banner
เมนูหลัก
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างนิเทศ
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา


 

เว็บไซต์ห้องนิเทศออนไลน์

นางวาสิรินทร์ รัตนมาลี

นางสุบิน ณ อัมพร

นางประภร พูลศิลป์

นายบัญชา รัตนมาลี

นายกิตติศักดิ์ แป้นงาม

นางสุชญา บำรุงกิจ

นางอรัญญา สุธาสิโนบล


นางชวนชื่น ทัศนา


นายโสภณ อั๋นบางไทร

นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์

นางสาวกนกรัตน์ ศิริมาลกุล
หนังสือราชการ
144.ขอความอนุเคราะห์นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
143.ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาการคำนวน โดยใช้เกม Unplugged และ Coding by KidBright
142.การประเมินสถานศึกษาพอเพียงในระดับจังหวัดนครนายก ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
141.โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
140.(บ้านคลอง ๑)การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
139.(อนุบาลนครนายก)การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
138.ขอความร่วมมือสำรวจชื่อผู้ใช้งานระบบและรหัสผ่านเพื่อดำเนินงานในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ
137.โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
136.อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
135.ส่งเอกสารแนวทางการวิเคราะห์ข้อสอบ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด...พิชิต NT และแนวทางการวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน (Reading Test : RT) ๒๕๖๒
134.การนำข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ๓ เข้าระบบ NT Access ปีการศึกษา ๒๕๖๒
133.การประเมินความสามารถการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ภาคเรียนที่ ๒
132.แจ้งกำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
131.การจัดเก็บข้อมูลแบบสอบถามเพื่องานวิจัยโครงการโรงเรียนประชารัฐ
130.การขับเคลื่อนนโยบาย "๒๕๖๒ ปีทองแห่งการนิเทศภายในโรงเรียน โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน" สู่การปฏิบัติ
129.สำรวจข้อมูลเพื่อการดำเนินการประเมินด้วยข้อสอบปลายปี ปีการศึกษา ๒๕๖๒
128.การสำรวจข้อมูลโรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
127.กรอกข้อมูลออนไลน์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
126.การดำเนินงานโครงการมหกรรมวิชาการ โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่น สังกัด สพป.นครนายก
125.การส่งมอบตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
124.การนิเทศติดตามผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในและซักซ้อมการประเมิน (mock assessment)
123.การดำเนินงานตามโครงการตรวจสอบคุณภาพภายในเตรียมพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสี่ ของสมศ.
122.การขอรับการประเมินความพร้อมสถานศึกษาตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program/Mini English Program) ปีการศึกษา ๒๕๖๓
121.การอบรมเชิงปฏิบัติการนักสื่อความหมายธรรมชาติ โครงการค่าย "เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี" ปีที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๒
120.การวัดและประเมินผลการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖
119.การขอติดตั้งป้ายแสดงสัญลักษณ์ "โรงเรียนประชารัฐและการได้รับการสนับสนุนเครือข่ายสัญญาณทรูอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงฟรีเพื่อการศึกษา"
118.ขยายเวลาการอบรมผ่านโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์
117.เชิญบุคลากรเข้าร่วมงานสัมมนาสรุปโครงการโบอิ้ง ยกระดับการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี ปีที่ ๗
116.ผลการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาที่ปฏิบัติเป็นเลิศ Best Practice ระดับภาค
115.ผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
114.ประชาสัมพันธ์ เอกสารแบบฝึกส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
113.แจ้งผลการประกวดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
112.ผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
111.แจ้งกำหนดคณะกรรมการลงพื้นที่ประเมินสถานศึกษาพอเพียงในระดับจังหวัดนครนายก
110.การประกวดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๒
109.การวัดและประเมินผลการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
108.การอบรมผ่านโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์
107.ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาที่ปฏิบัติเป็นเลิศ Best Practice ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ จังหวัดนครนายก ปี ๒๕๖๒
106.ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการตรวจสอบคุณภาพภายในเตรียมพร้อมรับการประเมินภายนอก
105.ขอเชิญเป็นวิทยากรการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการตรวจสอบคุณภาพภายในเตรียมพร้อมรับการประเมินภายนอก(วัดปากคลองพระอาจารย์)
104.ขอเชิญเป็นวิทยากรการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการตรวจสอบคุณภาพภายในเตรียมพร้อมรับการประเมินภายนอก(อนุบาลบ้านนา)
103.ขอเชิญเป็นวิทยากรการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการตรวจสอบคุณภาพภายในเตรียมพร้อมรับการประเมินภายนอก(วัดดอนยอ)
102.มอบหนังสือคู่มือและแผ่นพับการดำเนินงานขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอนภาษาไทย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
101.การติดตามและประเมินคุณภาพโรงเรียนประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
100.การคัดเลือกสถานศึกษาที่ปฏิบัติเป็นเลิศ Best Practice ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ จังหวัดนครนายก
99.การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา
98.การอบรมเร่งรัดยกระดับคุณภาพการศึกษาวิชาภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
97.การประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
96.การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ตามนโยบาย "เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้"
95.การวัดและประเมินผลการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖
94.อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Computing Science) สู่ห้องเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
93.ประชุมคณะทำงานและวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Computing Science) สู่ห้องเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
92.จัดสรรงบประมาณค่าสื่อ อุปกรณ์การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา
91.การจัดสรรงบประมาณสำหรับโรงเรียนรุ่นที่ ๒ ที่ผ่านการประเมินเพื่อรับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
90.พิธีรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา ๒๕๖๑
89.ขออนุญาตติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการโบอิ้ง ยกระดับการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี ปีที่ ๗
88.กรอบโครงสร้างเครื่องมือ (Test Blueprint) ในการประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (RT) และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (NT)
87.การปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยองค์คณะบุคคล ก.ต.ป.น. ปีการศึกษา ๒๕๖๒
86.การส่งข้อมูลนักเรียนที่เข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒
85.การประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับภูมิภาค (Cluster)
84.การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
83.โครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๒
82.การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ครั้งที่ ๒
81.การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำเยาวชน...รักษ์พงไพร ระดับประเทศ ปี ๒๕๖๒ โครงการค่าย "เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"
80.แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม
 
ผู้บริหาร

แบบประเมินความพึงพอใจ
 
ช่องทางติดต่อสอบถาม/ชมเชย/ เสนอแนะ/ร้องเรียน
 
เว็บไซต์สังกัด สพป.นครนายก
 

เว็ปไซต์แนะนำ

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ค่ายเยาวชน...รักพงษ์ไพร
     

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 Tel. 037-311628