banner
เมนูหลัก
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างนิเทศ
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา


 

เว็บไซต์ห้องนิเทศออนไลน์

นางวาสิรินทร์ รัตนมาลี

นางสุบิน ณ อัมพร

นางประภร พูลศิลป์

นายบัญชา รัตนมาลี

นายกิตติศักดิ์ แป้นงาม

นางสุชญา บำรุงกิจ

นางอรัญญา สุธาสิโนบล


นางชวนชื่น ทัศนา


นายโสภณ อั๋นบางไทร

นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์

นางสาวกนกรัตน์ ศิริมาลกุล
หนังสือราชการ
79.ประชุมเตรียมการดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
78.การจัดสรรงบประมาณจัดสำหรับโรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่น ๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
77.ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนยอดเยี่ยม ขวัญใจชาวค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
76.ตรวจสอบและคืนงบเหลือจ่าย โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education) อบรมครูด้วยระบบทางไกล
75.การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกล โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
74.อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวนด้วย KidBright"
73.ขอความร่วมมือดำเนินงานสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
72.เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อสอบ RT และ NT ปีการศึกษา ๒๕๖๑
71.แจ้งจัดสรรโอนเงินโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (HighScope)
70.การขยายผลโครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๒
69.การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแกนนำนักสื่อความหมายรักษ์พงไพร สพฐ. โครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
68.ขอเชิญประชุมเพื่อจัดทำโครงการของบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
67.การดำเนินงานตามปฏิทินการดำเนินงานโครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
66.การจัดกิจกรรมเทศกาล "วันนักวิทยาศาสตร์น้อย" ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
65.การนิเทศ ติดตามสถานศึกษาตามโครงการ Coaching Team เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
64.ขอเชิญวิทยากร
63.การอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๒(ทุกโรงเรียน)
62.การอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๒
61.การคัดเลือกสถานศึกษาที่ปฏิบัติเป็นเลิศ Best Practice ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ จังหวัดนครนายก
60.แจ้งปฏิทินการประเมินสถานศึกษาพอเพียงในระดับจังหวัดนครนายก
59.ผลการประกวดแข่งขันภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
58.ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจข้อมูล
57.รายงานผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนอนุบาลปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
56.ขอความร่วมมือจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ
55.กรอกข้อมูล Digital Literacy และการประเมินผลภาษาอังกฤษ
54.การดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบาย "เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้" ปีการศึกษา ๒๕๖๒
53.การยืนยันรายการงบลงทุนของโรงเรียนประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
52.การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัย ด้วยระบบทางไกล หลักสูตรบูรณาการสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย
51.การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัย ด้วยระบบทางไกล
50.มอบหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เทพรัตนมณีกานท์ รวมพระราชนิพนธ์บทร้อยกรอง
49.ผลการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่ง
ในโรงเรียน (Coding at School Powered by KidBright)
48.การเผยแพร่ "เอกสารเสริมพิเศษ ใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานที่มีการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาเพศวิถีศึกษา" เพิ่มเติม
47.การขอรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงในระดับจังหวัดนครนายก
46.การส่งแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุลคลเพื่อขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (บัญชี ข,ค) ตามกระทรวง ปีการศึกษา ๒๕๖๒
45.การสำรวจ/ติดตาม การดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้ การจัดซื้อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัดตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ทางระบบ Online
44.การดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบาย "เดินหน้าและพัฒนา
การอ่านออกเขียนได้" ปีการศึกษา ๒๕๖๒
43.การสำรวจข้อมูลการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางมอนเทสซอรี (Montessori)
42.พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย คำอ่าน และสรรพนาม คำขึ้นต้น คำลงท้าย
ในการกราบบังคมทูลกราบทูล
41.การรายงานติดตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
40.แจ้งรายชื่อศึกษานิเทศก์ประจำโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
39.การจัดอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัย ด้วยระบบทางไกล
38.โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562
37.ขออนุญาตจัดกิจกรรมโครงการ Math Day Camp และโครงการบ้านนักคณิตศาสตร์
36.เชิญผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมโครงการโบอิ้ง ยกระดับการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี
ปีที่ 7
35.การสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมข้อมูลการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
34.กรอกข้อมูลความต้องการรับการนิเทศ
33.การประกวดแข่งขันภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562
32.ขอเชิญเข้าร่วมประชุมฟังคำชี้แจงการจัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ปีการศึกษา 2562
31.อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ
ปีที่ 5 พ.ศ.2562
30.ประชุมคณะทำงานและวิทยากรแกนนำค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ
60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีที่ 5 พ.ศ.2562
29.ประเมินผลงานเพื่อรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"
ปีการศึกษา 2561
28.โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา
27.มอบหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
26.อบรมเชิงปฏิบัติการ การปฏิรูปการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน
25.การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูวิทยากรค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพรฯ ปีที่ 5 พ.ศ.2562 เครือข่ายเชิงพื้นที่ฯ (RN) ภาคกลาง 2
24.โอนเงินจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)
23.เชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมครูโครงการโบอิ้ง ยกระดับการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี ปีที่ 7
22.เชิญประชุมครูวิทยากรผู้นำโครงการโบอิ้ง ยกระดับการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี ปีที่ 7
21.การคัดเลือกสถานศึกษาที่ปฏิบัติเป็นเลิศ Best Practice โครงการขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3)
20.การเปิดบัญชีกองทุนโรงเรียนประชารัฐ สำหรับโรงเรียนประชารัฐ รุ่น 3
และรุ่น 3 (เพิ่มเติม)
19.มอบสื่อการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยศาสตร์พระราชาสู่ห้องเรียน
18.แจ้งรายชื่อสถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (เพิ่มเติม)
17.ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมิน
คุณภาพภายนอกของ สมศ.
16.แจ้งคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ประจำปีการศึกษา 2561
15.แจ้งผลการประเมินด้วยข้อสอบปลายปี (สพฐ.) ปีการศึกษา 2561
14.การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2561
13.การประเมินการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระยะที่ 2
12.ประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น
โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน
11.ขอความอนุเคราะห์จัดทำแบบประเมินคุณภาพโรงเรียนประชารัฐ
ประจำปีการศึกษา 2561
10.การประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
9.การรายงานข้อมูลติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
8.การอบรมครูพี่เลี้ยงและครูผู้สอนสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล
ปีงบประมาณ 2562
7.ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อนครูเพื่อการพัฒนา
6.การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่งานอาชีพโรงเรียนในโครงการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคกลาง
5.การแข่งขันกิจกรรมด้านวิชาการภาษาไทย โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2561
4.การประเมินการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระยะที่ 1
3.การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่งานอาชีพ โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคกลาง
2.ประกาศผลแข่งขันกิจกรรมด้านวิชาการภาษาไทย โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2561
ระดับภาคกลาง
1.การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
ปีการศึกษา 2561
ผู้บริหาร

แบบประเมินความพึงพอใจ
 
ช่องทางติดต่อสอบถาม/ชมเชย/ เสนอแนะ/ร้องเรียน
 
เว็บไซต์สังกัด สพป.นครนายก
 

เว็ปไซต์แนะนำ

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ค่ายเยาวชน...รักพงษ์ไพร
     

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 Tel. 037-311628