banner
เมนูหลัก
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างนิเทศ
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา


 

เว็บไซต์ห้องนิเทศออนไลน์

นางวาสิรินทร์ รัตนมาลี

นางสุบิน ณ อัมพร

นางประภร พูลศิลป์

นายบัญชา รัตนมาลี

นายกิตติศักดิ์ แป้นงาม

นางสุชญา บำรุงกิจ

นางอรัญญา สุธาสิโนบล


นางชวนชื่น ทัศนา


นายโสภณ อั๋นบางไทร

นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์

นางสาวกนกรัตน์ ศิริมาลกุล
หนังสือราชการ
114.ประชาสัมพันธ์ เอกสารแบบฝึกส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
113.แจ้งผลการประกวดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
112.ผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
111.แจ้งกำหนดคณะกรรมการลงพื้นที่ประเมินสถานศึกษาพอเพียงในระดับจังหวัดนครนายก
110.การประกวดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๒
109.การวัดและประเมินผลการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
108.การอบรมผ่านโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์
107.ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาที่ปฏิบัติเป็นเลิศ Best Practice ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ จังหวัดนครนายก ปี ๒๕๖๒
106.ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการตรวจสอบคุณภาพภายในเตรียมพร้อมรับการประเมินภายนอก
105.ขอเชิญเป็นวิทยากรการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการตรวจสอบคุณภาพภายในเตรียมพร้อมรับการประเมินภายนอก(วัดปากคลองพระอาจารย์)
104.ขอเชิญเป็นวิทยากรการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการตรวจสอบคุณภาพภายในเตรียมพร้อมรับการประเมินภายนอก(อนุบาลบ้านนา)
103.ขอเชิญเป็นวิทยากรการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการตรวจสอบคุณภาพภายในเตรียมพร้อมรับการประเมินภายนอก(วัดดอนยอ)
102.มอบหนังสือคู่มือและแผ่นพับการดำเนินงานขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอนภาษาไทย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
101.การติดตามและประเมินคุณภาพโรงเรียนประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
100.การคัดเลือกสถานศึกษาที่ปฏิบัติเป็นเลิศ Best Practice ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ จังหวัดนครนายก
99.การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา
98.การอบรมเร่งรัดยกระดับคุณภาพการศึกษาวิชาภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
97.การประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
96.การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ตามนโยบาย "เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้"
95.การวัดและประเมินผลการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖
94.อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Computing Science) สู่ห้องเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
93.ประชุมคณะทำงานและวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Computing Science) สู่ห้องเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
92.จัดสรรงบประมาณค่าสื่อ อุปกรณ์การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา
91.การจัดสรรงบประมาณสำหรับโรงเรียนรุ่นที่ ๒ ที่ผ่านการประเมินเพื่อรับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
90.พิธีรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา ๒๕๖๑
89.ขออนุญาตติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการโบอิ้ง ยกระดับการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี ปีที่ ๗
88.กรอบโครงสร้างเครื่องมือ (Test Blueprint) ในการประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (RT) และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (NT)
87.การปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยองค์คณะบุคคล ก.ต.ป.น. ปีการศึกษา ๒๕๖๒
86.การส่งข้อมูลนักเรียนที่เข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒
85.การประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับภูมิภาค (Cluster)
84.การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
83.โครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๒
82.การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ครั้งที่ ๒
81.การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำเยาวชน...รักษ์พงไพร ระดับประเทศ ปี ๒๕๖๒ โครงการค่าย "เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"
80.แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม
 
ผู้บริหาร

แบบประเมินความพึงพอใจ
 
ช่องทางติดต่อสอบถาม/ชมเชย/ เสนอแนะ/ร้องเรียน
 
เว็บไซต์สังกัด สพป.นครนายก
 

เว็ปไซต์แนะนำ

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ค่ายเยาวชน...รักพงษ์ไพร
     

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 Tel. 037-311628