่การปฏิบัติ
129.สำรวจข้อมูลเพื่อการดำเนินการประเมินด้วยข้อสอบปลายปี ปีการศึกษา ๒๕๖๒
128.การสำรวจข้อมูลโรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
127.กรอกข้อมูลออนไลน์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียน
126.การดำเนินงานโครงการมหกรรมวิชาการ โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่น
สังกัด สพป.นครนายก
125.การส่งมอบตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
124.การนิเทศติดตามผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในและซักซ้อมการประเมิน
(mock assessment)
123.การดำเนินงานตามโครงการตรวจสอบคุณภาพภายในเตรียมพร้อมรับการประเมิน
ภายนอกรอบสี่ ของสมศ.
122.การขอรับการประเมินความพร้อมสถานศึกษาตามโครงการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program
/Mini English Program)
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
121.การอบรมเชิงปฏิบัติการนักสื่อความหมายธรรมชาติ โครงการค่าย
"เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี" ปีที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๒
120.การวัดและประเมินผลการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖
119.การขอติดตั้งป้ายแสดงสัญลักษณ์ "โรงเรียนประชารัฐและการได้รับการสนับสนุนเครือข่ายสัญญาณทรูอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ฟรีเพื่อการศึกษา"
118.ขยายเวลาการอบรมผ่านโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์
117.เชิญบุคลากรเข้าร่วมงานสัมมนาสรุปโครงการโบอิ้ง ยกระดับการเรียนรู้
ด้วยเทคโนโลยี ปีที่ ๗
116.ผลการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาที่ปฏิบัติเป็นเลิศ Best Practice ระดับภาค
115.ผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
114.ประชาสัมพันธ์ เอกสารแบบฝึกส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
113.แจ้งผลการประกวดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตาม
รอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
112.ผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
111.แจ้งกำหนดคณะกรรมการลงพื้นที่ประเมินสถานศึกษาพอเพียงในระดับจังหวัดนครนายก
110.การประกวดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๒
109.การวัดและประเมินผลการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
108.การอบรมผ่านโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์
107.ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาที่ปฏิบัติเป็นเลิศ Best Practice
ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ จังหวัดนครนายก
ปี ๒๕๖๒
106.ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ตามโครงการตรวจสอบคุณภาพภายในเตรียมพร้อมรับการประเมินภายนอก
105.ขอเชิญเป็นวิทยากรการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตาม
โครงการตรวจสอบคุณภาพภายในเตรียมพร้อมรับการประเมินภายนอก
(วัดปากคลองพระอาจารย์)
104.ขอเชิญเป็นวิทยากรการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ตามโครงการตรวจสอบคุณภาพภายใน
เตรียมพร้อมรับการประเมินภายนอก(อนุบาลบ้านนา)
103.ขอเชิญเป็นวิทยากรการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ตามโครงการตรวจสอบคุณภาพภายใน
เตรียมพร้อมรับการประเมินภายนอก(วัดดอนยอ)
102.มอบหนังสือคู่มือและแผ่นพับการดำเนินงานขับเคลื่อนสู่
ความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนภาษาไทย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
101.การติดตามและประเมินคุณภาพโรงเรียนประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
100.การคัดเลือกสถานศึกษาที่ปฏิบัติเป็นเลิศ Best Practice ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในระดับพื้นที่ จังหวัดนครนายก
99.การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา
98.การอบรมเร่งรัดยกระดับคุณภาพการศึกษาวิชาภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
97.การประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
96.การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ตามนโยบาย "เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้"
95.การวัดและประเมินผลการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖
94.อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
(Computing Science) สู่ห้องเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
93.ประชุมคณะทำงานและวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาการคำนวณ(Computing Science) สู่ห้องเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
92.จัดสรรงบประมาณค่าสื่อ อุปกรณ์การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้กับโรงเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา
91.การจัดสรรงบประมาณสำหรับโรงเรียนรุ่นที่ ๒ ที่ผ่านการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
90.พิธีรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา ๒๕๖๑
89.ขออนุญาตติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการโบอิ้ง
ยกระดับการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี ปีที่ ๗

88.กรอบโครงสร้างเครื่องมือ (Test Blueprint)
ในการประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑(RT)
และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (NT)

87.การปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยองค์คณะบุคคล ก.ต.ป.น. ปีการศึกษา ๒๕๖๒
86.การส่งข้อมูลนักเรียนที่เข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒
85.การประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับภูมิภาค (Cluster)
84.การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
83.โครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๒
82.การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ครั้งที่ ๒
81.การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำเยาวชน...รักษ์พงไพร ระดับประเทศ ปี ๒๕๖๒
โครงการค่าย "เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"
80.แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม
79.ประชุมเตรียมการดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
78.การจัดสรรงบประมาณจัดสำหรับโรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย รุ่น ๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
77.ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนยอดเยี่ยม ขวัญใจชาวค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
76.ตรวจสอบและคืนงบเหลือจ่าย โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education) อบรมครูด้วยระบบทางไกล
75.การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกล โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
74.อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวนด้วย KidBright"
73.ขอความร่วมมือดำเนินงานสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
72.เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อสอบ RT และ NT ปีการศึกษา ๒๕๖๑
71.แจ้งจัดสรรโอนเงินโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (HighScope)
70.การขยายผลโครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๒
69.การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแกนนำนักสื่อความหมายรักษ์พงไพร สพฐ. โครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
68.ขอเชิญประชุมเพื่อจัดทำโครงการของบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
67.การดำเนินงานตามปฏิทินการดำเนินงานโครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
66.การจัดกิจกรรมเทศกาล "วันนักวิทยาศาสตร์น้อย" ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
65.การนิเทศ ติดตามสถานศึกษาตามโครงการ Coaching Team เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
64.ขอเชิญวิทยากร
63.การอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๒(ทุกโรงเรียน)
62.การอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๒
61.การคัดเลือกสถานศึกษาที่ปฏิบัติเป็นเลิศ Best Practice ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ จังหวัดนครนายก
60.แจ้งปฏิทินการประเมินสถานศึกษาพอเพียงในระดับจังหวัดนครนายก
59.ผลการประกวดแข่งขันภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
58.ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจข้อมูล
57.รายงานผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนอนุบาลปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
56.ขอความร่วมมือจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ
55.กรอกข้อมูล Digital Literacy และการประเมินผลภาษาอังกฤษ
54.การดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบาย "เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้" ปีการศึกษา ๒๕๖๒
53.การยืนยันรายการงบลงทุนของโรงเรียนประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
52.การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัย ด้วยระบบทางไกล หลักสูตรบูรณาการสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย
51.การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัย ด้วยระบบทางไกล
50.มอบหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เทพรัตนมณีกานท์ รวมพระราชนิพนธ์บทร้อยกรอง
49.ผลการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่ง
ในโรงเรียน (Coding at School Powered by KidBright)
48.การเผยแพร่ "เอกสารเสริมพิเศษ ใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานที่มีการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาเพศวิถีศึกษา" เพิ่มเติม
47.การขอรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงในระดับจังหวัดนครนายก
46.การส่งแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุลคลเพื่อขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (บัญชี ข,ค) ตามกระทรวง ปีการศึกษา ๒๕๖๒
45.การสำรวจ/ติดตาม การดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้ การจัดซื้อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัดตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ทางระบบ Online
44.การดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบาย "เดินหน้าและพัฒนา
การอ่านออกเขียนได้" ปีการศึกษา ๒๕๖๒
43.การสำรวจข้อมูลการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางมอนเทสซอรี (Montessori)
42.พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย คำอ่าน และสรรพนาม คำขึ้นต้น คำลงท้าย
ในการกราบบังคมทูลกราบทูล
41.การรายงานติดตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
40.แจ้งรายชื่อศึกษานิเทศก์ประจำโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
39.การจัดอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัย ด้วยระบบทางไกล
38.โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562
37.ขออนุญาตจัดกิจกรรมโครงการ Math Day Camp และโครงการบ้านนักคณิตศาสตร์
36.เชิญผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมโครงการโบอิ้ง ยกระดับการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี
ปีที่ 7
35.การสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมข้อมูลการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
34.กรอกข้อมูลความต้องการรับการนิเทศ
33.การประกวดแข่งขันภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562
32.ขอเชิญเข้าร่วมประชุมฟังคำชี้แจงการจัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ปีการศึกษา 2562
31.อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ
ปีที่ 5 พ.ศ.2562
30.ประชุมคณะทำงานและวิทยากรแกนนำค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ
60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีที่ 5 พ.ศ.2562
29.ประเมินผลงานเพื่อรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"
ปีการศึกษา 2561
28.โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา
27.มอบหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
26.อบรมเชิงปฏิบัติการ การปฏิรูปการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน
25.การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูวิทยากรค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพรฯ ปีที่ 5 พ.ศ.2562 เครือข่ายเชิงพื้นที่ฯ (RN) ภาคกลาง 2
24.โอนเงินจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)
23.เชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมครูโครงการโบอิ้ง ยกระดับการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี ปีที่ 7
22.เชิญประชุมครูวิทยากรผู้นำโครงการโบอิ้ง ยกระดับการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี ปีที่ 7
21.การคัดเลือกสถานศึกษาที่ปฏิบัติเป็นเลิศ Best Practice โครงการขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3)
20.การเปิดบัญชีกองทุนโรงเรียนประชารัฐ สำหรับโรงเรียนประชารัฐ รุ่น 3
และรุ่น 3 (เพิ่มเติม)
19.มอบสื่อการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยศาสตร์พระราชาสู่ห้องเรียน
18.แจ้งรายชื่อสถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (เพิ่มเติม)
17.ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมิน
คุณภาพภายนอกของ สมศ.
16.แจ้งคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ประจำปีการศึกษา 2561
15.แจ้งผลการประเมินด้วยข้อสอบปลายปี (สพฐ.) ปีการศึกษา 2561
14.การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2561
13.การประเมินการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระยะที่ 2
12.ประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น
โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน
11.ขอความอนุเคราะห์จัดทำแบบประเมินคุณภาพโรงเรียนประชารัฐ
ประจำปีการศึกษา 2561
10.การประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
9.การรายงานข้อมูลติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
8.การอบรมครูพี่เลี้ยงและครูผู้สอนสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล
ปีงบประมาณ 2562
7.ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อนครูเพื่อการพัฒนา
6.การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่งานอาชีพโรงเรียนในโครงการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคกลาง
5.การแข่งขันกิจกรรมด้านวิชาการภาษาไทย โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2561
4.การประเมินการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระยะที่ 1
3.การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่งานอาชีพ โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคกลาง
2.ประกาศผลแข่งขันกิจกรรมด้านวิชาการภาษาไทย โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2561
ระดับภาคกลาง
1.การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
ปีการศึกษา 2561
ผู้บริหาร

 
เว็บไซต์สังกัด สพป.นครนายก
เว็ปไซต์แนะนำ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่ายเยาวชน...รักพงษ์ไพร
ช่องทางติดต่อสอบถาม/ชมเชย/ เสนอแนะ/ร้องเรียน
 
 
     

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 Tel. 037-311628