banner
เมนูหลัก
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างนิเทศ
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา


 

เว็บไซต์ห้องนิเทศออนไลน์


นางวาสิรินทร์ รัตนมาลี


นางสุบิน ณ อัมพร

นางประภร พูลศิลป์

นายบัญชา รัตนมาลี

นายกิตติศักดิ์ แป้นงาม

นางสุชญา บำรุงกิจ

นางอรัญญา สุธาสิโนบล


นางชวนชื่น ทัศนา


นางบุญณิศา  มะสิโกวา

นายโสภณ อั๋นบางไทร

นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์

นางสาวสุชาดา ทองอยู่

นางสาวกนกรัตน์ ศิริมาลกุล
 
แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติผู้เข้าชม

 
เริ่มตั้งแต่ เดือน มกราคม 2562
หนังสือราชการ
335 การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้สถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
334 นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
333 การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
332 การจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กอีดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
331 การบันทึกข้อมูลของโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี บนระบบฐานข้อมูลและบริหารจัดการสถานศึกษา (School Management System) ประจำปีการศึกษา 2563
330 ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเข้าร่วมโครงการวิจัย
329 การติดตามการดำเนินงานหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวคิดเขิงงคำนวณโดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-based Learing)
328 รับสมัครคัดเลือกโรงเรียนดรเด่นและครูผู้สอนดีเด่น ด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา
327 การดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป. นครนายก สู่การปฏิบัติของสถานศึกษา
326 ขอความอนุเคราะห์นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2563
325 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามข้อมูลโรงเรียนที่ดำเนินการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสู่ชั้นเรียน ระดับปฐมวัย
324 การนำข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 3 เข้าระบบ NT Access ปีการศึกษา 2563
323 การประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกาาปีที่ 1-3 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกาา 2563
322 การปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563
321 การส่งมอบและรายงานตัว ICT Talent ประจำโรงเรียนภายใต้มูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อีดี และโครงการโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
320 แจ้งปฏิทินการประเมินสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
319 การลงพื้นที่นิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนแกนนำโครงการการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learing : PBL)
318 ประกาศรายชื่อโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี
317 จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563-2564 (6 จุดเน้น 24 ตัวชี้วัด)
316 เผยแพร่คู่มือครูเอกสารประกอบการสอนวิชาชีพ ข่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6)
315 การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564
314 การตอบแบบสอบถามข้อมูล เรื่องการจัดการศึกษาเรียนรวมสำหรับเด็กพิการและเด็กที่มีความจำเป็นพิเศษ
313 การกำหนดรหัสวิชาเป็นภาษาอังกฤษของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการงานอาชีพ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขุ้นพื้นฐานพุทธศักราช 2561
312การกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถารณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19) ของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข หลังเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
311แจ้งกำหนดการขยายระยะเวลาในการจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ
310กิจกรรมค่ายนักเรียน Innovation Camp ตามโครงการโบอิ้ง ยกระดับการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี ปีที่ 8
309แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2563
308ส่งเอกสารแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
307การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นผ่านระบบออนไลน์ตามกรอบมาตรฐาน CEFR
306 ขอเยี่ยมชมกิจกรรมโครงงานนักเรียน ตามโครงการโบอิ้ง ยกระดับการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี ปีที่ 8
305 ให้สถานศึกาาดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกของ สมศ.
304 การเข้าร่วมกิจกรรม ไทยพีบีเอส ชวนเล่น เรียนรู้ กับครูปฐมวัย
303 การดำเนินงานตามนโยบาย เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้
302 แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายลดการบ้าน ลดการสอบ และเพิ่มการเรียนรู้
301.ประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
300.แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
299.ประชาสัมพันธ์สื่ออินโฟกราฟิกภาพเคลื่อนไหว (Motion Infographic)
298.การติดตามประเมินผลศูนย์ขยายผลโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา
297.แจ้งผลการประกวดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
296.แจ้งกำหนดการขยายช่วงระยะเวลาจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ
295.การปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนโรงเรียนประชารัฐ วิชาคอมพิวเตอร์ (ทรู คลิกไลฟ์)
294.ให้กำชับสถานศึกษากำกับดูแลนักเรียน ครู และบุคลากรที่เข้าใช้สถานสึกษา ใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามับ เว้นระยะห่างเมื่อทำกิจกรรมร่วมกัน และปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
293.แจ้งผลการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะภาษาไทยของนักเรียน โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
292.แจ้งผลการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการรอบระดับประเทศในการประชุมวิชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
291.ประกาศผลการคัดเลือกผลงานการปฎิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
290.แจ้งกำหนดการประเมินสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
289.การสัมมนาแลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูวิทยากรค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ปีที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือข่ายเชิงพื้นที่ ภาคกลาง ๒ (นครนายก สระบุรี จันทบุรี ชลบุรี)
288.การจัดทำแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้ผลการประเมินเป็นฐานด้วยกระบวนการ PLC ปีการศึกษา ๒๕๖๓
287.การติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขหลังเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖
286.เชิญวิทยากรและคณะกรรมการดำเนินงานสัมมนาวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ค่ายเยาวชน...รักษพงไพรเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีที ๖ พ.ศ. ๒๕๖๓
285.การทดลองเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) เต็มรูปแบบทั่วประเทศ
284.ประชุมคณะทำงานและวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ "สะเต็มศึกษากับกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น"เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
283.เชิญประชุมคณะทำงานและวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การรู้เรื่องภูมิศาสตร์ (geo-literacy) สู่ชั้นเรียน
282.การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การรู้เรื่องภูมิศาสตร์ (geo-literacy) สู่ชั้นเรียน
281.การอบรมเชิงปฏิบัติการ " สะเต็มศึกษากับกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น"
280.การติดตามผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
279. ขอเชิญชวนร่วมรับชมการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video conference) เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
278.สำรวจความต้องการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)
277.การตอบแบบสอบถามความคิดเห็น เรื่อง การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สู่ชั้นเรียน
276.เชิญวิทยากรท้องถิ่น (Local Trainer ; LT) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย
275.การอบรมเชิงปฎิบัติการขั้นพิ้นฐานสำหรับครูปฐมวัยทดแทนให้โรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย
274.ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา ๒๕๖๒
273.การสรรหา และการคัดเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
272.การเปิดเรียนแบบ on-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
271.การรับสมัครโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดมอนเตสเซอรี บริบทสพฐ.
270.แจ้งแนวทางการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ระดับปฐมวัย สำหรับโรงเรียนในเครือข่าย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
269.ประชาสัมพันธ์โครงการสอนออนไลน์ Project ๑๔
268.ประชุมเตรียมการอบรมออนไลน์เพื่อพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์ด้วย Application
267.การประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการ รอบระดับประเทศ ในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
266.แจ้งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการอบรมและยกเลิกการจัดสรรงบประมาณการจัดอบรมครูด้วยระบบทางไกล (รอบครูผู้สอน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
265.ประชุมปฏิบัติการสร้าง InfoGraphic เพื่อการสร้างนวัตกรรม
264.การประกวดผลงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา
263.ประชาสัมพันธ์ตอบแบบสำรวจการจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการสืบเสาะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนระดับปฐมวัย
262.แจ้งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการอบรมครูด้วยระบบทางไกล (รอบครูผู้สอน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
261.แจ้งกำหนดการขยายช่วงระยะเวลาจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ
260.แจ้งการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
259.การดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบาย "เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้" ปีการศึกษา ๒๕๖๓
258.การประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการ รอบระดับประเทศ ในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
257.ขอเชิญประกวดแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ "งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ" ส่วนภูมิภาคประจำปี ๒๕๖๓
256.การตอบแบบสอบถามเรื่องการวิเคราะห์การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
255.แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา กรณีสงสัยว่านักเรียนหรือบุคลากรในสถานศึกษามีภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
254.ติดตามการส่งแผนการดำเนินโครงการ (Project Sheet) โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโบอิ้ง ยกระดับการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี ปีที่ ๘
253.ขอความอนุเคราะห์จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องโรคไข้มาลาเรีย
252.เชิญผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมโครงการโบอิ้ง ยกระดับการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี ปีที่ ๘
251.การแข่งขันกิจกรรมด้านวิชาการภาษาไทย โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
250.การส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๓
249.การติดตามผลกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
248.การจัดการเรียนการสอน เน้นการอ่านออกเขียนได้ และการจัดกิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ของโรงเรียนบูรณาการในการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
247.ขอเชิญประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการผสมผสานวิทยาการคำนวณ (KidBright) กับการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
246.การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
245.ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัย ๓ - ๖ ปี สำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง
244.การส่งข้อมูลนักเรียนที่เข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๓
243.ขอเชิญประชุมทางไกลผู้ดูแลระบบ DEEP ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับโรงเรียน
242.โครงการส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
241.แจ้งแนวทางของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สำหรับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
240.แจ้งเชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก เข้าร่วมชมการถ่ายทอดสดการอบรมการใช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital Learning Platform)
239.การส่งแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเพื่อขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (บัญชี ข,ค) ตามกระทรวง ปีการศึกษา ๒๕๖๓
238.มาตรการการจัดการเรียนการสอนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
237.ขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน (ITA Online)
236.เชิญประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ครั้งที่ ๒
235.การกรอกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลและการบริหารจัดการสถานศึกษา (School Management System) ของโรงเรียนประชารัฐ ระยะที่ ๓
234.รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
233.การประมวลผลรายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระยะที่ ๓
232.การกำกับ ติดตามการนำผลการสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานไปใช้ในการสอบปลายปีของผู้เรียน
231.ส่งเอกสารรายงานการสังเคราะห์ความคิดเห็นของโรงเรียนที่มีต่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
230.การประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
229.สำรวจข้อมูลการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)
228.โครงการส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
227.โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
226.การรายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)
225.สำรวจข้อมูลนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ PISA และมอบสื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA
224.ชี้แจงรายการการเรียนการสอน และปรับผังรายการออกอากาศจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวร้สโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
223.การโอนจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล(จัดสิ่งแวดล้อม)
222.การโอนจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
221.แนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย และการอนุมัติการจบการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓
220.แจ้งกำหนดการขยายช่วงระยะเวลาจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ
219.การประกาศรายชื่อสถานศึกษาแกนนำ และสถานศึกษาร่วมพัฒนาของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ๑ ช่วย ๓
218.ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามแนวทางการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล
217.ขอเชิญประชุม
216.ประกาศจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
215.เชิญประชุมสรุปผลการนิเทศ ติดตามความพร้อมการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระยะที่ ๑
214.การรายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
213.การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
212.กำหนดมาตรการแบบเข้มกับผู้แอบอ้างหาเพื่อผลประโยชน์ในการจัดการศึกษา ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
211.ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการไทยพีบีเอส ชวนครูวิทย์ คณิต มาคิดให้ว้าว ปีที่ ๔
210.ประเมินผลงานเพื่อรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา ๒๕๖๒
209.ประชาสัมพันธ์การอบรมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ด้วยระบบออนไลน์
208.ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อการอบรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับอนุบาล
207.การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ (Tool) Microsoft Team และ G Suite for Education สำหรับผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖
206.ขอเชิญประชุมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ด้วยโปรแกรม Google Meet ครั้งที่ ๑
205.เชิญประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
204.ขอเชิญครูและผู้บริหารโรงเรียนเข้ารับการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)
203.ขอยกเลิกโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓
202.แต่งตั้งกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑
201.การดำเนินการโครงการ Coaching Team เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครนายก ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
200.เชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมครูโครงการโบอิ้ง ยกระดับการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี ปีที่ ๘
199.ขอส่งเอกสารการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ของ สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
198.การชี้แจงการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพ
๑ ช่วย ๓
197.การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑
196.การเปิดบัญชี "กองทุนสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED"
195.โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตร ฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
194.ตอบแบบสำรวจรายงานผลข้อมูลการขับเคลื่อนโรงเรียนแกนนำ
วิทยาการคำนวณสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
193.แบบประเมินตนเองตามคุณลักษณะของโรงเรียนประชารัฐ
192.ขอเชิญประชุมปฏิบัติการจัดทำแนวปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)(เพิ่มเติม)
191.กรอกข้อมูลการประเมินสภาพจริงของครูภาษาอังกฤษ
190.ขอเชิญประชุมปฏิบัติการจัดทำแนวปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)
189.แจ้งผลการประเมินด้วยข้อสอบปลายปี (สพฐ.) ปีการศึกษา ๒๕๖๒
188.การประยุกต์ใช้สื่อ ICT เพื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑
187.แจ้งชะลอการประเมินสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนครนายก
186.ประชาสัมพันธ์โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓
185.การจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนภายใต้โครงการโรงเรียนประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
184.ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเข้ารับการอบรมครูด้วยระบบทางไกล
183.การอบรมครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทางไกล
182.การส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ของ สมศ.
181.การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๒
180.การติดตามผลเครือข่ายกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
179.ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเข้ารับการอบรมครูด้วยระบบทางไกล
178.ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมด้านวิชาการภาษาไทย กิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน
และกิจกรรมทักษะวิชาการ โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับภาคกลาง
177.การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
176.การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๒
175.การดำเนินงานคณะกรรมการประกวดแข่งขันกิจกรรมด้านวิชาการภาษาไทย
กิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน และกิจกรรมทักษะวิชาการ โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับภาคกลาง
174.ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการจัดการแข่งขัน
173.ประกาศผลแข่งขันกิจกรรมด้านวิชาการภาษาไทย กิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน
และกิจกรรมทักษะวิชาการโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
172.การคัดเลือกผลงานเพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิชาการครบรอบ ๑๐ ปี "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน"
171. การแสดงความคิดเห็นของโรงเรียนต่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ครั้งที่ ๑
170.การบันทึกข้อมูลโรงเรียนประชารัฐในความสนับสนุนของภาคเอกชนตามรายชื่อ
บนระบบบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ (School Management System)
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
169.การแข่งขันกิจกรรมทักษะภาษาไทย กิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน
และกิจกรรมทักษะวิชาการโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
168.แนวทางการดำเนินการประเมินด้วยข้อสอบปลายปี (สพฐ.) ปีการศึกษา ๒๕๖๒
167.การประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๒
166.ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมทักษะภาษาไทย
กิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน และกิจกรรมทักษะวิชาการ โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
165.รายชื่อโรงเรียนในการสนับสนุนของภาคเอกชน ภายใต้โครงการสานอนาคตการศึกษา
CONNEXT ED ประจำปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔
164.การฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา
163.การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวินัยนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
162.เร่งรัดการพัฒนาสมรรถนะครูสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตผ่านโปรแกรม
พัฒนาครูแบบออนไลน์
161.แนวปฏิบัติการใช้ข้อสอบแบบเขียนตอบในการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียน
160.ขอเชิญประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
159.ขอเชิญประชุมฟังคำชี้แจง ในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ประจำการศึกษา ๒๕๖๒
 
ผู้บริหาร

 
เว็บไซต์สังกัด สพป.นครนายก
เว็ปไซต์แนะนำ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่ายเยาวชน...รักพงษ์ไพร
ช่องทางติดต่อสอบถาม/ชมเชย/ เสนอแนะ/ร้องเรียน
 
 
     

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 Tel. 037-311628