banner
เมนูหลัก
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างนิเทศ
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา


 

เว็บไซต์ห้องนิเทศออนไลน์

นายบัญชา รัตนมาลี

นายกิตติศักดิ์ แป้นงาม

นางชวนชื่น ทัศนา

นางอรัญญา สุธาสิโนบล

นางสิริสรณ์ ศักดิ์รามินทร

นางสุชญา บำรุงกิจ

นางบุญปรานี ขันธวิเชียร

นางบุญณิศา  มะสิโกวา


น.ส.วิริยาภรณ์ อินทร์จันทร์


นายโสภณ อั๋นบางไทร


นางสาวขวัญยืน มูลศรี

นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์

นางสาวสุชาดา ทองอยู่

ว่าที่ร้อยตรี พรชัย ช่วยเอียด

นางสาวกนกรัตน์ ศิริมาลกุล

นางสาวกฤษณา ขำปากพลี
 
แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติผู้เข้าชม

 
เริ่มตั้งแต่ เดือน มกราคม 2562
หนังสือราชการ
472. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นฯ
471. ประกาศผลการคัดเลือกการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนา
การจัดการศึกษาปฐมวัย
470. ประกาศผลการคัดเลือกการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนา
การจัดการศึกษาปฐมวัยฯ
469. จัดสรรงบประมาณขับเคลื่อนกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ของโรงเรียนสุจริต
468. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นฯ
467. รายงานผลดำเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย ระดับปฐมวัยรุ่นที่ 3ฯ
466. การนิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบ
สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
465. การจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564
สำหรับสถานศึกษารางวัล IQA AWARD ต่อเนื่อง 2 ปื
464. การอบรมการจัดการศึกษาเรียนรวมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาฯ์
463. ขอเชิญเข้าร่วม Kick Off เปิดโลกนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่
ตามนโยบาย Quick win
462. ประชุมชี้แจงและมอบนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ภายใต้วิทยาศาสตร์พลังสิบ
461. การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET)
ปีการศึกษา 2564
460. แจ้งประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับพิจารณาคัดเลือกเป็นสถานศึกษานำร่อง
โครงการ อารยเกษตร โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง ระยะที่ 1
459. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโรงเรียนสุจริตที่มีผลการนิเทศและส่งผลงานผู้บริหารโรงเรียน
ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม อยู่ในระดับดีเยี่ยม
458. ประชาสัมพันธ์เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
457. แจ้งจัดสรรงบประมาณโรงเรียนสุจริตต้นแบบดำเนินกิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง
456. ประกาศผลการประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กิจกรรมทักษะวิชาการภาษาไทย
ในการประชุมวิชาการโรงเรียน กพด. ประจำปี 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
455. ประกาศผลการตัดสิน แนวปฏิบัติที่ดี สืบสาน รักษา ต่อยอด
กิจกรรมโครงการค่ายเยาวชน รักษ์พงไพรฯ ปีที่ 7 พ.ศ. 2564
ระดับเครือข่ายเชิงพื้นที่ ภาคกลาง
454. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานต้นสังกัด
453. ประชาสัมพันธ์การรับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์
ของมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
452. การกำกับ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ระดับ 2 ดาว และ 3ดาว
451. การประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้านกิจกรรมทักษะวิชาการ
ภาษาไทย ในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร กพด. ปีการศึกษา 2564
450.เกียรติบัตรผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินห้องเรียนคุณภาพ
ประจำศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอองครักษ
449.เกียรติบัตรผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินห้องเรียนคุณภาพ
ประจำศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอบ้านนา
448.เกียรติบัตรผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินห้องเรียนคุณภาพ
ประจำศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอปากพลี
447.เกียรติบัตรผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินห้องเรียนคุณภาพ
ประจำศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเมืองนครนายก
446. ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อ
โครงการการประชุมสัมมนาวิชาการ การวัดผลประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทยฯ
445. การขยายผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning กับครูประจำวิชาสุขศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
444. ประชุมเพื่อชี้แจงการส่งเสริม สนับสนุน ภารกิจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
443. การรายงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพ
442. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโรงเรียนสุจริตเครือข่าย
441. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโรงเรียนสุจริตต้นแบบ
440. การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาฯ
439. การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครู ตามโครงการพัฒนา
โรงเรียนส่งเสริมการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ตามแนวคิดมอนเตสซอรี ในบริบท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
438. แจ้งกำหนดการขยายช่วงระยะเวลาในการจัดทำระบบฐาน
ข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ (ระบบออนไลน์)
437. การประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน
กิจกรรมทักษะวิชาการ และกิจกรรมทักษะภาษาไทยในการประชุมวิชาการ
การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร กพด. ประจำปีการศึกษา 2564
436. เชิญประชุมคณะวิทยากรอบรมออนไลน์ (Online Training)
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
โดยใช้กระบวนการ PLC
435. อบรมออนไลน์ (Online Training) การพัฒนาการจัดการเรียนร
ู้วิทยาการคำนวณ ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้กระบวนการ PLC
สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
434. แจ้งผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2564
433. การสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดทำผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
ในสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
432. ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรับตราพระราชทาน
"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2563
431. แจ้งผลการคัดเลือกการส่งเสริมการนิเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษา
430. แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณโรงเรียนเคาือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา
ประจำปี 2564
429. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนสึจริต ปีการศึกษา 2564
428. ค่ายเยาวชน คนดีของแผ่นดิน สะท้อนคิดผลิตสื่อสร้างสรรค์
427. การประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นป.1-6 และ ม.1-3 ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 1
426. การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET)
ปีการศึกษา 2564
425. บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2564
424. การอบรม เรื่อง การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สพป.นครนายก
423. การประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นป.1-6
และม.1-3 ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 1
422. อบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้สื่อ ICT เพื่อการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ
ในศตวรรษที่ 21
421. การส่งผลงาน แนวปฏิบัติที่ดี สืบสาน รักษา ต่อยอดกิจกรรมส่งเสริม
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
420. การส่งประกวดผลงานโครงงานนักเรียน ด้านส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม
419. การคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้น ป.1-6
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
418. เชิญประชุม
417. การส่งแบบฝึกพัฒนาการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้น ป. 1-6
416. เชิญวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริตระดับสถานศึกษา
415. การติดตามการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล
414. การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564
413. การส่งเสริมการนิเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษา
412. ขอความร่วมมือบันทึกในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็ดปฐมวัย
ตามมาตรฐานชาติ
411. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโรงเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ทางด้านการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในโรงเรียน
ประจำปีงบประมาณ 2564
410. ประชาสัมพันธ์การส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัยฯ
409. การส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ. 2564
408. การต่อยอดขยายผลโครงการค่าย เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
407. การคัดเลือกรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
406. ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในหัวข้อ สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย 4.0
405. ประชาสัมพันธ์วิธีการสร้างสื่อการสอนออนไลน์ด้วยรูปแบบของเกม
404. การส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ. 2564
403. ประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมด้านยางพารา ประจำปี 2564
402. การส่งคู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ 60 พรรษาฯ และชุดกิจกรรมการเรียนร
ู้สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)
ในรูปแบบอุปกรณ์สำรองข้อมูล (Flash Drive)
401. การดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
ในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
400. โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์
399. รายงานผลการดำเนินโครงการการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
(Project-Based Leearning : PBL)
398. การอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
หัวข้อ บ้านนักวิทยาศาสตร์กับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ด้วยระบบทางไกล
397. เชิญเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมโครงงาน (ePBL102) ผ่านระบบออนไลน
396. การประกวดคลิปวิดิโอในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online)
395. ขอเชิญประชุมเตรียมการตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
394. การจัดงานประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชดำริฯ ประจำปี 2564
393. การประชุมปฏิบัติการครูศิลปศึกษา
392. ตอบแบบสอบถามรูปแบบการพัฒนาของบริษัทภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี ระยะที่ 1
391. การสร้างความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
390. โครงการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คเพื่อการศึกษา ภายใต้การดำเนินงาน
ระบบระดมทุนเพื่อการศึกษา Connext edประจำปีการศึกษา 2564
389. การดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบาย เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน
388. ประชาสัมพันธ์โครงการ"อ่านเขียน เรียนสนุก ปั้นเด็กจิ๋วเป็นเด็กแจ๋ว
387. รายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี
และโรงเรียนร่วมพัฒนา
386. ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน
การสอนชดเชย การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2564
และการอนุมัติการจบการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
385. การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
Active Leraning ร่วมกับภาคีเครือข่าย
384. แจ้งเตือนการดำเนินงานตามจุดเน้น
383. ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานติดตาม ตรวจสอบ
และนิเทศการจัดการศึกษา โดยองค์คณะบุคคล (ก.ต.ป.น.) ปีการศึกษา 2563
382. ประเมินผลงานเพื่อรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"
ปีการศึกษา 2563
381. ส่งมอบใบงานระดับชะเนประถมศึกษาปีที่ 1-6
380. ขอความร่วมมือส่งรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
379 เผยแพร่เอกสาร " พหุปัญญาบนฐานวิถีชีวิตใหม่สำหรับเด็กอนุบาล"
378 การอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar " การจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ยุคปกติใหม่ มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการและครู"
377 เชิญบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมอบรมวิทยาการแกนนำการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน
376 เชิญผู้บริหารสถานศึกษาประชุมโครงการโบอิ้ง ยกระดับการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี
ปีที่ 9 แบบออนไลน
375 ประชาสัมพันธ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกสถานศึกษานำร่องเพื่อเข้าร่วม
โครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษาต่อยอด ตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
"โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง"
374 สรรค์สาร ปันประสบการณ์การอ่าน ปีการศึกษา 2564
373 การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย ระดับปฐมวัยรุ่นที่ 3 ที่ผ่านการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน และรุ่นที่ 9 ที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีการศึกษา 2562
372 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนร
ู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (C4T) รุ่นที่ 3
371 แจ้งปรับเปลี่ยนการดำเนินงานตามโครงการ " โรงเรียนประกันคุณภาพ"
370 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจ
369 เลื่อนการอบรมหลักสูตรการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมการจัดประสบการณ
์ระดับปฐมวัยที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามแนวคิดมอนเตซซอรี (Momtessori) ในบริบท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
368 ขอเลื่อนการอบรมทำเจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ
367 การแต่งตั้งผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network;LN)
วิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (Local Trainer;LT) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย ระดับประฐมวัย ปีงบประมาณ 2564
366 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามโคงการ
"โรงเรียนประกันคุณภาพ"
365 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
364 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง(AR)
เพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ รักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ สำหรับใช้ประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สำหรับนักเรียน
363 การดำเนินงานตามจุดเน้น
362 เชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมครูโครงการโบอิ้ง ยกระดับการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี ปีที่ 9
361 ประชุมคณะทำงานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะการสอนคิดเชิงวิทยาการคำนวณ
สู่การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project based Learning
360 กิจกรรมแข่งขันสร้างสรรค์วิดีโอจากเพลง Coding
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน The coding challenge vdo contest ภายใต้โครงการพัฒนาสื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการคิด
Coding Ambassador:CA
359 การอบรมหลักสูตรการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามแนวคิดมอนเตสเซอรี (Montessori) ในบริบท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
358 การประเมินพัฒนาการของนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563
357 การประเมินพัฒนาการของนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563
356 การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
ปืการศึกษา 2563
355 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2563
354 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจ
353 การเลื่อนกำหนดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผูัเรียน (RT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
352 สำรวจข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม
351 การปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยองค์คณะบุคคล ก.ต.ป.น. ปีการศึกษา 2563
350 ขอรายชื่อกรรมการดำเนินการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563
349 แนวทางการปฏิบัติตามจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
348 สำรวจความต้องการของนักเรียนในการเรียนภาษาต่างประเทศรูปแบบการสื่อสารสองทาง
จากครูชาวตางชาติ Native Speaker ระดับมัธยมศึกษา
347 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบการใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
346 การทดสอบคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) ปีการศึกษา 2563
345 ขอเชิญรับชมวิดิทัศน์การบรรยายหัวข้อ แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก
ภายใตเสถานการณ์ COVID-19
344 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกาา ในสถานการณืการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
343 เผยแพร่แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย หน่วยการจัดประสบการณ์
หนูน้อยปลอดภัยห่างไกลโควิด-19
342 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ "โครงการยกระดับการจัดการเรียนร
ู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนปฐมวัย"
341 ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ระดับปฐมวัย ตามแนวคิดมอนเตสซอรี บริบท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ 1
340 แนวทางการดำเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ปีการศึกษา 2563
339 แจ้งรายชื่อสถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
338 โครงการหนังสือเพื่อชีวิตและจินตนาการ
337 ประชาสัมพันธ์สื่อ หนังสั้น ประกอบการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวินั
ย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
336 การส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา
335 การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้สถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
334 นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
333 การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
332 การจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กอีดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
331 การบันทึกข้อมูลของโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี
บนระบบฐานข้อมูลและบริหารจัดการสถานศึกษา (School Management System)
ประจำปีการศึกษา 2563
330 ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเข้าร่วมโครงการวิจัย
329 การติดตามการดำเนินงานหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
แนวคิดเขิงงคำนวณโดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-based Learing)
328 รับสมัครคัดเลือกโรงเรียนดรเด่นและครูผู้สอนดีเด่น
ด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา
327 การดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สพป. นครนายก สู่การปฏิบัติของสถานศึกษา
326 ขอความอนุเคราะห์นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานวันคุ้มครองสัตว์ป่า
แห่งชาติ ประจำปี 2563
325 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามข้อมูลโรงเรียนที่ดำเนินการ
จัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสู่ชั้นเรียน ระดับปฐมวัย
324 การนำข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 3 เข้าระบบ NT Access
ปีการศึกษา 2563
323 การประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6และชั้นมัธยมศึกาาปีที่ 1-3 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกาา 2563
322 การปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษา
ภาคเรียนที่ 2/2563
321 การส่งมอบและรายงานตัว ICT Talent ประจำโรงเรียนภายใต
้มูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อีดี
และโครงการโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
320 แจ้งปฏิทินการประเมินสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียน
รู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
319 การลงพื้นที่นิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนแกนนำโครงการการจัดการเรียนรู้
โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learing : PBL)
318 ประกาศรายชื่อโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี
317 จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563-2564
(6 จุดเน้น 24 ตัวชี้วัด)
316 เผยแพร่คู่มือครูเอกสารประกอบการสอนวิชาชีพ ข่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6)
315 การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564
314 การตอบแบบสอบถามข้อมูล เรื่องการจัดการศึกษาเรียนรวมสำหรับเด็กพิการ
และเด็กที่มีความจำเป็นพิเศษ
313 การกำหนดรหัสวิชาเป็นภาษาอังกฤษของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีและการงานอาชีพ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขุ้นพื้นฐานพุทธศักราช 2561

312การกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการ
ตามมาตรการป้องกัน
ในสถารณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19)
ของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข หลังเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

311แจ้งกำหนดการขยายระยะเวลาในการจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ
310กิจกรรมค่ายนักเรียน Innovation Camp ตามโครงการโบอิ้ง
ยกระดับการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี ปีที่ 8
309แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
ของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2563
308ส่งเอกสารแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
307การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นผ่านระบบออนไลน์
ตามกรอบมาตรฐาน CEFR
306 ขอเยี่ยมชมกิจกรรมโครงงานนักเรียน ตามโครงการโบอิ้ง
ยกระดับการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี ปีที่ 8
305 ให้สถานศึกาาดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกของ สมศ.
304 การเข้าร่วมกิจกรรม ไทยพีบีเอส ชวนเล่น เรียนรู้ กับครูปฐมวัย
303 การดำเนินงานตามนโยบาย เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้
302 แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายลดการบ้าน ลดการสอบ และเพิ่มการเรียนรู้
301.ประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
300.แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
299.ประชาสัมพันธ์สื่ออินโฟกราฟิกภาพเคลื่อนไหว (Motion Infographic)
298.การติดตามประเมินผลศูนย์ขยายผลโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา
297.แจ้งผลการประกวดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตร
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
296.แจ้งกำหนดการขยายช่วงระยะเวลาจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ
295.การปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนโรงเรียนประชารัฐ วิชาคอมพิวเตอร์ (ทรู คลิกไลฟ์)
294.ให้กำชับสถานศึกษากำกับดูแลนักเรียน ครู และบุคลากรที่เข้าใช้สถานสึกษา
ใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามับ เว้นระยะห่างเมื่อทำกิจกรรมร่วมกัน
และปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
293.แจ้งผลการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะภาษาไทยของนักเรียน
โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
292.แจ้งผลการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการรอบระดับประเทศในการประชุม
วิชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
291.ประกาศผลการคัดเลือกผลงานการปฎิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
290.แจ้งกำหนดการประเมินสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
289.การสัมมนาแลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูวิทยากรค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ปีที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๖๓เครือข่ายเชิงพื้นที่ ภาคกลาง ๒ (นครนายก สระบุรี จันทบุรี ชลบุรี)
288.การจัดทำแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา
โดยใช้ผลการประเมินเป็นฐานด้วยกระบวนการ PLC ปีการศึกษา ๒๕๖๓
287.การติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกัน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)
ของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขหลังเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖

286.เชิญวิทยากรและคณะกรรมการดำเนินงานสัมมนาวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ค่ายเยาวชน...รักษพงไพรเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีที ๖ พ.ศ. ๒๕๖๓

285.การทดลองเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) เต็มรูปแบบทั่วประเทศ
284.ประชุมคณะทำงานและวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ "สะเต็มศึกษากับกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น"เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
283.เชิญประชุมคณะทำงานและวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทาง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การรู้เรื่องภูมิศาสตร์ (geo-literacy) สู่ชั้นเรียน
282.การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การรู้เรื่องภูมิศาสตร์ (geo-literacy) สู่ชั้นเรียน
281.การอบรมเชิงปฏิบัติการ " สะเต็มศึกษากับกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น"
280.การติดตามผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
279. ขอเชิญชวนร่วมรับชมการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล
(Video conference) เรื่องการสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
278.สำรวจความต้องการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)
277.การตอบแบบสอบถามความคิดเห็น เรื่อง การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
สาระภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ สู่ชั้นเรียน
276.เชิญวิทยากรท้องถิ่น (Local Trainer ; LT) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย ระดับปฐมวัย
275.การอบรมเชิงปฎิบัติการขั้นพิ้นฐานสำหรับครูปฐมวัยทดแทนให้โรงเรียน
ในโครงการบ้านนักวิทยศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย
274.ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรับตราพระราชทาน
"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา ๒๕๖๒
273.การสรรหา และการคัดเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
272.การเปิดเรียนแบบ on-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
271.การรับสมัครโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดมอนเตสเซอรี บริบทสพฐ.
270.แจ้งแนวทางการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย" ระดับปฐมวัย สำหรับโรงเรียนในเครือข่าย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
269.ประชาสัมพันธ์โครงการสอนออนไลน์ Project ๑๔
268.ประชุมเตรียมการอบรมออนไลน์เพื่อพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์ด้วย Application
267.การประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการ รอบระดับประเทศ
ฃ ในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำร
ิ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
266.แจ้งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการอบรมและยกเลิกการจัดสรรงบประมาณ
การจัดอบรมครูด้วยระบบทางไกล (รอบครูผู้สอน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
265.ประชุมปฏิบัติการสร้าง InfoGraphic เพื่อการสร้างนวัตกรรม
264.การประกวดผลงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา
263.ประชาสัมพันธ์ตอบแบบสำรวจการจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะการสืบเสาะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนระดับปฐมวัย
262.แจ้งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการอบรมครูด้วยระบบทางไกล (รอบครูผู้สอน)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
261.แจ้งกำหนดการขยายช่วงระยะเวลาจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ
260.แจ้งการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินคุณภาพภายนอก
ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
259.การดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบาย
"เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้" ปีการศึกษา ๒๕๖๓
258.การประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการ รอบระดับประเทศ ในการประชุมวิชาการ
การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
257.ขอเชิญประกวดแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ "งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ"
ส่วนภูมิภาคประจำปี ๒๕๖๓
256.การตอบแบบสอบถามเรื่องการวิเคราะห์การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
255.แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา กรณีสงสัยว่านักเรียนหรือบุคลากรในสถานศึกษา
มีภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
254.ติดตามการส่งแผนการดำเนินโครงการ (Project Sheet) โรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการโบอิ้งยกระดับการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี ปีที่ ๘
253.ขอความอนุเคราะห์จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องโรคไข้มาลาเรีย
252.เชิญผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมโครงการโบอิ้ง ยกระดับการเรียนรู้
ด้วยเทคโนโลยี ปีที่ ๘
251.การแข่งขันกิจกรรมด้านวิชาการภาษาไทย โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
250.การส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๓
249.การติดตามผลกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
248.การจัดการเรียนการสอน เน้นการอ่านออกเขียนได้ และการจัดกิจกรรม
สหกรณ์ออมทรัพย์ของโรงเรียนบูรณาการในการเรียนการสอน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
247.ขอเชิญประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการผสมผสาน
วิทยาการคำนวณ(KidBright) กับการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
246.การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และการประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
245.ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัย ๓ - ๖ ปี สำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง
244.การส่งข้อมูลนักเรียนที่เข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๓
243.ขอเชิญประชุมทางไกลผู้ดูแลระบบ DEEP ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับโรงเรียน
242.โครงการส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
241.แจ้งแนวทางของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สำหรับสถานศึกษา
ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
240.แจ้งเชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครนายก เข้าร่วมชมการถ่ายทอดสดการอบรมการใช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์ม
เพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital Learning Platform)
239.การส่งแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเพื่อขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ
บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (บัญชี ข,ค) ตามกระทรวง ปีการศึกษา ๒๕๖๓
238.มาตรการการจัดการเรียนการสอนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ในสถานการณ์การแพร
่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
237.ขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน (ITA Online)
236.เชิญประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ครั้งที่ ๒
235.การกรอกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลและการบริหารจัดการสถานศึกษา
(School Management System) ของโรงเรียนประชารัฐ ระยะที่ ๓
234.รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
233.การประมวลผลรายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระยะที่ ๓
232.การกำกับ ติดตามการนำผลการสอบด้วยข้อสอบมาตรฐาน
ไปใช้ในการสอบปลายปีของผู้เรียน
231.ส่งเอกสารรายงานการสังเคราะห์ความคิดเห็นของโรงเรียน
ที่มีต่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
230.การประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
229.สำรวจข้อมูลการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)
228.โครงการส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
227.โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
226.การรายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)
225.สำรวจข้อมูลนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ PISA
และมอบสื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA
224.ชี้แจงรายการการเรียนการสอน และปรับผังรายการออกอากาศจัดการศึกษาทางไกล
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวร้สโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
223.การโอนจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล(จัดสิ่งแวดล้อม)
222.การโอนจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
221.แนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย และการอนุมัติการจบการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓
220.แจ้งกำหนดการขยายช่วงระยะเวลาจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
การพัฒนาเด็กปฐมวัย
ตามมาตรฐานชาติ
219.การประกาศรายชื่อสถานศึกษาแกนนำ และสถานศึกษาร่วมพัฒนาของเครือข่าย
นวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ๑ ช่วย ๓
218.ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล
217.ขอเชิญประชุม
216.ประกาศจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
215.เชิญประชุมสรุปผลการนิเทศ ติดตามความพร้อมการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระยะที่ ๑
214.การรายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
213.การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
212.กำหนดมาตรการแบบเข้มกับผู้แอบอ้างหาเพื่อผลประโยชน์ในการจัดการศึกษา
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
211.ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการไทยพีบีเอส ชวนครูวิทย์ คณิต
มาคิดให้ว้าว ปีที่ ๔
210.ประเมินผลงานเพื่อรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"
ปีการศึกษา ๒๕๖๒
209.ประชาสัมพันธ์การอบรมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ด้วยระบบออนไลน์
208.ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อการอบรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
ระดับอนุบาล
207.การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ
(Tool) Microsoft Team และ G Suite for Education
สำหรับผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖
206.ขอเชิญประชุมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ด้วยโปรแกรม Google Meet ครั้งที่ ๑
205.เชิญประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
204.ขอเชิญครูและผู้บริหารโรงเรียนเข้ารับการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)
203.ขอยกเลิกโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓
202.แต่งตั้งกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑
201.การดำเนินการโครงการ Coaching Team เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครนายก
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
200.เชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมครูโครงการโบอิ้ง ยกระดับการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี ปีที่ ๘
199.ขอส่งเอกสารการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ของ สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
198.การชี้แจงการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพ
๑ ช่วย ๓
197.การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑
196.การเปิดบัญชี "กองทุนสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED"
195.โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตร ฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
194.ตอบแบบสำรวจรายงานผลข้อมูลการขับเคลื่อนโรงเรียนแกนนำ
วิทยาการคำนวณสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
193.แบบประเมินตนเองตามคุณลักษณะของโรงเรียนประชารัฐ
192.ขอเชิญประชุมปฏิบัติการจัดทำแนวปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)(เพิ่มเติม)
191.กรอกข้อมูลการประเมินสภาพจริงของครูภาษาอังกฤษ
190.ขอเชิญประชุมปฏิบัติการจัดทำแนวปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)
189.แจ้งผลการประเมินด้วยข้อสอบปลายปี (สพฐ.) ปีการศึกษา ๒๕๖๒
188.การประยุกต์ใช้สื่อ ICT เพื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑
187.แจ้งชะลอการประเมินสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนครนายก
186.ประชาสัมพันธ์โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓
185.การจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนภายใต้โครงการโรงเรียนประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
184.ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเข้ารับการอบรมครูด้วยระบบทางไกล
183.การอบรมครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทางไกล
182.การส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในระบบ เพื่อเตรียมความพร้อม
รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ของ สมศ.
181.การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๒
180.การติดตามผลเครือข่ายกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
179.ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเข้ารับการอบรมครูด้วยระบบทางไกล
178.ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมด้านวิชาการภาษาไทย กิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน
และกิจกรรมทักษะวิชาการ โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับภาคกลาง
177.การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
176.การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๒
175.การดำเนินงานคณะกรรมการประกวดแข่งขันกิจกรรมด้านวิชาการภาษาไทย
กิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน และกิจกรรมทักษะวิชาการ โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับภาคกลาง
174.ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการจัดการแข่งขัน
173.ประกาศผลแข่งขันกิจกรรมด้านวิชาการภาษาไทย กิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน
และกิจกรรมทักษะวิชาการโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
172.การคัดเลือกผลงานเพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิชาการครบรอบ ๑๐ ปี "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน"
171. การแสดงความคิดเห็นของโรงเรียนต่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ครั้งที่ ๑
170.การบันทึกข้อมูลโรงเรียนประชารัฐในความสนับสนุนของภาคเอกชนตามรายชื่อ
บนระบบบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ (School Management System)
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
169.การแข่งขันกิจกรรมทักษะภาษาไทย กิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน
และกิจกรรมทักษะวิชาการโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
168.แนวทางการดำเนินการประเมินด้วยข้อสอบปลายปี (สพฐ.) ปีการศึกษา ๒๕๖๒
167.การประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๒
166.ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมทักษะภาษาไทย
กิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน และกิจกรรมทักษะวิชาการ โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
165.รายชื่อโรงเรียนในการสนับสนุนของภาคเอกชน ภายใต้โครงการสานอนาคตการศึกษา
CONNEXT ED ประจำปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔
164.การฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา
163.การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวินัยนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
162.เร่งรัดการพัฒนาสมรรถนะครูสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตผ่านโปรแกรม
พัฒนาครูแบบออนไลน์
161.แนวปฏิบัติการใช้ข้อสอบแบบเขียนตอบในการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียน
160.ขอเชิญประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
159.ขอเชิญประชุมฟังคำชี้แจง ในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ประจำการศึกษา ๒๕๖๒
 
ผู้บริหาร

 
เว็บไซต์สังกัด สพป.นครนายก
 
เว็ปไซต์แนะนำ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่ายเยาวชน...รักพงษ์ไพร
ช่องทางติดต่อสอบถาม/ชมเชย/ เสนอแนะ/ร้องเรียน
 
 
     

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 Tel. 037-311628