banner
เมนูหลัก
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างนิเทศ
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา


 

เว็บไซต์ห้องนิเทศออนไลน์

นางวาสิรินทร์ รัตนมาลี

นางสุบิน ณ อัมพร

นางประภร พูลศิลป์

นายบัญชา รัตนมาลี

นายกิตติศักดิ์ แป้นงาม

นางสุชญา บำรุงกิจ

นางอรัญญา สุธาสิโนบล


นางชวนชื่น ทัศนา


นางบุญณิศา  มะสิโกวา

นายโสภณ อั๋นบางไทร

นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์

นางสาวสุชาดา ทองอยู่

นางสาวกนกรัตน์ ศิริมาลกุล
 
แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติผู้เข้าชม

 
เริ่มตั้งแต่ เดือน มกราคม 2562
หนังสือราชการ
214.การรายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
213.การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
212.กำหนดมาตรการแบบเข้มกับผู้แอบอ้างหาเพื่อผลประโยชน์ในการจัดการศึกษา ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
211.ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการไทยพีบีเอส ชวนครูวิทย์ คณิต มาคิดให้ว้าว ปีที่ ๔
210.ประเมินผลงานเพื่อรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา ๒๕๖๒
209.ประชาสัมพันธ์การอบรมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ด้วยระบบออนไลน์
208.ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อการอบรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับอนุบาล
207.การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ (Tool) Microsoft Team และ G Suite for Education สำหรับผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖
206.ขอเชิญประชุมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ด้วยโปรแกรม Google Meet ครั้งที่ ๑
205.เชิญประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
204.ขอเชิญครูและผู้บริหารโรงเรียนเข้ารับการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)
203.ขอยกเลิกโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓
202.แต่งตั้งกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑
201.การดำเนินการโครงการ Coaching Team เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครนายก ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
200.เชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมครูโครงการโบอิ้ง ยกระดับการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี ปีที่ ๘
199.ขอส่งเอกสารการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ของ สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
198.การชี้แจงการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพ
๑ ช่วย ๓
197.การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑
196.การเปิดบัญชี "กองทุนสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED"
195.โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตร ฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
194.ตอบแบบสำรวจรายงานผลข้อมูลการขับเคลื่อนโรงเรียนแกนนำ
วิทยาการคำนวณสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
193.แบบประเมินตนเองตามคุณลักษณะของโรงเรียนประชารัฐ
192.ขอเชิญประชุมปฏิบัติการจัดทำแนวปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)(เพิ่มเติม)
191.กรอกข้อมูลการประเมินสภาพจริงของครูภาษาอังกฤษ
190.ขอเชิญประชุมปฏิบัติการจัดทำแนวปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)
189.แจ้งผลการประเมินด้วยข้อสอบปลายปี (สพฐ.) ปีการศึกษา ๒๕๖๒
188.การประยุกต์ใช้สื่อ ICT เพื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑
187.แจ้งชะลอการประเมินสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนครนายก
186.ประชาสัมพันธ์โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓
185.การจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนภายใต้โครงการโรงเรียนประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
184.ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเข้ารับการอบรมครูด้วยระบบทางไกล
183.การอบรมครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทางไกล
182.การส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ของ สมศ.
181.การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๒
180.การติดตามผลเครือข่ายกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
179.ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเข้ารับการอบรมครูด้วยระบบทางไกล
178.ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมด้านวิชาการภาษาไทย กิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน
และกิจกรรมทักษะวิชาการ โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับภาคกลาง
177.การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
176.การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๒
175.การดำเนินงานคณะกรรมการประกวดแข่งขันกิจกรรมด้านวิชาการภาษาไทย
กิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน และกิจกรรมทักษะวิชาการ โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับภาคกลาง
174.ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการจัดการแข่งขัน
173.ประกาศผลแข่งขันกิจกรรมด้านวิชาการภาษาไทย กิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน
และกิจกรรมทักษะวิชาการโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
172.การคัดเลือกผลงานเพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิชาการครบรอบ ๑๐ ปี "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน"
171. การแสดงความคิดเห็นของโรงเรียนต่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ครั้งที่ ๑
170.การบันทึกข้อมูลโรงเรียนประชารัฐในความสนับสนุนของภาคเอกชนตามรายชื่อ
บนระบบบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ (School Management System)
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
169.การแข่งขันกิจกรรมทักษะภาษาไทย กิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน
และกิจกรรมทักษะวิชาการโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
168.แนวทางการดำเนินการประเมินด้วยข้อสอบปลายปี (สพฐ.) ปีการศึกษา ๒๕๖๒
167.การประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๒
166.ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมทักษะภาษาไทย
กิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน และกิจกรรมทักษะวิชาการ โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
165.รายชื่อโรงเรียนในการสนับสนุนของภาคเอกชน ภายใต้โครงการสานอนาคตการศึกษา
CONNEXT ED ประจำปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔
164.การฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา
163.การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวินัยนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
162.เร่งรัดการพัฒนาสมรรถนะครูสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตผ่านโปรแกรม
พัฒนาครูแบบออนไลน์
161.แนวปฏิบัติการใช้ข้อสอบแบบเขียนตอบในการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียน
160.ขอเชิญประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
159.ขอเชิญประชุมฟังคำชี้แจง ในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ประจำการศึกษา ๒๕๖๒
 
ผู้บริหาร

 
เว็บไซต์สังกัด สพป.นครนายก
เว็ปไซต์แนะนำ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่ายเยาวชน...รักพงษ์ไพร
ช่องทางติดต่อสอบถาม/ชมเชย/ เสนอแนะ/ร้องเรียน
 
 
     

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 Tel. 037-311628